Chỉ thị số 58/CT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 58/CT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 58/CT-BQP về việc khẩn cấp tổ chức phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người trong quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 58/CT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/CT-BQP Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2005 CH THN V VI C KH N C P T CH C PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ DNCH CÚM A (H5N1) NGƯ I TRONG QUÂN I Hi n nay, d ch cúm gia c m do vi rút cúm A (H5N1) ang lan r ng trên ph m vi toàn th gi i, e d a gây ra i d ch cúm ngư i v i nh ng h u qu c c kỳ nghiêm tr ng. Vi t Nam, m c dù Chính ph , B Nông nghi p và PTNT,B Y t ã ban hành nhi u văn b n ch o, hư ng d n tri n khai công tác phòng ch ng song d ch v n di n bi n r t ph c t p c trên ngư i và ng v t. Tr i qua 3 t d ch, n nay c nư c ã ghi nh n 91 ngư i m c b nh, trong ó t vong 41 trư ng h p. Trong quân i, công tác phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) ã ư c tri n khai tích c c ngay t cu i năm 2003 và B trư ng B Qu c phòng cũng ã ban hành Ch th s 07/CT-QP ngày 30/01/2004 v phòng ch ng b nh d ch này trong quân i, tuy nhiên s chuy n bi n v nh n th c không ít ơn v còn ch m, vi c th c hi n còn b c l nhi u h n ch , hàng trăm gia c m chăn nuôi ã ch t do nhi m b nh, có 7 ngư i b m c b nh, trong ó 2 ngư i ã t vong. th c hi n Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v t p trung s c tri n khai th c hi n ng b k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i, ngăn ch n có hi u qu d ch b nh x y ra trong các ơn v , duy trì s c m nh chi n u, công tác c a quân i, B trư ng B Qu c phòng ch th : 1. Lãnh o, ch huy các ơn v trong toàn quân: - T p trung lãnh o, ch o các ơn v thu c quy n tri n khai giám sát d ch b nh ch t ch , tăng cư ng tuyên truy n giáo d c cho b i v m c nguy hi m c a d ch b nh m i ngư i t giác th c hành các bi n pháp phòng ch ng d ch cho cá nhân và t p th . Căn c vào k ho ch phòng ch ng ch c a B Qu c phòng, xây ng k ho ch v l c lư ng và phương ti n i phó khi có d ch x y ra trên a bàn óng quân, ng th i ph i ch u trách nhi m v k t qu t ch c phòng ch ng d ch t i các ơn v c a mình. Cơ quan quân y và quân nhu các c p ph i quan h ch t ch v i các cơ quan y t và thú y a phương ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng b nh d ch cho ngư i và cho v t nuôi trong ơn v . - Thành l p Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i t c p tr c thu c B n c p trung oàn và tương ương do m t ng chí Ch huy ơn v làm trư ng ban, Th trư ng cơ quan H u c n là phó ban, các thành viên là các cơ quan tham mưu, chính tr , quân y, quân nhu, tài chính.... trong ó cơ quan quân y là u viên thư ng tr c t ch c các ho t ng phòng ch ng d ch t i ơn v .
  2. - Các ơn v có t ch c chăn nuôi gà, l n, v t, chim cút.... ph i t ch c ch t ch vi c phòng ch ng d ch b nh, ph i tiêm phòng b nh cho 100% các lo i gia c m nuôi trong ơn v . Phát hi n k p th i d ch cúm v t nuôi, tri n khai khoanh vùng khi có các tri u ch ng nghi ng gia c m, gia súc m c b nh. Th c hi n tri t các bi n pháp d p d ch, kh khuNn, tNy u i v i gia c m, gia súc b b nh theo quy nh, c bi t nghiêm c m s d ng các lo i gia c m, gia súc m c b nh làm th c phNm. i v i các ơn v khai thác th c phNm th trư ng, ph i tuân th tri t các bi n pháp ki m tra b o m v sinh an toàn th c phNm. 2. Giao cho C c Quân y/TCHC: - Ch trì ph i h p v i các cơ quan xúc ti n xây d ng K ho ch hành ng khNn c p c a quân i th c hi n Ch th 34/2005/CTTTg cl a Th tư ng Chính ph , ng th i tham mưu xu t thành l p Ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia cNm (H5N1) và i d ch cúm ngư i c a B Qu c phòng g m các cơ quan có liên quan do m t ng chí Th trư ng làm trư ng ban, m t Th trư ng TCHC làm phó ban, C c quân Y/TCHC là cơ quan thư ng tr c trình Th trư ng B ký quy t nh ban hành. - Liên h ch t ch v i Ban ch o phòng ch ng d ch c a qu c gia và v i B Y t t o s chi vi n v kinh phí, thu c, trang b cho công tác phòng ch ng d ch c a quân i. Ch o hư ng d n h th ng quân y toàn quân tri n khai các ho t ng giám sát d ch t , phát hi n s m ca b nh, cách ly i u tr b nh nhân, kh trùng tiêu c các d ch, chuNn b l c lư ng và phương ti n chuyên môn s n sàng phòng ch ng b nh d ch cho b i và ph i h p giúp nhân dân khi có yêu c u. - Thư ng xuyên n m tình hình tri n khai công tác phòng ch ng d ch c a các ơn v trong toàn quân nh kỳ t ng h p báo cáo Th trư ng B . 3. Giao cho C c Quân nhu/TCHC: N m ch c s lư ng, ch ng lo i các àn gia súc, gia c m hi n có c a các ơn v ; xây d ng k ho ch phòng ch ng d ch cho gia súc, gia c m trong quân i,và hư ng d n các ơn v th c hi n. Liên h ch t ch v i C c Thú y/b Nông nghi p và PTNT m b o v t tư, hoá ch t, phương ti n, l c lư ng s n sàng cho phòng ch ng d ch gia c m, tiêu hu các àn gia súc, gia c m m c b nh. 4. B Tư l nh Biên phòng: Ch o các l c lư ng biên phòng óng quân khu v c biên gi i t li n, trên bi n có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c th c hi n ki m soát ch t ch vi c nh p khNu các lo i gia súc, gia c m và các s n phNm t gia súc, gia c m có th tà ngu n lây cúm H5N1 xâm nh p vào Vi t Nam. 5. C c Tài chính/B Qu c phòng: . m b o ngu n ngân sách áp ng các yêu c u cho công tác phòng ch ng b nh d ch trong quân i.
  3. Nh n ư c Ch th này, yêu c u lanh o ch huy các c p và các cơ quan ư c giao nhi m v khNn trương nghiêm túc t ch c tri n khai và báo cáo k t qu th c hi n v B qua C c Quân Y/TCHC. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn Rinh
Đồng bộ tài khoản