Chỉ thị số 46/2006/CT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 46/2006/CT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 46/2006/CT-BQP về việc phát triển y dược học cổ truyền trong Quân đội do Bộ quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 46/2006/CT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2006/CT-BQP Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2006 CH THN V VI C PHÁT TRI N Y DƯ C H C C TRUY N TRONG QUÂN I Sau g n 20 năm th c hi n Ch th s 12/CT-QP ngày 20 tháng 01 năm 1988 c a B trư ng B Qu c phòng “V vi c ti p t c Ny m nh công tác th a k , phát huy y h c c truy n dân t c k t h p ch t ch v i y h c hi n i trong Quân i”; ngành Quân y ã xây d ng ư c h th ng t ch c y dư c h c c truy n (YDHCT) t B Qu c phòng n các cơ s ; trên 90% các ơn v duy trì vư n thu c nam, áp ng m t ph n yêu c u “thu c t i ch ”. Vi c k t h p y h c c truy n (YHCT) v i y h c hi n i (YHH ) ã t ư c nh ng ti n b quan tr ng. Vi n Y h c c truy n quân i và các khoa, phân khoa YHCT b nh vi n ã th a k nâng cao giá tr khoa h c nhi u bài thu c và k thu t i u tr , kh ng nh ư c v th c a YDHCT ph c v khám ch a b nh cho b i và nhân dân, bư c u th c hi n ph c p tuy n trư c chuyên sâu tuy n sau. Tuy nhiên quá trình th c hi n cũng còn b c l m t s h n ch như: Tuy n ơn v : cán b ch huy nhi u ơn v cơ s chưa nh n th c y v phát tri n YDHCT nên vi c ch o, th c hi n công tác này chưa ư c quan tâm úng m c. i ngũ chuyên khoa YDHCT chưa s lư ng c n thi t, yêu c u năng l c th c hành k thu t. Vi c luân phiên cán b YDHCT chưa tr thành n n n p trên các tuy n; Tuy n b nh vi n: t ch c khoa YHCT chưa th ng nh t, nhi u khoa chưa kh năng th a k và ch o tuy n theo nhi m v quy nh. B ph n ông dư c ch m i m i trang b , chưa ki m soát ư c ngu n g c và ch t dư c li u. kh c ph c k p th i nh ng h n ch nêu trên, th c hi n Quy t nh 222/2003/Q - TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph “V vi c phê duy t Chính sách qu c gia v Y dư c h c c truy n n năm 2010”; áp ng yêu c u phát tri n YDHCT k t h p v i YHH ph c v khám ch a b nh cho b i và nhân dân. B trư ng B Qu c phòng ch th : 1. Hoàn thi n h th ng t ch c và phân c p i u tr YHDCT. a) Ti p t c xây d ng Vi n Y h c c truy n quân i theo mô hình Vi n - Trư ng áp ng yêu c u ào t o, nghiên c u khoa h c và i u tr . Phát tri n các k thu t YDHCT, k t h p ch t ch v i YHH , nâng cao năng l c th a k , nghiên c u khoa h c, ch o tuy n và ào t o ngu n l c chuyên ngành cho toàn quân:
  2. b) C ng c khoa YHCT các b nh vi n theo hư ng th ng nh t, chính quy, ng b , th c hi n t t nhi m v i u tr , th a k nghiên c u khoa h c, ch o tuy n và qu n lý dư c li u theo quy nh; c) Quân y và các quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, binh oàn tăng cư ng ch o, qu n lý và t ch c th c hi n các ch tiêu v YDHCT, xây d ng h th ng YDHCT m b o i u ki n và năng l c k thu t ph c v khám ch a b nh trên các tuy n. 2. ào t o i ngũ chuyên koha YDHCT theo hư ng ph c p tuy n trư c chuyên sâu tuy n sau, k t h p quân dân y và h p tác qu c t . a) Hoàn thi n chương trình ào t o các c p h c chuyên ngành theo hư ng th ng nh t, khoa h c, thi t th c, hi n i, m b o kh i lư ng ki n th c YDHCT trong chương trình ào t o c a các trư ng quân y, dư c; b) ào t o và b i dư ng nâng cao năng l c th c hành k thu t cho y sĩ, bác sĩ chuyên khoa YHCT, dư c sĩ ông dư c các tuy n quân y; c) M r ng các hình th c giao lưu h c thu t, h p tác nghiên c u trong nư c và qu c t v YDHCT. Tuyên truy n cho b i và nhân dân hi u bi t và ng d ng ki n th c YDHCT chăm sóc s c kh e. 3. K t h p ch t ch v i YHH nâng cao hi u qu khai thác, ng d ng các tài th a k nghiên c u YDHCT. a) Ch n l c nghiên c u ng d ng nh ng k thu t và kinh nghi p có giá tr th c ti n c a YDHCT ph c v y h c quân s ; b) m b o chính sách, ch v quy n tác gi trong thNm nh, ki m ch ng bài thu c, kinh nghi m ch a b nh có giá tr c a YDHCT. 4. Phát tri n ngu n dư c li u t i ch , t ng bư c nâng cao ch t lư ng thu c ông dư c. a) Ph i h p v i a phương nơi óng quân t ch c kh o sát, ánh giá tình hình ngu n dư c li u t i ch ; xây d ng k ho ch b o t n, nuôi tr ng, s d ng thu c ông dư c an toàn h p lý; b) T ng bư c u tư nâng c p trang b s n xu t thu c ông dư c cho các ơn v tr ng i m; c) Nâng cao hi u qu vư n thu c, tr ng các nhóm cây m u, k t h p sưu t m b o t n ngu n dư c li u quý hi m c a a phương v i xây d ng môi trư ng trong khu v c doanh tr i. 5. m b o ngân sách mua thu c và trang b YHCT.
  3. Hàng năm b trí m t kho n kinh phí trong ngân sách thư ng xuyên c a ngành quân y m b o thu c và t ng bư c b sung i m i trang b ph c v i u tr , s n xu t thu c và th a k nghiên c u khoa h c YHDCT. 6. Trách nhi m c a ch huy các cơ quan, ơn v v i công tác YDHCT. a) B T ng tham mưu: Ch o các cơ quan ch c năng nghiên c u ch c danh qu n lý YDHCT trên các tuy n quân y; xây d ng mô hình khoa YHCT phù h p cho các b nh vi n; b trí th i gian thích h p hu n luy n ph c p ki n th c YDHCT cho cán b chi n sĩ. Ph i h p v i T ng c c H u c n và T ng c c Chính tr xây d ng k ho ch i u ch nh t l ào t o Ti n sĩ, Th c sĩ và Bác sĩ chuyên khoa các c p cho các b nh vi n và trung tâm nghiên c u; Y sĩ chuyên khoa cho các ơn v . Ch o biên so n chương trình, n i dung ào t o thích h p cho các i tư ng. b) T ng c c Chính tr : Xây d ng k ho ch b sung ngu n cán b YDHCT trên các tuy n quân y. Ph i h p v i T ng c c H u c n. C c Tài chính B Qu c phòng nghiên c u i u ch nh, b sung ch , chính sách khuy n khích vi c th a k YDHCT. Ch o công tác tuyên truy n phát tri n YDHCT. c) T ng c c H u c n: Ch trì, ph i h p v i các cơ quan c a B Qu c phòng, Vi n Y h c c truy n quân i và các cơ quan ơn v liên quan tri n khai th c hi n n i dung c a Ch th này. d) C c Tài chính B Qu c Phòng: Hàng năn căn c ngh c a T ng c c H u c n và kh năng ngân sách, báo cáo B m b o cho mua thu c YHCT, nâng c p trang thi t b ph c v khám ch a b nh, s n xu t thu c ông dư c và th a k , nghiên c u ng d ng YDHCT t ng bư c nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. ) C c Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng B Qu c phòng: Ph i h p v i T ng c c H u c n, Vi n Y h c c truy n quân i và các ơn v liên quan xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c YDHCT trong quân i. e) C c K ho ch và u tư B Qu c phòng: Ph i h p v i C c Tài chính B Qu c phòng và T ng c c H u c n xây d ng k ho ch nâng c p trang thi t b ph c v khám ch a b nh và s n xu t thu c ông dư c. g) Vi n Y h c c truy n quân i: Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B ti p t c nghiên c u hoàn thi n mô hình Vi n - Trư ng nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng Y sĩ, Bác sĩ chuyên khoa và nghiên c u ng d ng YDHCT.
  4. h) Tư l nh các quân khu, quân oàn, quân ch ng, binh ch ng, binh oàn, Giám c các b nh vi n, h c vi n, nhà trư ng theo phân c p nhi m v có trách nhi m ch o và t ch c th c hi n công tác phát tri n YDHCT phù h p v i i u ki n c th c a ơn v. 7. T ch c th c hi n Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ch th s 12/CT-QP ngày 20 tháng 01 năm 1988 c a B trư ng B Qu c phòng “V vi c ti p t c Ny m nh công tác th a k , phát huy y h c c truy n dân t c k t h p ch t ch v i y hi c hi n i trong quân i”. Ch huy các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ch th này. T ng c c H u c n ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ôn c, ki m tra th c hi n và nh kỳ báo cáo B theo ch quy nh./. B TRƯ NG Đ I TƯ NG Ph m Văn Trà
Đồng bộ tài khoản