Chi tiêu thời lạm phát, khó không?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
8
download

Chi tiêu thời lạm phát, khó không?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù chúng ta có rất nhiều ước muốn thầm kín, thậm chí là một chút gì đó tội lỗi, nhưng những ước muốn đó không phải là nguyên do vẫn thường chi phối các quyết định của chúng ta. Chính những cảm giác cố hữu trong suy nghĩ mới là yếu tố làm nên điều đó. Những cảm giác này nhắc nhở chúng ta rằng xét về lâu dài, để có cuộc sống tốt hơn, thì chúng ta nên chăm chỉ làm việc thay vì nghỉ ngơi, chỉ sống vừa đủ thay vì sống xa hoa, và nên tiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiêu thời lạm phát, khó không?

  1. Chi tiêu th i l m phát, khó không? ã bao gi b n hành ng trong lúc thi u suy nghĩ r i ph i h i ti c hay chưa? Trong th i bu i l m phát như hi n nay, m i khi c n rút ví, b n nên suy nghĩ xem món mình mua có phù h p v i s thích và thi t th c v i b n thân hay không? M c dù chúng ta có r t nhi u ư c mu n th m kín, th m chí là m t chút gì ó t i l i, nhưng nh ng ư c mu n ó không ph i là nguyên do v n thư ng chi ph i các quy t nh c a chúng ta. Chính nh ng c m giác c h u trong suy nghĩ m i là y u t làm nên i u ó. Nh ng c m giác này nh c nh chúng ta r ng xét v lâu dài, có cu c s ng t t hơn, thì chúng ta nên chăm ch làm vi c thay vì ngh ngơi, ch s ng v a thay vì s ng xa hoa, và nên ti t ki m thay vì tiêu xài hoang phí. Nhưng li u t t c nh ng th ó có mang l i h nh phúc cho chúng ta? Nghiên c u c a chúng tôi ch ra r ng b qua Có bao gi b n hành ng thi u suy nghĩ, r i ph i h i ti c vì nh ng gì mình ã làm? am mê trong hi n t i s d n nc m ts h i nh ngu n: upload.wikimedia.org ti c mu n màng sau này, còn c m giác h i ti c vì ã theo u i nh ng thú vui v t ch t l i s m tiêu tan. i u này có t m nh hư ng l n n m c chúng ta có th d a vào ó tác ng n hành vi mua s m c a ngư i tiêu dùng b ng m t cách r t ơn gi n là ngh h lư ng trư c nh ng h i ti c sau này. M t trong s nh ng nghiên c u c a chúng tôi xu t b n trong T p chí nghiên c u ngư i tiêu dùng (Journal of Consumer Research) khám phá c m giác ân h n c a nh ng sinh viên i h c sau kỳ ngh ông g n nh t và c a nh ng c u sinh viên khi nh l i kỳ ngh ông th i i h c c a 40 năm trư c.
  2. C m giác ti c nu i vì không chi tiêu ho c không i du l ch nhi u hơn trong su t các kỳ ngh tăng theo th i gian, trong khi c m giác ti c nu i vì ã không làm vi c, không h c t p ho c không ti t ki m ti n trong su t nh ng kỳ ngh l i gi m theo th i gian. Chúng tôi nh n th y k t qu tương t trong m t nghiên c u v c m giác c a các doanh nhân i v i l a ch n g n ây nh t c a h gi a công vi c và gi i trí. Theo th i gian, c m giác h i h n v l a ch n c a nh ng ngư i s ng d dãi v i b n thân ngày càng gi m, trong khi ó c m giác ti c nu i c a nh ng ngư i luôn làm tròn ph n s thì l i ngày càng tăng vì h th y mình ã b qua quá nhi u nh ng thú vui trong cu c s ng. Nh ng ngư i thư ng c g ng kháng c l i nh ng am mê cá nhân d m c ph i h i ch ng lo xa m t cách thái quá – i u này khác h n v i s t ki m ch . cư ng l i nh ng cám d v thú vui v t ch t, h thư ng t p trung vào nh ng nhu c u căn b n và hành ng có trách nhi m. Nh ng ngư i này thư ng cho r ng d dãi v i b n thân là m t l i s ng phí ph m th i gian, ti n b c, vô trách nhi m, và th m chí là vô o c. K t qu là h ã b qua nh ng s n ph m hay nh ng cơ h i mà th c ra h r t thích. Tính lo xa thái quá này có th chi ph i hành vi tiêu dùng c a h theo cách b t l i v i l i ích c a chính h và c a c các nhà kinh doanh. Dĩ nhiên chúng ta không tán thành vi c c g ng thuy t ph c khách hàng ưa ra nh ng quy t nh tiêu dùng nông n i, nhưng nh ng ngư i làm kinh doanh có th giúp khách hàng ưa ra nh ng l a ch n phù h p hơn và tránh ư c nh ng s n i ti c v sau.
  3. Trong th i bu i l m phát như hi n nay, h n ch tiêu pha hoang phí s khi n b n không ph i suy nghĩ v sau nh ngu n: www.gift4shopping.com Trong m t nghiên c u khác, s p ăng trong T p chí nghiên c u marketing (Journal of Marketing Research), 57 khách hàng ư c ngh tham gia cu c thăm dò ý ki n và tr l i m t s câu h i trư c khi vào siêu th mua hàng. Chúng tôi ã yêu c u h xem xét hai s l a ch n: mua m t b trang ph c t ti n khi n cho h hài lòng ho c mua m t b r hơn và dùng s ti n còn l i cho nh ng nhu c u khác th c t hơn. M t n a trong s ó ư c yêu c u d oán kh năng nào s gây cho h c m giác h i ti c nhi u hơn trong nh ng ngày ti p theo, trong khi n a còn l i ư c h i v c m giác h i ti c h s có th có v i t ng s l a ch n trong vài năm sau. Sau khi i mua s m, chúng tôi ki m tra l a ch n c a khách hàng. úng như d oán, nh ng ngư i lư ng trư c c m giác h i ti c trong nh ng ngày sau ó thì có xu hư ng mua nh ng v t c n thi t, nh ng ngư i tính n c m giác h i ti c trong tương lai xa hơn thì mua nh ng v t ph c v am mê c a h .
  4. Nói cách khác, suy nghĩ v s h i ti c trong th i gian ng n là ng l c cho ngư i tiêu dùng chi tiêu có ch ng m c hơn còn suy nghĩ v s h i ti c trong tương lai xa s khi n ngư i ta suy nghĩ thoáng hơn khi ưa ra các quy t nh tiêu dùng. Chúng tôi ã phát hi n ra r ng các nhà kinh doanh nh ng m t hàng và d ch v gi i trí xa x có th t ư c m c ích l i nhu n c a mình b ng vi c khuy n khích khách hàng nghĩ t i c m giác h i ti c n u như h b qua nh ng s thích th c s c a mình. Ví d m t công ty du l ch có th thuy t ph c khách hàng s d ng d ch v c a công ty b ng cách yêu c u h lư ng trư c c m giác ti c nu i khi ã b qua m t cơ h i lý tư ng v m t chuy n du l ch tr n gói cho c gia ình. T t nhiên, nh ng nh hư ng trên cũng không h có h i cho khách hàng, vì theo cách nói c a ông Pahu Tsongs, Thư ng ngh sĩ ti u bang Massachusetts thì “Cho n t n khi h p h i, cũng không có ai l i ư c là mình ã làm nhi u vi c hơn”. - Bài vi t c a Anat Keinan và Ran Kivetz ăng trên t p chí Harvard Business Review tháng 7-8/2008 - • Bích Ng c d ch
Đồng bộ tài khoản