Chỉ thị số 53/CT-TW

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 53/CT-TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 53/CT-TW về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 53/CT-TW

  1. BAN CH P HÀNH TRUNG NG C NG S N VI T NAM ƯƠNG ******** ****** S : 53/CT-TW Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2005 CH THN V TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP C P BÁCH NGĂN CH N DNCH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ I DNCH CÚM NGƯ I D ch cúm gia c m x y ra nư c ta t cu i năm 2003 v i 2 t d ch cao i m vào các tháng u năm 2004 và u năm 2005, ã gây thi t h i nghiêm tr ng cho ngành chăn nuôi gia c m và thi t h i l n v ngư i, v i 91 ngư i m c b nh, trong ó 41 trư ng h p ã t vong. Ngay sau khi d ch cúm gia c m x y ra, B Chính tr ã ban hành Ch th s 35- CT/TW, ngày 06-02-2004 v tri n khai các bi n pháp c p bách ngăn ch n d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) trên ngư i. Th i gian qua, Chính ph , các b , ngành và các t nh, thành ph ã có nhi u bi n pháp tích c c trong phòng, ch ng d ch và ã thu ư c k t qu kh quan. Tuy nhiên, d ch cúm gia c m ang b c phát nhi u nư c trên th gi i theo chi u hư ng r t áng lo ng i. T ch c Y t th gi i và các nhà khoa h c ac c nh báo v kh năng có th x y ra m t i d ch cúm A (H5N1) trên ngư i làm hàng tri u ngư i t vong. Trên b n d ch cúm gia c m c a th gi i, nư c ta là m t i m nóng vì ã tr i qua g n 2 năm có d ch cúm gia c m, m m b nh v n còn kh năng tái phát d ch r t cao. Trư c tình hình ó, Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 34/2005/CT-TTg, ngày 15-10-2005 v vi c t p trung s c tri n khai th c hi n ng b , có hi u qu k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i, Ban Bí thư yêu c u các c p u , t ch c ng t Trung ương n a phương làm t t công vi c sau : 1. Bí thư c p u ph i ích thân lãnh o, ch o th c hi n nghiêm túc, quy t li t, ng b , có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch do Chính ph và các B , ngành liên quan ra; kiên quy t không d ch cúm gia c m (H5N1) tái phát trên quy mô r ng trong v ông xuân 2005 - 2006, ti n n kh ng ch cơ b n d ch cúm gia c m nư c ta, h n ch n m c th p nh t trư ng h p ngư i nhi m vi-rút cúm A (h5N1); không i d ch cúm ngư i x y ra. 2. Tri n khai công tác thông tin, tuyên truy n m t cách sâu r ng n t ng khu dân cư, t ng h gia ình, t ng cán b , ng viên và nhân dân hi u sâu s c v tính ch t nguy hi m và di n bi n ph c t p c a d ch cúm gia c m hi n nay trong nư c và trên th gi i và v nguy cơ có th x y ra i d ch cúm trên ngư i trong th i gian t i toàn dân tích c c, ch ng tham gia vào công tác phòng, ch ng d ch, b o v s c kho c ng ng và s c kho cho chính mình.
  2. Công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m ph i th c hi n ng b v i công tác quy ho ch, t ch c, s p x p l i ngành chăn nuôi, h th ng gi t m , buôn bán gia súc, gia c m, có chính sách h tr tho áng i v i ngư i chăn nuôi nh m huy ng toàn dân tham gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m có hi u qu . 3. M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th chính tr - xã h i t Trung ương n a phương có trách nhi m tham gia, tuyên truy n, ph bi n nâng cao nh n th c c a nhân dân v kh năng x y ra i d ch cúm ngư i; ng viên các t ng l p nhân dân, các cơ quan, ơn v ch ng tham gia tích c c ngăn ch n d ch cúm gia c m tái phát và không i d ch cúm A (H5N1) x y ra trên ngư i nư c ta; tham gia ki m tra, giám sát công tác ch o phòng, ch ng d ch; phát hi n và báo cáo k p th i trư ng h p d ch b nh x y ra; v n ng, kêu g i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ng h nhân l c, v t l c th c hi n t t công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và k ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch khi x y ra i d ch cúm ngư i. Ch th này ph bi n n chi b . TM. BAN BÍ THƯ Phan Di n
Đồng bộ tài khoản