Chỉ thị số 95-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 95-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 95-CT về tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 95-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95-CT Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 1984 CH TH V VI C T CH C HO T Đ NG HÈ CHO H C SINH CÁC TRƯ NG Đ I H C, CAO Đ NG, TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ D Y NGH . Đ b o đ m tính liên t c c a quá trình giáo d c và rèn luy n h c sinh trong th c t s n xu t và xã h i, theo đ ngh c a Trung ương Đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, sau khi đã trao đ i v i B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh , Ch t ch H i đ ng B trư ng ch th : 1. Ngành giáo d c Đ i h c, trung h c chuyên nghi p, d y ngh và các ngành có liên quan c n coi tr ng vi c t ch c các ho t đ ng hè c a h c sinh các trư ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh . Vi c t ch c cho h c sinh các trư ng đ i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh ho t đ ng trong d p hè b t đ u t năm nay ph i đư c t ch c nghiêm túc, chu đáo đ v a đ t đư c yêu c u ngh ngơi l y l i s c kho , v a đ t yêu c u rèn luy n h c sinh trong th c ti n cu c s ng, ph n đ u t ng bư c đ đưa ho t đ ng hè c a các trư ng đ i h c và chuyên nghi p tr thành n n n p. Trong nh ng năm trư c m t, m i h c sinh (tr h c sinh h c năm cu i cùng) dành hai trong s tám tu n l ngh hè đ tham gia các ho t đ ng do nhà trư ng và đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh t ch c đ th c hi n nh ng yêu c u và n i dung sau: - Đưa h c sinh vào các ho t đ ng khoa h c k thu t, lao đ ng s n xu t, theo ngành ngh và ho t đ ng xã h i, nh m ph c v thi t th c nh ng m c tiêu kinh t , xã h i c a các đ a phương, và cơ s s n xu t, đ c bi t là các công trình tr ng đi m c a trung ương và các đ a phương đ v a b o đ m hi u qu giáo d c, v a phát huy đư c kh năng c ng hi n c a h c sinh. - T o đi u ki n t ch c cho đông đ o h c sinh thâm nh p vào th c t 3 cu c cách m ng c a đ t nư c. Trên cơ s đó, c ng c ni m tin và hình thành b n lĩnh cách m ng, chu n b cho h c sinh s n sàng ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c sau khi t t nghi p ra trư ng. - T ch c cho h c sinh (v i m t l c lư ng v a ph i) tham gia xây d ng, s a ch a và b o v trư ng s ; tăng gia s n xu t c i thi n đ i s ng trong nhà trư ng, góp ph n xây d ng trư ng ra trư ng, l p ra l p, t ng bư c hoàn thành môi trư ng giáo d c trong nhà trư ng. Ph i chu n b chu đáo v m i m t, chánh huy đ ng t, gây lãng phí.
  2. - T ch c t t các ho t đ ng t p th nh m nâng cao năng l c th m m và th l c cho h c sinh, t o ra không khí vui tươi lành m nh, ph n kh i đ bư c vào th c hi n nhi m v năm h c m i đ t đư c k t qu t t đ p. Ngoài th i gian tham gia vào các ho t đ ng chung, m i h c sinh có k ho ch ngh ngơi, ôn t p, sưu t m tài li u, chu n b bư c vào năm h c m i. 2. Trách nhi m c th c a các ngành, các c p và các đoàn th trong vi c t ch c ho t đ ng hè trên đây cho h c sinh các trư ng đ i h c, trung h c chuy n nghi p và d y ngh . a) U ban nhân dân các t nh, thành ph và đ c khu tr c thu c trung ương ch trì ph i h p các ngành, các đoàn th t ch c t t các ho t đ ng hè cho h c sinh, theo nhu c u c a đ a phương. C n t n d ng kh năng văn hoá, khoa h c k thu t c a l c lư ng h c sinh chuyên nghi p, ph c v m c tiêu kinh t , xã h i, nh m góp ph n đ y nhanh nh ng ti n b k thu t, nh t là các cơ s tr c ti p s n xu t. Đ ng th i, t o đi u ki n đ h c sinh tìm hi u nhu c u c a s n xu t và th c ti n đ u tranh cách m ng đ a phương, góp ph n xây d ng hoài bão khoa h c và giáo d c lý tư ng cách m ng cho h c sinh. b) Các ngành đ i h c, trung h c chuyên nghi p và d y ngh có trách nhi m t ch c, hư ng d n qu n lý n i dung và t o đi u ki n v t ch t cho các ho t đ ng hè c a h c sinh. Các trư ng ph i phân công cán b qu n lý, nghi p v và giáo viên có chuyên môn, nhi t tình và trách nhi m ph i h p v i đoàn thanh niên t ch c các hình th c ho t đ ng thích h p đ i v i h c sinh. c) Đoàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh c n ch đ ng và làm nòng c t trong vi c t ch c các ho t đ ng hè c a h c sinh, và qua đó, b i dư ng năng l c công tác cho cán b , đoàn viên. Đoàn ch đ ng ph i h p v i chính quy n xây d ng k ho ch và hư ng d n đoàn viên, thanh niên ho t đ ng trong hè, theo các yêu c u giáo d c v chính tr , tư tư ng và ph m ch t đ o đ c, b sung cho quá trình đào t o trong nhà trư ng. d) Các ngành s n xu t có trách nhi m giúp đ và t o đi u ki n cho h c sinh tham gia vào các ho t đ ng s n xu t, nghiên c u khoa h c, ng d ng và c i ti n k thu t, góp ph n làm ra c a c i v t ch t trên cơ s ký k t h p đ ng c th . C n b o đ m các kho n chi phí, đi u ki n làm vi c và b i dư ng s c lao đ ng c a h c sinh theo k t qu th c t lao đ ng c a h c sinh làm ra. e) Ngành tài chính ph i h p cùng B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và T ng c c D y ngh hư ng d n c th ch đ thu, chi tài chính cho nh ng ho t đ ng hè c a h c sinh. Các ngành giao thông v n t i, ngành văn hoá thông tin, y t và th d c th thao, ngành n i thương và lương th c th c ph m, các đoàn th và t ch c xã h i, các cơ quan chính quy n đ a phương các c p có trách nhi m ph i h p và t o m i đi u ki n thu n l i giúp
  3. đ vi c t ch c các ho t đ ng hè c a h c sinh đ t hi u qu c ng hi n và giáo d c cao nh t. 3. Thành l p m i c p chính quy n và các trư ng h c ban ch đ o hè bao g m đ i di n các ngành và các đoàn th có liên quan đ t ch c các ho t đ ng hè cho h c sinh. Sau m i mùa hè, có t ng k t, đúc rút kinh nghi m d n d n đưa ho t đ ng hè vào n n p và có nh ng hình th c khen thư ng thích đáng, nh m đ ng viên nh ng đơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong t ch c ho t đ ng hè. T H u (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản