Chỉ thị số 454/TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 454/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 454/TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 454/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 454/TTg Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 1996 CH THN V VI C T CH C TH C HI N NGHN NNH C A CHÍNH PH V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T VÀ Ư NG THU N I NA Th i gian qua, các ngành, các a phương trong c nư c ã có nhi u c g ng trong vi c t ch c th c hi n t t Ngh nh 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b và tr t t , an toàn giao thông ô th . Nhìn chung, tình hình tr t t , an toàn giao thông ư ng b và ô th ã có nh ng chuy n bi n tích c c, ư c m i t ng l p nhân dân trong c nư c ng tình ng h . Trong khi ó, tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a v n ang di n bi n ph c t p. Nhi u v tai n n giao thông ư ng thu ã gây thi t h i áng k v ngư i và tài s n. Tình tr ng vi ph m các quy nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng thu như: xây d ng l n chi m lòng sông, ăng áy trên sông, phương ti n v n t i không theo tiêu chuNn quy ph m, không ăng ký, không dăng ki m, ngư i lái không có b ng c p phù h p v i lo i phương ti n... ang là nh ng nguyên nhân chính gây ra các v tai n n giao thông ư ng thu . Trên các tuy n ư ng s t, tình hình vi ph m tr t t an toàn ch y tàu chưa gi m, tình tr ng l n chi m hành lang b o v ư ng s t còn nhi u, m ư ng ngang ư ng s t trái quy nh, không ch p hành nghiêm túc các quy trình, quy ph m khai thác ư ng s t, tr em ném t á lên các oàn tàu ang ch y, chăn th súc v t, chơi ùa trên ư ng s t... gây nguy hi m cho an toàn ch y tàu. nhanh chóng l p l i tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a, Chính ph ã ban hành các Ngh nh s 39/CP và s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a. Nh m th c hi n t t các Ngh nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai ngay nh ng vi c sau ây: 1. Ti p t c ch o ch t ch vi c th c hi n Ngh nh 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b và ô th , xác nh ây là công tác lâu dài, thư ng xuyên, òi h i ph i kiên trì, tích c c tìm nhi u bi n pháp v a cơ b n v a thi t th c k t qu thu ư c th t s n nh và v ng ch c. ng th i c n rút kinh nghi m t vi c ch o th c hi n Ngh nh 36/CP t ch c vi c tri n khai th c hi n ngh nh v tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a có hi u qu ngay t nh ng ngày u. 2. B Giao thông v n t i, B N i v ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ngành có liên quan xác nh nh ng a bàn xung
  2. y u, có tình hình tr t t , an toàn giao thông ư ng thu , ư ng s t ph c t p t p trung ch o nh m t o ra nh ng chuy n bi n tích c c nh ng nơi ó. Ph i thư ng xuyên b trí l c lư ng làm nhi m v gi gìn tr t t giao thông trên các tuy n và a bàn xung y u. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Giao thông v n t i, B Qu c phòng, B Thu s n, và các ngành có phương ti n v n t i ư ng thu ngay trong năm 1996 ph i hoàn thành t ng ki m tra, ki m kê phương ti n chuyên ngành bao g m t vi c ăng ký, ăng ki m phương ti n n b ng, ch ng ch c a ngư i lái tàu thuy n... v i yêu c u là m i phương ti n ho t ng trên ư ng giao thông công c ng ph i b o m an toàn cho tài s n và con ngư i. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c vi c gi i phóng hành lang b o v ư ng s t và ư ng thu n i a theo quy nh hi n hành và áp d ng các bi n pháp ch ng tái l n chi m có hi u qu . U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho U ban nhân dân huy n (qu n), xã (phư ng) nơi có ư ng s t, ư ng thu n i a i qua ch u trách nhi m trư c tiên v vi c b o v an toàn các công trình ư ng s t, ư ng thu n i a trên a bàn lãnh th , t ch c vi c ph i h p các l c lư ng c nh sát nhân dân, các oàn th qu n chúng, trư ng h c, c m dân cư, h gia ình tham gia b o v các công trình ư ng s t, ư ng thu n i a. 5. B Tài chính chuNn b i ngũ cán b và các i u ki n b trí các i m thu ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a phù h p v i c i m ho t ng c a t ng ngành. 6. Các ngành, các c p chính quy n a phương liên quan n ho t ng giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a ph i t ch c cho cán b , công nhân viên trong ngành, trong cơ quan quán tri t y n i dung ngh nh c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a và t ch c ch o th c hi n có hi u qu các ngh nh này; hàng tháng t ch c ki m i m, ánh giá k t qu , rút kinh nghi m và b sung các bi n pháp thích h p nh m t o chuy n bi n tích c c v tr t t , an toàn giao thông nói chung trong c nư c. 7. Các cơ quan thông tin tuyên truy n, báo chí trung ương và a phương có nhi m v tuyên truy n r ng rãi nh ng n i dung cơ b n các quy nh v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng s t và ư ng thu n i a b ng nh ng hình th c ph thông, d hi u, d nh toàn dân bi t và nghiêm ch nh th c hi n. B trư ng các B , th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m khNn trương t ch c ch o th c hi n ch th này, thư ng xuyên báo cáo k t qu t ư c lên Th tư ng Chính ph . Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản