Chỉ thị số 820-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 820-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 820-TTg về việc tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 và quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 820-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 820-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC LOẠI GIAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 VÀ QUỸ NHÀ DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ ĐẤT Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 952/TTg ngày 21 tháng 12 năm 1996 yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê số liệu cụ thể tại địa phương mình về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân và những vấn đề tồn đọng về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội liên quan đến việc thuê, mượn, ở nhờ nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và gửi báo cáo về Trung ương để làm cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, do chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc điều tra, thống kê số liệu, nên nhiều địa phương không nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; số địa phương có báo cáo về Trung ương rất ít (chỉ so 9 tỉnh, thành phố), trong đó có địa phương báo cáo chưa đầy đủ, có địa phương điều tra sai đối tượng nên báo cáo không đạt yêu cầu. Do chưa chuẩn bị đầy đủ số liệu, nên đến nay, Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 chưa được thông qua và tại phiên họp ngày 25 tháng 8 năm 1997, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các địa phương phải khảo sát, thống kê số liệu đầy đủ và chi tiết hơn để có cơ sở bảo đảm tính khả thi sau khi Nghị quyết được thông qua. Để thi hành ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khảo sát, thống kê số liệu về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 952/TTg ngày 21 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thống kê cả quỹ nhà do Nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất trước đây. Các số liệu điều tra báo cáo tổng hợp phải gửi về Bộ Xây dựng đồng thời gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 1997.
  2. 2. Bộ Xây dựng hướng dẫn biểu mẫu, chỉ đạo các địa phương tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp số liệu và đề xuất phương án giải quyết đối với từng loại đối tượng, trong đó nêu rõ khả năng dân tự lo, trách nhiệm của địa phương và phần đề nghị Nhà nước hỗ trợ, đồng thời quy định tiến độ thực hiện cụ thể. 3. Về kinh phí: - Bộ Xây dựng được sử dụng kinh phí cấp cho Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở để triển khai thực hiện Chỉ thị này. - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện việc điều tra, thống kê và tổng hợp số liệu. 4. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Chính phủ xem xét vào tháng 02 năm 1998. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản