Chỉ thị số 46/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 46/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 46/CT-UB-NCVX về việc mở cuộc vận động không hút thuốc lá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 46/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 46/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 1995 CH THN V VI C M CU C V N NG KHÔNG HÚT THU C LÁ. Hút thu c lá không ch tác h i n ng n i v i s c kh e, và tác ng tiêu c c vào xã h i mà còn gây t n phí áng k cho n n kinh t , cho b n thân ngư i hút, cho gia ình và ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, th gi i có trên 3 tri u ngư i ch t do b nh t t có liên quan n thu c lá. Trư c nguy h i ó, Th tư ng Chính ph ã có ch th s 368/TTg, B Tài chính có Thông tư s 63/HCSN và g n ây B trư ng B Y t có ch th s 04/BYT-CT quy nh không hút thu c lá t i các h i ngh và trong các cơ s y t . V a qua, nhi u a phương, ngành, oàn th cũng ã có phong trào v n ng không hút thu c lá nơi công c ng, trong trư ng h c, phòng h p, trên xe khách… bư c u thu k t qu . Tuy nhiên, bên c nh nh ng ngư i không hút thu c lá, nh ng ngư i ã t giác ph n u b thu c lá trong thành ph ta v n còn nhi u ngư i hút thu c lá và áng lo ng i hơn, m t b ph n thanh thi u niên ang t p tành i vào con ư ng nghi n hút. Tình tr ng s n xu t và buôn bán thu c lá ngo i nh p l u không gi m, vi c qu ng cáo thu c lá dư i nhi u hình th c v n tràn ng p ư ng ph , nhi u c a hàng, nhà hàng, khách s n… Vì s c kh e c a m i ngư i và c a c ng ng, góp ph n xây d ng n p s ng văn minh, lành m nh, y ban nhân dân thành ph ch trương m cu c v n ng không hút thu c lá v i n i dung sau : 1- H t s c chú tr ng công tác giáo d c truy n th ng, nêu rõ tác h i c a vi c hút thu c lá. Giúp ngư i dân có thông tin c n thi t, giáo d c ng viên ý th c t giác, t o dư lu n xã h i ng tình m nh m v i ch trương không hút thu c lá. Các cơ quan truy n thông i chúng ph i h p v i ngành y t thư ng xuyên ăng, phát các bài vi t, nói, minh h a… v tác h i c a thu c lá. S Văn hóa thông tin ti n hành công tác tuyên truy n, c ng c chi u r ng l n chi u sâu b ng nhi u hình th c và n i dung phong phú, sinh ng, phù h p v i t ng i tư ng, nh t là thanh, thi u niên. 2- th c hi n t t ch trương trên, y ban nhân dân thành ph quy nh c th như sau :
  2. - Nghiêm c m hút thu c lá trong các cu c h i ngh , h i th o, phòng h p. Các cơ quan ng, chính quy n, oàn th và l c lư ng vũ trang ph i gương m u ch p hành. T ngày 01/10/1995, cơ quan tài chánh không quy t toán chi mua thu c lá ti p khách và h i h p. - C m hút thu c trong trư ng h c, b nh vi n, r p hát, r p chi u bóng, trên xe khách, nơi ti p dân, phòng ch các nhà ga, b n c ng, b n xe, siêu th , nơi làm th t c gi i quy t công vi c liên quan n ngư i dân. - Nghiêm ch nh th c hi n quy nh c a Chính ph c m qu ng cáo thu c lá dư i m i hình th c. T ch c tháo g , thu gom các b ng qu ng cáo, quày, t , dù, b t che, l ch, tranh nh, bích chương, decan, dây c … qu ng cáo cho các s n phNm thu c lá. - H n ch t i a hình nh hút thu c lá trong các lo i hình ngh thu t, nh t là trên truy n hình. Nh m ưa cu c v n ng không hút thu c lá thành phong trào r ng l n, em l i k t qu thi t th c, y ban nhân dân thành ph yêu c u : - Các ban, ngành, oàn th , y ban nhân dân các qu n, huy n, các ơn v s n xu t, kinh doanh, d ch v thành l p “Ban v n ng không hút thu c lá”, xây d ng ngay chương trình hành ng c th , t ch c tri n khai tích c c, ng b . - S Y t ti n hành i u tra v “ki n th c - thái - hành vi” i v i vi c hút thu c lá trong các i tư ng công nhân, viên ch c, thanh niên, h c sinh, sinh viên, ph n mang thai… có cơ s khoa h c xây d ng chương trình giáo d c, truy n thông thích h p. T ch c nghiên c u các bi n pháp cai nghi n thu c lá ph bi n r ng rãi trong nhân dân, cung ng các lo i thu c cai nghi n. Trong năm 1995 nghiên c u tác d ng và ph n ng c a Nicotinell có ch trương s d ng Nicotinell trong cai nghi n thu c lá. - S Văn hóa thông tin ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v qu ng cáo thu c lá. - Các ngành ch c năng c n nghiên c u và chuNn b k , nh ra các hình th c và m c x ph t i v i ngư i vi ph m nơi không ư c hút thu c lá, giúp y ban nhân dân thành ph xem xét ban hành vào th i gian thích h p. - ngh các cơ quan, ơn v Trung ương và t nh b n óng trên a bàn thành ph tham gia tích c c cu c v n ng này. - Giao cho b ph n thư ng tr c Ban ch o cu c v n ng theo dõi, t ng h p báo cáo nh kỳ hàng tháng v y ban nhân dân thành ph , có ngh khen thư ng nh ng nơi làm t t, phê bình, x ph t nh ng nơi làm chưa t t ho c vi ph m.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Lê Th Vân
Đồng bộ tài khoản