Chỉ thị số 58/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 58/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 58/CT-UB về đẩy mạnh công tác dược liệu năm 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 58/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 58/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1979 CH THN V Y M NH CÔNG TÁC DƯ C LI U NĂM 1979 - 1980 Năm 1978, công tác dư c li u c a thành ph ã t nh ng k t qu quan tr ng. Ph n l n b nh vi n và các phòng y t , phòng khám khu v c, tr m y t ã tr ng và s d ng nhi u dư c phNm l y t dư c li u trong nư c. Các xí nghi p dư c phNm, các phòng bào ch các b nh vi n ã thí nghi m và ưa vào s n xu t nhi u m t hàng ông Nam dư c có giá tr kinh t và tr li u. Phong trào tr ng thu c Nam ang ư c phát tri n r ng rãi m t s qu n, huy n, phư ng, xã. Ý th c s d ng thu c Nam d n d n hình thành trong nhân dân. Tuy nhiên còn m t s qu n, huy n, ban, ngành, oàn th chưa th y ư c v trí và t m quan tr ng c a công tác dư c li u; di n tích tr ng dư c li u chưa h p lý; công tác thu mua chưa ư c m r ng, phong trào k ho ch nh , vi c thu nh t, nuôi tr ng dư c li u chưa ư c tri n khai r ng trong nhà trư ng, khu ph , h gia ình,… Th c hi n ngh quy t s 200-CP ngày 21-8-1978 c a H i ng Chính ph v vi c “phát tri n dư c li u trong nư c”, ngh quy t 266-CP ngày 19-10-1978 c a H i ng Chính ph v vi c “phát tri n y h c dân t c c truy n k t h p ch t ch v i y h c hi n i nh m xây d ng n n y h c Vi t Nam” và Ngh quy t 5 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v công tác kinh t k ho ch năm 1979, nh t là trong tình hình hi n nay, công tác nuôi, tr ng, ch bi n và s d ng dư c li u trong nư c càng có ý nghĩa h t s c to l n. y ban nhân dân thành ph yêu c u các qu n, huy n, ban, ngành, s oàn th Ny m nh công tác dư c li u năm 1979 -1980 nh m t các yêu c u sau ây: 1) Tuyên truy n cho m i ngư i th y ư c v trí và tác d ng quan tr ng c a các ngu n dư c li u trong nư c s n xu t thu c phòng b nh, ch a b nh và thu c b cho nhân dân. Trên cơ s ó, các xín nghi p dư c phNm, các b nh vi n, các phòng y t , phòng khám khu v c, tr my t ,… xem xông tác nuôi tr ng, ch bi n và s d ng dư c li u trong nư c làm công tác mũi nh n c a mình d n d n thay th nh ng dư c phNm ã nh p khNu. 2) V n ng tr ng 35 cây thu c tr b nh thông thư ng trong nhân dân, nh ng h gia ình, t p oàn s n xu t nông nghi p, trư ng h c ý t cơ quan,.. ph c v cho vi c i u tr t i ch , ng th i có k ho ch tr ng quy mô l n m t s cây cung c p cho các xí nghi p dư c phNm như sâm i hành, xuyên tâm liên, b c hà, sen, ngh , g ng,…
  2. 3) C i ti n công tác t ch c và giá c nh m m r ng m ng lư i thu mua nh ng dư c li u s n có như tô m c, hà th ô, vàng ng, v quýt, v măng c t, v.v..v a áp ng nhu c u s n xu t dư c phNm và m t ph n cho xu t khNu, v a tăng thêm thu nh p cho cán b , gia ình. Nh ng bi n pháp t ch c th c hi n: 1) Ngành y t cùng ngành nông nghi p ph i h p v i các ban ngành h u quan như giáo d c, tài chánh, k ho ch,.. và các oàn th ph n , n ng h i, liên hi p công oàn thành ph h p bàn k ho ch th c hi n thu nh t, nuôi tr ng dư c li u quy mô nh (h gia ình, trư ng h c) và quy mô l n trong các t p oàn s n xu t, các nông trư ng,.. m b o k ho ch tr ng 200ha ư c li u trong năm 1979 (có ph l c danh m c kèm theo). 2) C ng c và m r ng các cơ s gây gi ng t i các vư n thu c c a tr m du c li u qu n Tân Bình, qu n 8, qu n 11, huy n C Chi, huy n Th c, huy n Bình Chánh. Giúp m t s vư n c a tư nhân s n có t o thêm ngu n gi ng. 3) S Nông ngh ep hư ng d n cách s d ng ngu n phân h u cơ s n có và k thu t tr ng tr t t năng su t cao, ng th i cung c p phân bón, thu c tr sâu cho vi c tr ng v i quy mô l n. 4) S Y t t ch c l i m ng lư i thu mua và ch bi n dư c li u t n cơ s , ký h p ng thu mua v i các t p oàn s n xu t, h p tác xã và h gia ình có tr ng cây thu c. 5) Trong d p k ni m ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh 19-5-1979, t ch c t tr ng cây thu c Nam nh ơn Bác, làm à cho t v n ng tr ng cây vào mùa mưa năm nay. 6) U ban V t giá thành ph có chánh sách giá h p lý nh m khuy n khích thu nh t, nuôi tr ng và t o i u ki n d dàng cho vi c thu mua dư c li u. 7) y ban nhân dân các qu n, huy n ph i tăng cư ng ch o công tác thu nh t, nuôi tr ng dư c li u, có ch tiêu, k ho ch c th th c hi n ch tiêu k ho ch thành ph . Trong tình hình nư c ta còn g p nhi u khó khăn, vi c phát huy tinh th n n l c ch quan, s d ng cao nh t nh ng ngu n tài nguyên thiên nhiên c a t nư c t gi i quy t m t ph n khó khăn trong vi c b o v s c kho c a nhân dân, ti t ki m ngo i t , tăng ngu n xu t khNu, v.v. càng có nhi u ý nghĩa chính tr và kinh t . Các ban, ngành, oàn th và qu n, huy n ph i nghiêm ch nh th c hi n n i dung ch th này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản