Chỉ thị số 515-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 515-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 515-TTg về việc đẩy mạnh chương trình khai thác và phát triển kinh - tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 515-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 515-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 1997 CH THN V VI C Y M NH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC VÀ PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG NG THÁP MƯ I Sau 10 năm th c hi n Ch th 74/CP ngày 18 tháng 3 năm 1998 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ), dư i s ch o c a các c p u ng, chính quy n 3 t nh ng Tháp, Long An, Ti n Giang và các B ngành có liên quan, óng góp c a các nhà khoa h c, vi c hư ng ng c a nhân dân; chương trình khai thác và phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng ng Tháp Mư i ã t ư c nh ng k t qu to l n, có ý nghĩa quan tr ng v m t chính tr và phát tri n kinh t - xã h i, t o s bi n i sâu s c cho c vùng ng Tháp Mư i. T m t vùng có i u ki n t nhiên kh c nghi t, dân cư thưa th t, s n xu t t c p t túc, l thu c vào t nhiên, ng Tháp Mư i ã tr thành m t vùng s n xu t lúa hàng hoá quan tr ng, cơ c u s n xu t nông nghi p ư c hình thành, dân cư bư c u ư c phân b và b trí l i, i s ng văn hoá, xã h i c a nhân dân ngày ư c c i thi n, cơ s h t ng k thu t như giao thông, thu l i có bư c phát tri n. Tuy nhiên, chương trình khai thác và phát tri n kinh t - xã h i vùng ng Tháp Mư i cũng ã b c l m t s t n t i: chưa có m t chi n lư c khai thác và phát tr n tài nguyên m t cách toàn di n, ng b và h p lý m b o h sinh thái b n v ng và n nh; di n tích r ng b suy gi m và thu h p nhanh, các ngu n l i thu s n b gi m sút; s n xu t ch y u còn c canh cây lúa; cơ s h t ng k thu t còn y u kém; quy ho ch phát tri n giao thông, thu l i và xây d ng các khu dân cư, ô th , cơ s h t ng văn hoá - xã h i còn thi u g n k t, ng b . ti p t c khai thác và phát tri n toàn di n và b n v ng ng Tháp Mư i vùng này tr thành m t vùng kinh t - xã h i phát tri n theo hư ng công nghi p hoá, m t vùng nông thôn m i i n hình c a ng b ng sông C u Long, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Ti p t c tri n khai chương trình khai thác và phát tri n kinh t - xã h i ng Tháp Mư i th i gian t i v i phương châm: phát tri n và nâng cao hơn n a v ch t lư ng nh ng k t qu ã t ư c trong mư i năm qua, có gi i pháp toàn di n, ng b khai thác và phát tri n ng Tháp Mư i thành vùng kinh t nông nghi p a d ng, cơ khí hoá; k t h p ch t ch gi a kinh t - văn hoá, xã h i và qu c phòng, an ninh. 2. B Nông nghi p và phát tri n Nông thôn ch trì ph i h p cùng các B ngành có liên quan, U ban nhân dân các t nh hoàn thành trong năm 1997 quy ho ch, k ho ch
  2. c th v thoát lũ, gi ng t cho toàn vùng và c a t ng t nh, phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long. 3. Vi c khai thác và phát tri n kinh t - xã h i ng Tháp Mư i ph i g n li n v i vi c t o l p h sinh thái m i, n nh và b n v ng, phát huy các l i th c a vùng, s m hình thành cơ c u nông nghi p a d ng, bên c nh cây lương th c, c n phát tri n cây ăn trái, cây công nghi p, và chăn nuôi gia c m quy mô công nghi p; g n li n v i vi c b o v , t o l p h sinh thái cân b ng, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n: - V s n xu t nông nghi p: Ny m nh vi c u tư thâm canh, tăng v , nâng cao hi u qu di n tích ã ư c khai thác tr ng lúa, chú tr ng gi ng lúa c s n, gi ng lúa có ch t lư ng cao cho xu t khNu, t ng bư c a d ng hoá cây tr ng, nh t là cây ăn qu , cây công nghi p có hi u qu kinh t cao, phù h p v i i u ki n sinh thái c a vùng. - V phát tri n lâm nghi p: Trư c h t ph i gi cho ư c di n tích r ng phù h p v i t ng t nh, khôi ph c và b o t n vùng r ng Tràm chim, tr ng thêm r ng m i trên t tr ng, coi tr ng vi c tr ng r ng phan tán, tr ng cây ch n gió, ch n sóng d c các tr c kênh và l giao thông, khu dân cư h gia ình b o m cân b ng h sinh thái c a vùng. - V thu s n: C n ph i b o v và phát tri n ngu n thu s n, m r ng và phát tri n các mô hình nuôi cá k t h p v i tr ng r ng các ìa, bàu, khuy n khích vi c xây d ng t h p vư n - ao trong các khu dân cư k t h p vi c làm m i các h ch a nư c ng t v a i u hoà thu l i, v a phát tri n các ngu n l i thu s n. 4. Trong khi ch duy t phương án ki m soát lũ, thoát lũ ng Tháp Mư i, trư c m t c n khNn trương làm t t các công trình c p bách v thu l i, giao thông, xây d ng tuy n dân cư và c m dân cư như Quy t nh 159/TTg và Quy t nh 99/TTg c a Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư ch trì cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Giao thông V n t i, B Xây d ng ph i h p ch t ché v i nhau trong vi c l p k ho ch xây d ng cơ b n năm 1998 và t năm 1998 n năm 2000 v thu l i, giao thông, xây d ng c m dân cư b o m s th ng nh t, ng b và g n k t v i nhau ngay t khâu kh o sát, xây d ng, duy t d án và thi công công trình, tránh lãng phí v n u tư. - Giao H i ng thNm nh các công trình c p bách ng b ng sông C u Long ti p t c thNm nh t ng công trình c th k p chuNn b tri n khai ngay sau mùa lũ l t năm 1997 và trong năm 1998. 5. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì ph i h p v i cùng các B ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh ng Tháp Mư i: - Xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng Tháp Mư i n năm 2000 và 2010. - Nghiên c u xây d ng các h ch a nư c v a h n ch lũ và gi i quy t nư c cho mùa khô, ng th i là h sinh thái, gi gìn môi trư ng, phát tri n thêm ngu n l i thu s n; gi i quy t ngu n nư c s ch cho nhân dân trong vùng.
  3. - Ch o và có k ho ch c th ưa nhanh cơ khí vào các khâu reo tr ng, thu ho ch, b o qu n, ch bi n trong s n xu t lúa. - Khuy n khích các doanh nghi p, các h nông dân u tư s n xu t và s d ng các lo i máy c t lúa, g t p liên h p, áp d ng các hình th c như s y c i ti n, th công gi m chi phí lao ng. Ngân Hàng Nhà nư c Vi t Nam s m có k ho ch tín d ng trung h n, dài h n cho các cơ s trong nư c vay v n s n xu t và cho h nông dân vay v n mua máy ch t o, c i ti n trong nư c. - Xây d ng án t ch c s p x p l i h th ng kinh doanh lương th c g n v i vi c cung ng v t tư, phân bón, t ch c khuy n nông nh m phát huy vai trò nòng c t c a các lo i doanh nghi p Nhà nư c, s d ng có hi u qu các t ch c cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia làm i lý mua lúa, xay sát và cung ng v t tư phân bón trình th tư ng Chính ph trong tháng 9 năm 1997. Chú ý các hình th c H p tác xã ki u m i thành l p trên cơ s tham gia, góp v n t nguy n c a nông dân và c a các thành ph n kinh t trên a bàn làm d ch v nông nghi p, v t tư u vào và gi i quy t u ra cho các thành viên H p tác xã. 6. B Giáo d c và ào t o ph i h p cùng U ban nhân dân các t nh xây d ng chi n lư c ào t o ngu n nhân l c ph c v cho s phát tri n nông nghi p và công nghi p hoá nông thôn n năm 2010 c a vùng. Trư c m t có chính sách c th v th i gian h c và ngh hè phù h p cho h c sinh vùng ng p lũ; chính sách thu hút, s d ng h c sinh vào h c i h c và h c ngh các ngành nông - lâm - thu s n; xây d ng th nghi m trư ng n i trú cho con em vùng sâu vùng xa có i u ki n ư c h c t p. 7. Ch t ch U ban nhân dân các t nh c n ph i tri n khai ngay vi c i u tra, ánh gia l i toàn b qu t hi n có và s d ng t c a a phương, nh t là qu t tăng thêm do khai hoang, ph c hoá trong 10 năm qua; th ng kê, phân lo i s h nông dân không có t , thi u t s n xu t và nh ng h gia ình có t 1 ha t canh tác tr lên. T ng c c a chính có hư ng d n v chuyên môn vi c th ng kê ư c th c hi n nhanh, chính xác và ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cùng các cơ quan h u quan xây d ng phương án i u ch nh c n thi t m b o t t c các h nông dân ng Tháp Mư i và vùng ng b ng sông C u Long u có t , t vư n, t canh tác trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 1997. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh thu c vùng ng Tháp Mư i có trách nhi m ch o và th c hi n nghiêm túc Ch th này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản