Chỉ thị số 52/2004/CT-BNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2006-2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
15
download

Chỉ thị số 52/2004/CT-BNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2006-2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 52/2004/ct-bnn-kh về việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2006-2010 do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 52/2004/CT-BNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2006-2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 52/2004/CT-BNN-KH Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2004 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N NÔNG NGHI P,NÔNG THÔN 5 NĂM 2006-2010 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Th c hi n Ch Th c a Th tư ng Chính ph s 33/2004/CT-TTg ngày 23 tháng 09 năm 2004 v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010, xây d ng t t k ho ch phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn 5 năm t i, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B quán tri t m t s v n sau : I. YÊU C U I V I K HO CH PHÁT TRI N NÔNG NGHI P, NÔNG THÔN 5 NĂM 2006-2010 K ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn 5 năm 2006 – 2010 c n áp ng yêu c u phát tri n nhanh và toàn di n, t o ra s chuy n bi n m nh m v nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu g n v i h i nh p kinh t qu c t . Tăng trư ng kinh t ph i g n v i nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh, xóa ói gi m nghèo, nâng cao i s ng v t ch t, văn hóa xã h i cho nông dân, b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái. Do v y, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v tr c thu c B c n : 1. Trên cơ s d báo nhu c u th trư ng trong và ngoài nư c, xu th phát tri n khoa h c công ngh ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông lâm nghi p, kinh t nông thôn t nh, thành ph , quy ho ch phát tri n ngành hàng và các s n phNm ch l c i v i các T ng công ty, Công ty. Các quy ho ch phát tri n ph i xác nh các m c tiêu cho giai o n 5 năm 2006-2010, nhưng ph i có t m nhìn xa hơn n năm 2015, 2020. 2. M c tiêu c a k ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn và k ho ch s n xu t kinh doanh 5 năm 2006-2010 c a a phương và các T ng công ty, Công ty ph i d a trên Chi n lư c phát tri n ngành, Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, thành ph và Chương trình phát tri n cây tr ng, v t nuôi, phát tri n nông thôn ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t, ng th i ph i m b o y các cam k t ã th a thu n v i các t ch c qu c t . 3. K ho ch ph i m b o th c hi n yêu c u - Th c hi n các cam k t c a nư c ta trong khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA), b t u th c hi n các cam k t gia
  2. nh p t ch c thương m i th gi i (WTO), các hi p nh song phương nâng cao kh năng c nh tranh c a n n nông nghi p, m b o khai thác có hi u qu cơ h i và i phó v i các thách th c m i t ra. 4. K ho ch 5 năm ph i c bi t quan tâm vi c nghiên c u và ng d ng khoa h c k thu t làm cơ s nâng cao nhanh năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t kinh doanh bao g m c công ngh cao trong t t c các khâu t s n xu t nông lâm nghi p t i b o qu n, ch bi n và tiêu th . 5. K ho ch 5 năm ph i ti p t c i m i cơ ch chính sách khuy n khích và t o i u ki n thu n l i m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n nông nghi p, nông thôn. Nhà nư c ti p t c ưu tiên u tư cho phát tri n nông lâm nghi p, trong ó chú ý hơn t i u tư hi n i hóa các cơ s nghiên c u và chuy n giao khoa h c k thu t, ào t o nhân l c, ti p t c phát tri n th y l i, giao thông nông thôn, m b o an toàn h th ng ê i u, phát tri n các h th ng c p thoát nư c nông thôn. Trong phát tri n th y l i hư ng t i ph c v các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i a d ng trên m i a bàn. 6. K ho ch 5 năm ph i ti p t c th c hi n i m i và nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c trên cơ s Ny m nh c i cách hành chính. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, V , C c chuy n m nh sang th c hi n y hơn các ch c năng qu n lý Nhà nư c trong cơ ch qu n lý kinh t m i, tăng cư ng phân công, phân c p, ti p t c i m i công tác quy ho ch, k ho ch. II. V N I DUNG K HO CH NÔNG LÂM NGHI P, NÔNG THÔN 5 NĂM 2006-2010 N i dung k ho ch nông lâm nghi p, nông thôn 5 năm 2006-2010, c n chú tr ng các v n sau : 1. ánh giá tình hình th c hi n k ho ch phát tri n nông lâm nghi p, nông thôn 5 năm 2001-2005 : Trên cơ s k t qu th c hi n k ho ch 3 năm 2001-2003, ư c th c hi n năm 2004 và d ki n k ho ch năm 2005, các a phương và ơn v ti n hành ánh giá tình hình và k t qu th c hi n các m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2001-2005, t p trung vào m t s n i dung ch y u sau : 1.1. ánh giá tình hình th c hi n chương trình chuy n d ch cơ c u, phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn. - ánh giá tình hình và k t qu chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn, nêu rõ s chuy n d ch trong cơ c u ngành và s n phNm. ánh giá s phát tri n v s lư ng (di n tích, quy mô, t c phát tri n t ng ngành hàng), phân tích ánh giá v ch t lư ng tăng trư ng; năng su t, ch t lư ng hàng hóa, giá thành, hi u qu s n xu t, kinh doanh. ánh giá k t qu phong trào xây d ng nhi u cánh ng, trang tr i, h nông dân t và vư t giá tr s n lư ng 50 tri u ng/ha/năm. - ánh giá tình hình phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n, ngành ngh , d ch v nông thôn.
  3. - ánh giá tình hình và k t qu th c hi n D án Tr ng m i 5 tri u ha r ng, tình hình phát tri n lâm nghi p. - ánh giá tình hình phát tri n ngh mu i. - ánh giá tình hình kinh doanh nông lâm s n, nh t là xu t, nh p khNu. 1.2. ánh giá tình hình phát tri n th y l i, ê i u, phòng ch ng l t bão gi m nh thiên tai. - Tình hình u tư xây d ng các công trình th y l i, tình hình qu n lý các h th ng th y l i. - Tình hình u tư, tu b , nâng c p các h th ng ê i u, qu n lý ê i u. - Tình hình thiên tai và k t qu phòng ch ng. 1.3. ánh giá tình hình phát tri n nông thôn. - ánh giá tình hình th c hi n các chương trình xóa ói gi m nghèo, t o vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân : chương trình 143, 135, nh canh nh cư, di dân kinh t m i… - ánh giá tình hình phát tri n cơ s h t ng nông thôn, th c hi n chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. - ánh giá tình hình xây d ng và nhân r ng các mô hình phát tri n nông thôn m i. 1.4. ánh giá k t qu tri n khai th c hi n các gi i pháp phát tri n nông nghi p và nông thôn, c bi t t p trung vào : - Tình hình th c hi n Chương trình Gi ng cây tr ng, v t nuôi và gi ng cây lâm nghi p, k t qu nghiên c u, chuy n giao và ng d ng các ti n b khoa h c k thu t và công ngh vào s n xu t, áp d ng các quy trình k thu t s n xu t tiên ti n, công ngh s n xu t s n phNm s ch, ch t lư ng cao áp ng yêu c u c a th trư ng. - K t qu th c hi n các gi i pháp n nh th trư ng trong nư c, xúc ti n thương m i m r ng th trư ng xu t khNu, tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh s 80/2002/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v khuy n khích tiêu th nông s n hàng hóa thông qua h p ng. - Tình hình i m i quan h s n xu t : i m i và nâng cao ho t ng c a h p tác xã, s p x p, i m i ho t ng c a nông lâm trư ng, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, phát tri n các doanh nghi p v a và nh , phát tri n kinh t h s n xu t hàng hóa, trang tr i, kinh t tư nhân v.v… Các T ng công ty, Công ty t p trung ánh giá tình hình s p x p i m i, th c hi n c ph n hóa, áp d ng các bi n pháp nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh, i u ch nh cơ c u s n phNm g n v i th trư ng tiêu th , tình hình tri n khai u tư phát tri n vùng nguyên li u, a d ng hóa s n phNm, m r ng th trư ng, xây d ng
  4. thương hi u, nhãn mác, nâng cao ch t lư ng s n phNm và kh năng c nh tranh trên th trư ng. Các ơn v s nghi p ánh giá tình hình i m i cơ ch ho t ng, k t qu nghiên c u, ào t o áp ng cho yêu c u c a th c ti n óng góp cho s tăng trư ng nhanh và b n v ng c a ngành, th c hi n Quy t nh s 192 c a Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, Ngh nh s 10 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. - Tình hình và k t qu th c hi n Chương trình C i cách hành chính, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c, c bi t trên các lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng cơ b n, qu n lý b o v r ng, qu n lý ch t lư ng s n phNm v.v… 2. M c tiêu và nhi m v ch y u c a k ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn 5 năm 2006-2010 2.1. M c tiêu phát tri n M c tiêu t ng quát là : Ti p t c xây d ng m t n n nông nghi p s n xu t hàng hóa có năng su t, ch t lư ng và s c c nh tranh cao, phát tri n v i t c cao, b n v ng trên cơ s ng d ng các thành t u khoa h c công ngh tiên ti n. Xây d ng nông thôn m i xã h i ch nghĩa có cơ c u kinh t h p lý, có quan h s n xu t phù h p, k t c u h t ng kinh t , xã h i phát tri n, i s ng nông dân ư c nâng cao c v v t ch t và văn hóa tinh th n. 2.2. nh hư ng và nhi m v ch y u B yêu c u các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v tr c thu c t p trung th c hi n t t các m c tiêu và nhi m v ch y u sau : (1) V s n xu t nông lâm, diêm nghi p - Th c hi n chuy n i cơ c u g n v i xây d ng m t n n nông nghi p hi n i, ph n u t ch tiêu tăng giá tr s n xu t nông nghi p hàng năm 4 - 4,5%. - Hoàn ch nh quy ho ch các vùng s n xu t hàng hóa t p trung g n v i ch bi n và th trư ng tiêu th , c bi t là th trư ng xu t khNu. Phát tri n m nh các lo i s n phNm có l i th , có ti m năng và có th trư ng tiêu th . Ti p t c chuy n m t ph n di n tích tr ng lúa và cây tr ng có năng su t th p, th trư ng khó khăn, sang nuôi tr ng th y s n và tr ng các cây tr ng khác nh m t hi u qu kinh t cao hơn, k c tr ng cây làm th c ăn chăn nuôi, tr ng cây lâm nghi p có giá tr cao. - Quy ho ch xây d ng các vùng r ng nguyên li u g n v i các cơ s ch bi n b t gi y, gi y, ván nhân t o, cung c p g cho ch bi n g xu t khNu, g xây d ng, g gia d ng… Áp d ng phương th c qu n lý r ng b n v ng, t o lâm ph n n nh lâu dài. Ny nhanh ti n tr ng r ng kinh t hi u qu cao. Ti p t c tri n khai vi c tăng cư ng các bi n pháp b o v r ng hi n có.
  5. - Ny nhanh ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa ngành mu i, nhân r ng mô hình s n xu t mu i s ch, t o ra năng su t, ch t lư ng cao áp ng nhu c u tiêu dùng và s n xu t công nghi p, ti n t i không nh p khNu mu i nguyên li u công nghi p. - Có k ho ch v các bi n pháp phòng, ch ng thiên tai và lũ l t, h n hán, cháy r ng. (2) V phát tri n công nghi p nông thôn. - Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n t o th trư ng tiêu th n nh cho nông dân và tăng nhanh giá tr s n phNm nông nghi p, t p trung vào nh ng m t hàng xu t khNu ch l c, có th m nh c nh tranh qu c t , như : g o, cà phê, cao su, chè, h t i u, tiêu và m t s lo i rau qu , m b o nh p tăng trư ng không th p hơn 12%/năm. i v i ch bi n lâm s n, t p trung u tư chi u sâu, i m i công ngh các cơ s hi n có, khuy n khích xây d ng m i m t s nhà máy m i ch bi n lâm s n có giá tr gia tăng cao. T o i u ki n và h tr các cơ s s n xu t hàng th công m ngh và phát tri n các cơ s ch bi n lâm c s n, nh a thông, cánh ki n, qu , h i, … - Có chính sách h tr tích c c phát tri n các làng ngh , khuy n khích các h gia ình, tư nhân, h p tác xã, doanh nghi p v a và nh u tư phát tri n các ngành ngh ti u th công nghi p a d ng. - Th c hi n xã h i hóa d ch v nông thôn, thu hút s tham gia c a m i thành ph n kinh t m b o cung c p các d ch v cho s n xu t và i s ng nhân dân nông thôn. - Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các doanh nghi p v a và nh trong lĩnh v c sau thu ho ch, d ch v . H tr t o l p các c m công nghi p d ch v v i quy mô thích h p các huy n, làng ngh l n. (3) V phát tri n nông thôn - Ti p t c tri n khai th c hi n các bi n pháp c bi t h tr các vùng nông thôn còn nhi u khó khăn xóa ói gi m nghèo, t o i u ki n nông dân ti p c n ư c các d ch v y t , giáo d c, văn hóa, c i thi n i s ng. Th c hi n các Chương trình xóa ói gi m nghèo, t o vi c làm, các chương trình 135, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn : l ng ghép các chương trình trên t ng a bàn t hi u qu cao hơn. - Ti p t c huy ng các ngu n v n u tư nâng c p cơ s h t ng nông thôn, ưu tiên các công trình có hi u qu thi t th c ph c v s n xu t và i s ng c a nông dân. - Quy ho ch và hư ng d n nông dân th c hi n các bi n pháp xây d ng nông thôn m i, có h t ng phát tri n, văn hóa lành m nh, an ninh tr t t ư c gi v ng. (4) V khoa h c công ngh và ào t o - Xây d ng h th ng nghiên c u khoa h c công ngh nông nghi p m nh và ng b kh năng ti p thu, làm ch khoa h c công ngh hi n i, t o ra ngày càng nhi u
  6. các ti n b k thu t có ch t lư ng cao áp ng ư c yêu c u c a s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn. - i m i có ch qu n lý khoa h c, g n khoa h c v i s n xu t. - Trong 5 năm t i vi c nghiên c u khoa h c công nghi p c n t p trung vào : Nghiên c u ch n t o các gi ng cây con có hàng su t, ch t lư ng cao phù h p v i các vùng, các bi n pháp thâm canh cây tr ng, nuôi dư ng gia súc, công ngh sau thu ho ch, nh ng v n kinh t , qu n lý trong cơ ch th trư ng. Chú tr ng nghiên c u các k thu t phù h p cho mi n Trung và vùng mi n núi. - Tăng cư ng h th ng khuy n nông, Ny m nh vi c ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh m i. M i Vi n, Trư ng c n xây d ng i m trình di n công ngh m i, công ngh cao. - Các trư ng ào t o hư ng vào n i dung phát tri n ngu n nhân l c co công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. a d ng hóa i tư ng ào t o, ưu iên ào t o ngh cho lao ng nông thôn, nghi p v qu n lý cho cán b h p tác xã, ch trang tr i, ch doanh nghi p v a và nh nông thôn. - Tăng cư ng công tác thú ý, b o v th c v t, h th ng qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ki m soát ch t ch vi c s n xu t, kinh doanh và s d ng hóa ch t, thu c tr sâu, thu c thú y và phân bón. (5) Tăng cư ng công tác th trư ng tiêu th nông s n trên cơ s h i nh p kinh t qu c t . - Chú tr ng m r ng th trư ng n i a, nh t là th trư ng nông thôn, mi n núi, t o m i liên k t ch t ch gi a các vùng trong c nư c. T ch c các h i ch , tri n lãm, qu ng cáo, gi i thi u s n phNm, ch p n i b n hàng và i tác kinh doanh, thúc Ny lưu thông hàng hóa trong nư c. - T o i u ki n thu n l i và khuy n khích thương m i tư nhân (cá nhân và h kinh doanh) cùng h p tác xã t o thành m ng lư i i lý tiêu th ch y u và là i tác cơ b n ký h p ng v i doanh nghi p trong vi c tiêu th nông s n, cung ng v t tư nông nghi p và hàng hóa tiêu dùng trên a bàn nông thôn. - T p trung tri n khai các cam k t v i ASEAN trong lĩnh v c nông nghi p, nh t là an ninh lương th c, xúc ti n thương m i, thú y, b o v th c v t, lâm nghi p : chuNn b th c hi n các cam k t v i WTO v nông nghi p, ki m d ch ng th c v t thú y v i các nư c nh p khNu nông s n c a Vi t Nam. - H tr và hư ng d n các doanh nghi p m r ng th trư ng xu t khNu nông lâm s n, t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, xây d ng và qu n lý ch t lư ng nông s n hàng hóa, hư ng d n các doanh nghi p ăng ký và b o v thương hi u hàng hóa. - Tăng cư ng công tác thông tin và d báo th trư ng áp ng yêu c u nh hư ng u tư và phát tri n s n xu t c a các doanh nghi p, nông dân. (6) nh hư ng u tư xây d ng cơ b n và qu n lý u tư
  7. Trong 5 năm t i, ngu n v n u tư t ngân sách và t các ngu n khác v n còn nhi u khó khăn. Vì v y, k ho ch u tư xây d ng cơ b n 5 năm 2006-2010 ph i ư c ti p t c i u ch nh theo hư ng u tư có tr ng tâm, tr ng i m, t o i u ki n Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông lâm nghi p và nông thôn, nâng cao s c c nh tranh c a nông s n hàng hóa và hi u qu s n xu t, hư ng c th là : - Ti p t c dành ưu tiên cho các chương trình, d án ch n t o, nhân gi ng cây tr ng, v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p, nâng c p các cơ s nghiên c u khoa h c, các trư ng ào t o, các d án C C, Chương trình 135, Chương trình Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn, D án Tr ng m i 5 tri u ha r ng. B trí v n i ng cho các d án có v n u tư nư c ngoài, h tr xu t khNu, h tr các ho t ng xúc ti n thương m i, tìm ki m m r ng th trư ng xu t khNu, tăng cư ng công tác thông tin th trư ng. - V th y l i : Ưu tiên b trí v n u tư tu b các h th ng ê, các công trình an toàn h ch a các công trình m b o an toàn cho s n xu t và i s ng và các công trình có th s m hoàn thành phát huy tác d ng v i hi u qu cao, u tư cho th y l i ph c v s n xu t các cây hoa m u, cây công nghi p, cây ăn qu , nuôi tr ng th y s n, s n xu t mu i. - Ti p t c ch o th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c, m b o k cương trong công tác xây d ng và th c hi n quy ho ch, làm t t công tác ki m tra, giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi Ngành t t c các c p, các ơn v , k p th i phát hi n và x lý nh ng hành vi vi ph m quy nh v qu n lý u tư. (7) Ti p t c i m i và t ch c l i s n xu t nông lâm nghi p - T o i u ki n cho kinh t h gia ình phát tri n trên nguyên t c khuy n khích các h có kh năng v v n, lao ng và kinh nghi m m r ng quy mô s n xu t theo hình th c trang tr i. ng th i h tr và t o i u ki n thu n l i cho các h nghèo, h khó khăn s n xu t xóa ói gi m nghèo, vươn lên làm giàu. - Th c hi n t t các chính sách thúc Ny phát tri n kinh t h p tác, kinh t tư nhân, nh t là các doanh nghi p v a và nh nông thôn, nh m thúc Ny chuy n i cơ c u s n xu t và cơ c u lao ng. - i m i và nâng cao hi u qu ho t ng c a các nông lâm trư ng qu c doanh, hoàn thành k ho ch x p s p doanh nghi p nhà nư c công nghi p và d ch v . III. TI N XÂY D NG K HO CH 5 NĂM 2006 – 2010 VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. V ti n xây d ng k ho ch - Tháng 10 năm 2004 các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c B tri n khai Ch th n các cơ s và t ch c xây d ng k ho ch 5 năm. V K ho ch ph i h p v i các C c, V xây d ng khung các ch tiêu ch y u.
  8. - Tháng 11 năm 2004 các S và các ơn v tr c thu c B ti p t c xây d ng k ho ch 5 năm 2006 – 2010. n 15 tháng 11 năm 2004 S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph t ng h p k ho ch t các huy n, th và các ơn v tr c thu c S , t ch c các cu c th o lu n, h i th o v i các cơ quan nông lâm nghi p a phương, trình y ban nhân dân t nh, thành ph . n ngày 05 tháng 12 năm 2004 S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph , các ơn v tr c thu c B g i báo cáo k ho ch 5 năm 2006 – 2010 v B (V K ho ch), k p t ng h p trình Th tư ng Chính ph . - Tháng 12 năm 2004 V K ho ch t ng h p cân i xây d ng k ho ch phát tri n nông nghi p, nông thôn 5 năm 2006 – 2010 toàn ngành, ph i h p v i các C c, V , Văn phòng B t ch c các cu c th o lu n, h i th o v i các nhà khoa h c, qu n lý, m t s S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i di n cho các vùng, các ơn v tr c thu c, u tháng 01 năm 2005 trình d th o Th tư ng Chính ph và các B t ng h p. 2. Phân công th c hi n - V k ho ch ch trì ph i h p v i các C c, V xây d ng và t ng h p k ho ch 5 năm 2006 – 2010 tòan ngành, t ch c th o lu n, h i th o xin ý ki n và hòan thi n. - Các C c xây d ng k ho ch 5 năm 2006-2010 bao g m t s n xu t, ch bi n, tiêu th , u tư xây d ng cơ b n toàn ngành thu c lĩnh v c do C c ph trách, t ng h p g i v V k h ach theo ti n trên. - Các V ch c năng xây d ng k ho ch 5 năm 2006 – 2010 thu c lĩnh v c V ph trách, g i v V K ho ch t ng h p theo ti n trên. Xây d ng k ho ch 5 năm 2006 – 2010 có ý nghĩa c c kỳ quan tr ng, chuNn b các y u t c n và cho quá trình phát tri n toàn ngành trong nh ng năm t i, óng góp tích c c vào vi c chuNn b cho i h i ng toàn qu c l n th X. Do v y, B yêu c u các ng chí Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. C c trư ng, V trư ng, Chánh Văn phòng và th trư ng các ơn v tr c thu c có trách nhi m t ch c th c hi n t t Ch th này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản