Chỉ thị số 566/1999/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 566/1999/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 566/1999/CT-BGTVT về việc tăng cường quản lý việc áp dụng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật vào xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 566/1999/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 566/1999/CT-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 1999 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ VI C ÁP D NG CÁC TIÊU CHU N QUY PH M K THU T VÀO XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Vi c áp d ng tiêu chuNn, quy ph m k thu t tiên ti n, hi n i và phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam trong xây d ng công trình giao thông óng m t vai trò quan tr ng trong vi c m b o ch t lư ng công trình và gi m giá thành xây d ng. th c hi n t t Quy ch u tư và xây d ng ban hành theo Ngh inh 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và Thông tư s 07/1999/TT-BXD ngày 23/9/1999 c a B Xây d ng v vi c Hư ng d n qu n lý áp d ng các tiêu chuNn, quy ph m k thu t xây d ng; ng th i tăng cư ng hơn n a vi c qu n lý áp d ng các tiêu chuNn quy ph m k thu t m b o tính thích ng c a các tiêu chuNn này v i i u ki n Vi t Nam nh m nâng cao ch t lư ng công trình, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u các cơ quan qu n lý d án, các ch u tư, các cơ quan tư v n thi t k , tư v n giám sát, nhà th u xây d ng ph i th c hi n y các qui nh sau ây: 1. Ch u tư yêu c u tư v n thi t k xác nh các tiêu chuNn thi t k , thi công nghi m thu th ng nh t s d ng cho d án t khâu chuNn b u tư n th c hi n u tư và nghi m thu bàn giao ưa công trình vào s d ng; Ch u tư trình cơ quan có thNm quy n ch p thu n thi hành. 2. Các tiêu chuNn xây d ng bao g m: các tiêu chuNn Vi t Nam-TCVN, các tiêu chuNn ngành - 22TCN và các quy ph m k thu t xây d ng ư c dùng làm cơ s th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng giao thông. Nh ng n i dung thu c các lĩnh v c sau ây c a tiêu chuNn xây d ng ư c coi là “B t bu c áp d ng”: - S li u khí h u xây d ng - S li u a ch t th y văn - Phân vùng ng t - Phòng ch ng cháy, n - Phòng ch ng sét - B o v môi trư ng
  2. - An toàn công trình dư i tác ng c a khí h u a phương - An toàn lao ng i v i n i dung thu c lĩnh v c b t bu c áp d ng ã có trong tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam thì t t c m i công trình xây d ng trên lãnh th Vi t Nam b ng b t kỳ ngu n v n nào ph i áp d ng trong quá trình kh o sát quy ho ch, thi t k , thi công và nghi m thu. N u chưa có tiêu chuNn Vi t Nam thì ư c phép áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài, nhưng ph i phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam và ph i ư c s ch p thu n c a B Xây d ng b ng văn b n. 3. Nh ng N i dung không thu c các lĩnh v c b t bu c áp d ng nêu m c 2 ho c nh ng tiêu chuNn không có trong danh m c tiêu chuNn b t bu c do B Khoa h c công ngh và Môi trư ng, B Xây d ng, B Giao thông v n t i công b ư c coi là tiêu chuNn t nguy n áp d ng. B khuy n khích áp d ng các tiêu chuNn xây d ng c a Vi t Nam bao g m: TCVN, 22TCN, TCXD thu c các lĩnh v c t nguy n áp d ng. 4. i v i các tiêu chuNn xây d ng c a các t ch c và các nư c sau ây: ISO, EURO, M , Anh, Pháp, c, Nga, Nh t và úc n u mu n áp d ng vào thi t k , xây d ng các công trình giao thông ph i ư c B Giao thông v n t i ch p thu n b ng văn b n. H sơ B xem xét thNm nh và ra văn b n phê duy t bao g m: a - Danh m c và n i dung các tiêu chuNn ngh áp d ng (trong ó bao g m b n ti ng nư c ngoài và b n d ch ra ti ng Vi t). b - Thuy t minh v vi c ngh cho áp d ng các tiêu chuNn trên (trong ó nêu rõ: lý do, m c ích, n i dung xin áp d ng; các ưu - như c i m và nh hư ng liên quan; phân tích hi u qu kinh t - xã h i c a vi c áp d ng, ki n ngh v.v...). c - Các văn b n ch d n k thu t d - ánh giá và ngh c a ch u tư công trình (Ban qu n lý d án) ho c C c qu n lý chuyên ngành. Tùy theo tính ch t và m c , B s yêu c u ch u tư t ch c th c hi n ánh giá, thNm nh theo m t trong 3 hình th c sau: - Ki m tra tính phù h p c a tiêu chuNn ngh . V nguyên t c ph i phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam, ph i có trình k thu t và an toàn tương ương ho c cao hơn tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam. - Yêu c u tính toán c th và so sánh v i m t tiêu chuNn nư c ngoài khác. - Làm thí nghi m trong phòng xác nh, ho c th nghi m ngoài hi n trư ng ( i v i v t li u m i) khi có i u ki n ho c xét th y c n thi t. N u k t qu thNm nh t yêu c u, B s ra thông báo ch p thu n g i ch u tư ch o các ơn v h u quan th c hi n.
  3. 5. i v i các tiêu chuNn xây d ng c a các t ch c và các nư c khác v i qui nh c a i m 4, mu n áp d ng vào xây d ng các công trình giao thông trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân th trình t sau ây: - L p h sơ trình B v i các n i dung qui nh t m c a n m c d c a i m 4. - B s xem xét thNm nh và ngh B Xây d ng ra văn b n ch p thu n m i ư c áp d ng. 6. Ch u tư các công trình xây d ng giao thông c n ph i ki m tra, theo dõi vi c tuân th các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m trong t ng công trình và l p báo cáo B sau m i giai o n th c hi n d án u tư ư c qui nh trong Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . 7. V Khoa h c công ngh có trách nhi m qu n lý xem xét các h sơ v tiêu chuNn nư c ngoài ngh áp d ng vào xây d ng công trình giao thông v n t i, trình B ra văn b n ch p thu n. B yêu c u V K ho ch u tư, C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, các C c qu n lý chuyên ngành, các ch u, các cơ quan thi t k , xây d ng (k c các t ch c thi t k và nhà th u nư c ngoài) khi áp d ng các tiêu chuNn, quy ph m k thu t vào xây d ng công trình giao thông ph i tuân th các qui nh c a Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n b sung, s a i, yêu c u các ơn v có ý ki n k p th i báo cáo B (qua V Khoa h c công ngh ) có bi n pháp gi i quy t. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - B trư ng, - Th trư ng Ph m Quang Tuy n, - Th trư ng Nguy n Vi t Ti n, - CácC c: G và QLCLCTGT, BVN, SVN, HHVN, Lê Ng c Hoàn - Các V : KH T, PCVT, - Vi n KHCN GTVT, - H i ng KHCN B GTVT, - Các S GTVT, S GTCC, - Các Ban QLDA XDCTGT, - Liên hi p S VN, - Các TCTtư v n và xây d ng, - Lưu HC, KHCN.
Đồng bộ tài khoản