Chỉ thị số 53/2003/CT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 53/2003/CT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 53/2003/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 53/2003/CT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ******** ****** S : 53/2003/CT-BGD T Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC M B O CH T LƯ NG,V SINH AN TOÀN TH C PH M TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C VÀ ÀO T O Trong nh ng năm qua, đ c bi t là khi Th tư ng Chính ph ban hành Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/04/1999 v vi c tăng cư ng công tác đ m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, nhi u cơ quan và các cơ s giáo d c và đào t o đã quan tâm và làm t t công tác đ m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m. Tuy v y, trong th i gian qua v n còn có nhi u v ng đ c th c ph m trư ng h c, gây t n h i s c kh e cho hàng trăm h c sinh, có v nghiêm tr ng đã d n đ n t vong. Th c hi n Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m do y ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 07 năm 2003, Ch th s 08/1999/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giáo d c và Đào t o yêu c u các cơ s giáo d c và đào t o trong c nư c th c hi n các bi n pháp sau: 1. Quán tri t y và sâu s c các quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, c bi t là Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm và Ch th c a Th tư ng Chính ph s 08/1999/CT-TTg. 2. Nghiên c u, ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc vi c d y h c và h c n i khóa, ngo i khóa v n i dung m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 3. Ph i h p ch t ch v i ngành Y t và các ngành có liên quan trong vi c ch o, t ch c tri n khai “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”; tuyên truy n, giáo d c v vi c m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; ki m tra, giám sát, x lý k p th i và báo cáo khNn c p qu n lý giáo d c và ào t o khi có ng c th c phNm x y ra. 4. i v i các cơ quan, ơn v , cơ s giáo d c và ào t o có t ch c ăn u ng t bên ngoài ưa vào c n th c hi n nghiêm ch nh các i u quy nh t i Pháp l n V sinh an toàn th c phNm và các quy nh v i u ki n m b o an toàn th c phNm t i các nhà ăn, b p ăn t p th và các cơ s kinh doanh ch bi n su t ăn s n ã ư c B Y t ban hành t i Quy t nh s 4128/2001/Q -BYT ngày 03/10/2001. 5. Th c hi n ánh giá, t ng k t và báo cáo nh kỳ sau m i h c kỳ, sau m i năm h c, sau khi k t thúc “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”.
  2. 6. Th c hi n nghiêm túc ch khen thư ng và x lý vi ph m v v sinh an toàn th c phNm theo úng quy nh c a pháp lu t. B Giáo d c và ào t o yêu c u các Giám c S Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ s giáo d c và ào t o xây d ng k ho ch hành ng c th , thi t th c, t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này./. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH TRƯ NG Nguy n Văn V ng
Đồng bộ tài khoản