Chỉ thị số 428/1997/CT-TTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 428/1997/CT-TTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 428/1997/CT-TTNN về việc triển khai thanh tra hoạt động ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995-1996 do Thanh tra Nhà nứơc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 428/1997/CT-TTNN

  1. THANH TRA NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 428/1997/CT-TTNN Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 1997 CH THN V VI C TRI N KHAI THANH TRA HO T NG NGÀNH I N L C VÀ TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ CHO NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN NĂM 1995 - 1996 Th c hi n công cu c i m i, nhi u năm qua ng và Nhà nư c luôn quan tâm giành m t kh i lư ng v n l n cùng v i ng viên m i ngu n l c c a ngành, a phương và nhân dân; ng th i ra các chính sách m i và quan tâm ch o các c p, các ngành u tư phát tri n; c bi t u phát tri n tư ngành i n l c, các d án phát tri n nông nghi p và nông thôn, nh t là nh ng vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các khu căn c Cách m ng thông qua nhi u chương trình và d án có m c tiêu c v kinh t , văn hoá, y t , giáo d c v.v... Nên ngành i n và nhi u vùng nông thôn phát tri n, i s ng nhân dân nói chung và nông dân nói riêng ư c c i thi n rõ r t. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu ã t ư c còn có nh ng vi c làm hi u qu u tư th p, lãng phí, th m chí còn có c hành vi tham nhũng, tiêu c c làm nh hư ng n chính sách, uy tín và lòng tin c a nhân dân i v i ng và Nhà nư c. làm rõ k t qu cũng như nh ng thi u sót khuy t i m trong quá trình t ch c th c hi n các nhi m v trên; giúp Chính Ph , lãnh o các c p các ngành ánh giá úng th c tr ng u tư phát tri n vào các lĩnh v c, a bàn k p th i ng viên nh ng m t t t u n n n l ch l c và x lý k p th i nh ng sai ph m; i u ch nh, b sung chính sách và cách ch o cho phù h p v i yêu c u m i. Căn c vào chương trình, nhi m v công tác thanh tra năm 1997 ư c Th tư ng Chính ph và Thư ng v B chính tr cho ý ki n t i H i ngh Thanh tra toàn qu c t ngày 3-5/3/1997. T ng Thanh tra Nhà nư c ch th Thanh tra các t nh, thành ph tr c thu c TW, tri n khai th c hi n nhi m v thanh tra như sau: 1. Thanh tra u tư xây d ng và ho t ng s n xu t kinh doanh, phân ph i thu nh p ngành i n l c năm 1995 - 1996. 2. Thanh tra qu n lý, i u hành, s d ng v n u tư vào các d án phát tri n kinh t , xã h i i v i nông nghi p và nông thôn, nh t là vùng xâu, vùng xa, vùng căn c Cách m ng năm 1995 - 1996. cu c thanh tra t k t qu ra, Thanh tra Nhà nư c các t nh, thành ph m t m t m b o các v vi c c n thanh tra do c p u , chính quy n a phương giao, c n t p
  2. trung l c lư ng, th i gian và s ch o vào 2 cu c thanh tra này t yêu c u, hi u qu và ch t lư ng cao. Chánh thanh tra t nh, thành ph c n quán tri t y yêu c u, n i dung, phương pháp ti n hành, t ch c t p hu n cho cán b i thanh tra n m v ng chính sách pháp lu t, nhi m v , lĩnh v c c n thanh tra; ph i l a ch n, b chí các oàn thanh tra g n, cán b có năng l c và phNm ch t; quá trình thanh tra ph i thư ng xuyên ki m tra, ng viên k p th i nh ng oàn và cá nhân làm t t, u n n n nh ng l ch l c và vi c làm chưa t t. L a ch n các i m thanh tra: a) i v i ngành i n l c thanh tra các ơn v xây l p, cung ng i n, th c hi n chính sách giá c , k t qu tài chính và phân ph i thu nh p. b) i v i các d án u tư cho nông nghi p, nông thôn l a ch n thanh tra các xã, liên xã ho c vùng có nhi u d án và v n l n; thanh tra t t c các d án trên a bàn. Tuỳ theo kh năng mà b trí s lư ng ơn v c n thanh tra, t i thi u m i a phương làm t 10 n 15 i m nơi có nhi u d án, v n u tư l n. Các V cơ quan Thanh tra Nhà nư c v ch k ho ch, yêu c u, n i dung thanh tra c th ; hư ng d n, ôn c ki m tra th c hi n, t ng h p k t qu thanh tra và ti n hành thanh tra m t s ơn v tr ng i m, trên cơ s báo cáo c a các a phương và ơn v tr c ti p thanh tra rút ra các v n l n báo cáo Th tư ng Chính Ph . T ng thanh Thanh tra Nhà nư c phân công: V thanh tra kinh t I ch trì thanh tra ngành i n l c; V Thanh tra N i chính - văn xã ch trì cu c thanh tra các d án u tư cho nông nghi p và nông thôn. Thanh tra các t nh, thành ph ti n hành thanh tra các ơn v tr ng i m trên a bàn, thư ng xuyên báo cáo ti n , khi hoàn thành, báo cáo k t qu thanh tra v Thanh tra Nhà nư c theo n i dung, m u bi u và th i gian quy nh. Th i gia ti n hành thanh tra trong quý II, III năm 1997, t ng h p và báo cáo k t qu v Thanh tra Nhà nư c trư c 30 - 10 - 1997. th c hi n ch trương trên t ư c k t qu , T ng Thanh tra Nhà nư c trân tr ng ngh ng Chí t ch UBND các t nh, thành ph , th trư ng các c p, ngành có liên quan ch o, ph i h p, t o m i i u ki n c n thi t cho Thanh tra c p, ngành mình hoàn thành t t nhi m v ra trong Ch th này. Chánh Thanh tra các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n t t các cu c thanh tra này; quá trình th c hi n có khó khăn tr ng i ki n ngh k p th i báo cáo v Thanh tra Nhà nư c gi i quy t. T H u Thanh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản