Chỉ thị số 439/2000/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 439/2000/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 439/2000/CT-BGTVT về việc tổ chức vận tải phục vụ tết Tân Tỵ (2001) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 439/2000/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 439/2000/CT-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2000 CH TH V T CH C V N T I PH C V T T TÂN T (2001) T t Tân T năm nay nhu c u v n chuy n hàng hoá và i l i c a nhân dân s tăng cao hơn m c bình thư ng trong năm. b o m tho n mãn nhu c u v n chuy n bình n cho s n xu t, ph c v vi c i l i c a nhân dân ư c an toàn, thu n ti n trong d p T t và th c hi n Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng trách nhi m qu n lý nhà nư c trong công tác b o m an toàn tr t t giao thông, B trư ng B giao thông v n t i ch th C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý CLCTGT, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính , T ng giám c T ng công ty, công ty làm nhi m v qu n lý và s a ch a công trình giao thông, các Công ty kinh doanh v n t i khách, v n t i hàng hoá trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t ch c và th c hi n t t nh ng vi c sau: 1 - Ti n hành ki m tra ngay tình tr ng an toàn c a các công trình giao thông trên các tuy n ư ng b , ư ng sông, ư ng s t, ư ng bi n, phát hi n và ngăn ch n nh ng vi ph m hành lang an toàn giao thông có bi n pháp x lý, gi i quy t k p th i. c bi t các vi ph m e do n an toàn v n t i ph i ư c x lý và kh c ph c ngay, chú ý n ch t lư ng an toàn c a các công trình giao thông b hư h ng trong mùa mưa bão m i ư c khôi ph c, các c u y u trên ư ng b . B sung các báo hi u giao thông theo úng qui nh trên các tuy n ư ng b , ư ng sông nh t là các tuy n có m t phương ti n qua l i cao, m i c i t o, nâng c p, xây d ng m i ưa vào s d ng, các tuy n sông có t u cao t c ho t ng. 2 - Có bi n pháp ki m tra và phòng tai n n giao thông có th xNy ra t i các i m thư ng hay xNy ra tai n n giao thông trên ư ng b , ư ng thu , ư ng s t, c bi t khu v c có nhi u èo d c nguy hi m trên ư ng b , m t phương ti n l n trên ư ng sông, tuy n sông có nhi u ò ngang, ông ngư i i l i trong mùa l h i, nơi có ông dân cư sinh s ng ven ư ng s t. Có phương án, gi i pháp phòng, ngăn ng a, kh c ph c khi s c xNy ra, không ách t c giao thông trên các nút trên tuy n ư ng giao thông t i các ô th l n c bi t là Hà N i và Thành ph H Chí Minh. Th c hi n nghiêm ng t vi c ki m nh an toàn k thu t phương ti n, Nghiêm c m vi c ưa phương ti n v n t i không tiêu chuNn an toàn tham gia giao thông.
  2. 3 - Các b n t u, b n xe, nhà ga, b n phà ph i ư c ch nh trang s ch p, ph c v chu áo khách khi ch i, thu n ti n khi mua vé, không hành khách ph i ch i qua giao th a các b n t u, bên xe, nhà ga, ph i h p v i các l c lư ng liên quan làm t t công tác b o v tr t t tr an, ngăn ch n và x lý nghiêm tình tr ng b n dù, b n cóc, xe vòng vo ón khách, bán khách d c ư ng. Nghiêm c m vi c t ý tăng giá vé, giá cư c v n chuy n hàng hoá trong d p T t. 4 - T t c các ơn v làm nhi m v qu n lý, kinh doanh v n t i ph i ki m tra l i s lư ng, ch t lư ng c a phương ti n, ngư i lái, ngư i ph c v , t ch c v n t i theo hư ng sau : a - Liên hi p ư ng s t Vi t Nan tăng s ôi tàu, b trí gi t u h p lý trên các tuy n B c - Nam, tuy n Hà N i - Lào Cai, tuy n Hà N i - L ng Sơn. Ph i h p v i các ơn v v n t i khác t ch c liên v n ph c v cho hành khách khi c n chuy n ti p phương ti n. b - C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính t p trung ch o v n t i khách b ng ô tô trên các tuy n chính sau: 1 - Hà N i i i n Biên Ph và ngư c l i 2 - Hà N i - Hà giang nt 3 - Hà N i - Cao B ng nt 4 - Hà N i - à N ng '' 5 - Qu ng Ninh - Vinh '' 6 - à N ng - Kon Tum '' 7 - à N ng - Nha Trang '' 8 - Qui Nhơn Pleiku '' 9 - Nha Trang i Buôn Ma Thu t '' 10 - Kon tum - à L t '' 11 - TP H Chí Minh - Kon Tum nt 12 - TP H Chí Minh - ng Xoài '' 13 - TP H Chí Minh - Nha Trang '' 14 - TP H Chí Minh - Cà Mau '' 15 - TP H Chí Minh - R ch giá ''
  3. 16 - TP H Chí Minh - ng Tháp '' 17 - TP H Chí Minh - Trà Vinh '' 18 - Vũng Tàu i à L t nt 19 - Vũng Tàu i Nha Trang nt Trên 19 tuy n v n t i k trên c c ư ng b Vi t Nam ch trì h p v i các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính trên tuy n ó và cho các doanh nghi p v n t i ăng kí xe ch y, các xe tham gia ph i b o m tiêu chuNn v tu i, v ch t lư ng an toàn c a xe, trình ngư i lái, có l ch v n hành trên tuy n, có giá cư c công khai và có qui ch qu n lý trên t ng tuy n do các doanh nghi p tho thu n và giao cho doanh nghi p có s xe l n nh t trên tuy n ch o th c hi n. N u các a phương trên tuy n không xe thì có th b trí xe c a các a phương khác tham gia. N u không ăng kí tham gia mà t ng ch y xe gây h n lo n các a phương trên tuy n có quy n x lý theo qui nh c a Ngh nh s 36/CP c a Chính ph ban hành ngày 29 tháng 5 năm1995 và Ngh nh s 49/CP c a Chính ph ban hành ngày 26 tháng 7 năm 1995. Các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính c n ch o Thanh tra giao thông ph i h p t t v i C nh sát giao thông, C nh sát tr t t ô th ki m tra t i b n và trên ư ng, phát hi n x lý nghiêm các trư ng h p: lái xe tranh giành khách, ép giá khách, sang bán khách trên ư ng, xe không vào b n ón tr khách; ch quá khách so v i s gh ; ch hàng hoá l n hành khách, c bi t là hàng r cháy n . c - C c ư ng sông Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính ch o và ki m tra các ơn v v n t i khách b ng t u khách thư ng và t u khách cao t c t i các u m i Qu ng Ninh, H i Phòng, thành ph H Chí Minh, Ti n Giang, C n Thơ, Cà Mau, Châu c b o m an toàn, tr t t ph c v hành khách; ph i h p ki m tra phương ti n; trang b an toàn trên phương ti n, không ch khách quá gh ho c ch hàng v i khách quá t i cho phép. 5 - Các S giao thông v n t i, S Giao thông công chính h p v i các ch xe a phương b trí xe ph c v v n chuy n khách nô t nh và tuy n liên t nh li n k , không các lo i xe công nông, xe lôi tuỳ ti n ch khách. Tăng cư ng qu n lý, ki m tra các ch phương ti n thu ch khách, ò ngang ph i m b o ch t lư ng, có phao c u sinh, không ư c ch quá t i, quá s lư ng khách ư c phép. Các b n ò có lư ng khách qua l i l n ph i có cán b ph trách i u hành. Yêu c u th trư ng các ơn v liên quan khNn trương tri n khai t ch c th c hi n ch th này, Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c vư t thNm quy n gi i quy t ph i báo cáo k p th i v B Giao thông v n t i xem xét gi i quy t. B Giao thông v n t i ngh B Qu c phòng, B Công an, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có liên quan, trong ph m vi quy n h n, trách nhi m c a mình, ph h p ch t ch v i ngành giao thông v n t i b o m t t vi c v n chuy n hành khách, hàng hoá nhân dân ón T t.
  4. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP báo cáo; - Văn phòng CP, U Ban ATGTQG; - B Công an, B Qu c phòng; - U ban ND các t nh và thành ph tr c thuôc Trung ương; - Các C c B, S, CHH, C c giám Ph m Th Minh inh và QLCLCTBT, Liên hi p SVN; - Các S GTVT, S GTCC; - Lưu:VP, PCVT.
Đồng bộ tài khoản