Chỉ thị số 70-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 70-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 70-CT về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hộ lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 70-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70-CT Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1984 CH THN V TĂNG CƯ NG LÃNH O, CH O TH C HI N CÔNG TÁC B O H LAO NG. Vi c chăm lo b o m an toàn, b o v s c kho cho ngư i lao ng th hi n s quan tâm c a ng và Nhà nư c ta, tính ưu vi t c a ch xã h i ch nghĩa i v i giai c p công nhân và nhân dân lao ng. Ban bí thư Trung ương ng và Chính ph ã ra Ch th s 224-CT/TƯ ngày 13-8-1975, 249-TTg ngày 10-7-1975 và 444-TTg ngày 12-11-1976 v công tác b o h lao ng. Thi hành các ch th nói trên, các ngành, các a phương và cơ s ã có nhi u c g ng và t ư c k t qu áng k như tai n n lao ng ư c gi m d n, i u ki n lao ng t ng bư c ư c c i thi n. Nhưng th i gian g n ây, do ph i t p trung gi i quy t nh ng khó khăn trong s n xu t và i s ng, nhi u ngành, nhi u cán b qu n lý ã buông l ng vi c ch o công tác b o h lao ng, lơ là vi c giáo d c, hu n luy n, ki m tra, ôn c th c hi n công tác này nên tai n n lao ng tăng lên, i u ki n lao ng x u i. kh c ph c tình tr ng trên, Ch t ch H i ng b trư ng ch th : 1. Các ngành, các c p c n ki m i m l i vi c lãnh o, ch o và th c hi n công tác b o h lao ng trong ngành, a phương, ơn v mình, phân tích sâu s c nh ng nguyên nhân, rút kinh nghi m, trên cơ s ó mà ra phương hư ng, nhi m v , bi n pháp v công tác b o h lao ng năm 1984 và nh ng năm sau cho phù h p. Ngay t nh ng tháng u năm nay, ph i gi i quy t trư c nh ng thi u sót có th gi i quy t ư c, ch n ch nh l i vi c th c hi n các quy ph m, quy trình k thu t an toàn, tiêu chuNn v sinh i vào n n p thư ng xuyên. 2. Ph i l p và th c hi n t t k ho ch b o h lao ng, k ho ch này ph i ư c g n li n v i k ho ch s n xu t, k thu t, tài chính c a m i cơ s , m i ngành, m i a phương và ph i th hi n trong k ho ch kinh t -xã h i c a Nhà nư c. U ban K ho ch Nhà nư c ph i theo dõi và ph i h p ch t ch v i các B lao ng, N i thương, Ngo i thương gi i quy t các nhu c u v trang b b o h lao ng, thi t b an toàn và thi t b v sinh công nghi p. H i ng xét duy t và phân ph i trang b b o h lao ng Trung ương và các i phương ho t ng t t, c n c ng c và tăng cư ng ho t ng.
  2. 3. Các B , các ngành, các cơ quan nghiên c u khoa h c, k thu t, cơ quan thi t k ph i nghiêm túc b o m tiêu chuNn an toàn v sinh công nghi p ngay t khi thi t k , ch t o máy móc, thi t b m i, ngay t khi thi t k , xây d ng cơ s m i. V n này t trư c n nay các cơ quan thi t k , các cơ quan ki m tra, nghi m thu có nhi u thi u sót, ã gây h u qu tác h i cho nhi u năm sau. B Lao ng cùng U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c, U ban Xây d ng cơ b n Nhà nư c ph i có thông tư hư ng d n i u 7 c a i u l t m th i v b o h , ph i m nhi m ch c năng tham gia duy t thi t k t u và ki m tra nghi m thu trư c khi ưa vào s d ng các thi t b và công trình. 4. B o h lao ng trong h p tác xã nông nghi p và h p tác xã ti u công nghi p, th công nghi p hi n nay là m t yêu c u h t s c c p bách, căn c vào hư ng d n c a B Lao ng, U ban nhân dân t nh, thành ph quy nh c th công tác b o h lao ng trong h p tác xã nông nghi p, th công nghi p. 5. Các cơ quan thông tin, văn hoá c n phát huy trách nhi m c a mình, s d ng nhi u hình th c như văn ngh , i n nh, truy n thanh, truy n hình, tham gia tích c c vào công tác tuyên truy n, giáo d c v công tác b o h lao ng các c p t trung ương n cơ s . B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh ph i nhanh chóng biên so n hoàn ch nh giáo trình v b o h lao ng gi ng d y th ng nh t trong các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh . T ng B , T ng c c qu n lý s n xu t ph i biên so n các tài li u hu n luy n k thu t an toàn thích h p cho t ng ngành, ngh các cơ s mình qu n lý. B Lao ng biên so n tài li u hu n luy n b o h lao ng cho giám c và cán b qu n lý s n xu t kinh doanh. Vi c gi ng d y và hu n luy n v b o h lao ng c n có ch ch t ch b o m ch t lư ng, em l i hi u qu thi t th c. 6. Ph i rà soát l i các lu t l , ch v b o h lao ng b sung, s a i cho phù h p v i tình hình m i. Ch t ch H i ng b trư ng giao trách nhi m cho B Lao ng, ph i h p v i B Y t , T ng công oàn Vi t Nam ti n hành t ng k t 20 năm thi hành i u l t m th i v b o h lao ng, ng th i xây d ng i u l (chính th c) trình H i ng B trư ng ban hành vào năm 1984. 7. Vi c ki m tra ch m i m ánh giá vi c th c hi n công tác b o h lao ng theo hư ng d n c a liên B Lao ng - Y t - N i v và T ng công oàn Vi t Nam ã có tác d ng t t c n ư c duy trì và phát tri n n các phân xư ng, i, t s n xu t t o thành m t phong trào qu n chúng r ng kh p thi ua xây d ng ơn v an toàn - v sinh công nghi p t t. Các ngành, các a phương c n căn c vào k t qu ki m tra cho i m xét vi c khen thư ng s n xu t cho tho áng. ng th i, căn c vào tình hình c th c a mình có th ra các hình th c khen thư ng b ng hi n v t cũng như tinh th n như c , b ng khen, gi y khen, ngh thư ng huân chương, v.v... v thành tích b o h lao ng. C n thi hành k lu t thích áng i v i cá nhân, ơn v không ch p hành
  3. nghiêm ch nh các quy nh v b o m an toàn v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n . 8. Các ngành, các a phương ph i ki n toàn t ch c chuyên trách công tác b o h lao ng, có k ho ch ào t o, b i dư ng cán b s c theo dõi, ki m tra, hư ng d n và giúp các cơ s th c hi n t t công tác k thu t an toàn và b o h lao ng. Giao cho B Lao ng và B Y t chuNn b án trình H i ng b trư ng quy t nh vi c thành l p h th ng thanh tra Nhà nư c v k thu t an toàn và b o h lao ng và h th ng thanh tra v sinh công nghi p; Ban ch p hành T ng công oàn Vi t Nam c ng c và tăng cư ng b ph n ki m tra, giám sát công tác b o h lao ng và màng lư i an toàn v sinh viên, ph i h p v i cơ quan Nhà nư c ki m tra, ôn c có hi u qu vi c th c hi n công tác này. 9. Nh ng v tai n n lao ng nghiêm tr ng, ch t ngư i, nh ng s c gây thi t h i nhi u n tài s n Nhà nư c, nh t thi t ph i ư c truy c u trách nhi m, k t lu n k p th i và x lý nghiêm túc. B Lao ng, B Y t , B N i v k t h p ch t ch cùng v i T ng công oàn Vi t Nam làm vi c này. 10. Các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương hư ng d n các ơn v thu c quy n th c hi n ch th này. B Lao ng, B Y t , B n i v , U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c, U ban k ho ch Nhà nư c ph i h p v i T ng công oàn Vi t Nam và các oàn th qu n chúng khác giúp H i ng B trư ng ch o công tác b o h lao ng, ki m tra ôn c các ngành, các c p thi hành ch th và báo cáo cho H i ng B trư ng k t qu th c hi n. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản