Chia Site logic cho Domain Network (lab 9)

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
101
lượt xem
33
download

Chia Site logic cho Domain Network (lab 9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài Lab 8, chi nhánh Hà Nội sử dụng mô hình Workgroup, nhưng do số lượng nhân viên tại site Hà Nội tăng lên , nên phát sinh nhu cầu Tại site Hanoi sử dụng cùng Domain Network với Site Saigon để quản lý tập trung Xây dựng thêm Domain Controller tại site Saigon để duy trì quá trình đăng nhập khi Domain Controller hiện tại có sự cố Mỗi site duy trì quá trình đăng nhập độc lập khi kết nối VPN bị lỗi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia Site logic cho Domain Network (lab 9)

 1. Quản trị mạng Bài 9 : Chia Site logic cho Domain Network I- MÔ HÌNH II- GIỚI THIỆU Trong bài Lab 8, chi nhánh Hà Nội sử dụng mô hình Workgroup, nhưng do số lượng nhân viên tại site Hà Nội tăng lên , nên phát sinh nhu cầu - Tại site Hanoi sử dụng cùng Domain Network với Site Saigon để quản lý tập trung - Xây dựng thêm Domain Controller tại site Saigon để duy trì quá trình đăng nhập khi Domain Controller hiện tại có sự cố - Mỗi site duy trì quá trình đăng nhập độc lập khi kết nối VPN bị lỗi III- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên , các bước thực hiện bao gồm: - Xây dựng thêm máy Additional Domain Controller (DC2) tại site Saigon - Xây dựng thêm máy Additional Domain Controller (DC3) tại site Hanoi - Cấu hình chia site logic cho Domain Network Collection By traibingo 1
 2. Quản trị mạng FW1: ISA ở Sài Gòn FW2: ISA ở Hà Nội DC1: Domain Controller chính ở Sài Gòn (card LAN) DC2: Additional DC ở Sài Gòn (card LAN) R1: Router ADSL 1 nối card CROSS FW1. R2: Router ADSL 2 nối card CROSS FW2. DC3: Additional DC ở Hà Nội (card LAN) WS: Workstation ở Hà Nội Cấu hình IP Thành phần Card IP address S.Mask D. Gateway P. DNS P.DNS:192.168.2.2 Lan 192.168.2.1 255.255.255.0 Không FW1 Alt.DNS:192.168.2.3 Cross 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Không DC1 Lan 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1 P.DNS: 192.168.2.2 P.DNS:192.168.2.2 DC2 Lan 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 Alt.DNS:192.168.2.3 R1 Lan 192.168.1.1 255.255.255.0 Không Không Collection By traibingo 2
 3. Quản trị mạng Thành phần Card IP address S.Mask D. Gateway P. DNS Cross 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Không FW2 Lan 172.16.2.1 255.255.255.0 Không P.DNS: 172.16.2.2 P.DNS: 192.168.2.2 DC3 Lan 172.16.2.2 255.255.255.0 172.16.2.1 Alt.DNS: 172.16.2.2 WS1 Lan 172.16.2.3 255.255.255.0 172.16.2.1 P.DNS: 172.16.2.2 R2 Lan 192.168.1.1 255.255.255.0 Không Không Trước khi triển khai LAB, yêu cầu đã thực hiện những bước sau: - Máy DC1 là Domain Controller (NhatNghe.Local) - Đã cấu hình VPN Site-To-Site giữa 2 hệ thống - Trong DNS của DC1, đã tạo thêm zone số 172.16.2, zone integrated AD Collection By traibingo 3
 4. Quản trị mạng IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT 1) Nâng cấp DC2 thành Additional Domain Controller Bước 1: DC2 join domain NhatNghe.Local. Logon vào local Admin, Click phải vào My Computer  Properties Chọn Tab Computer Name  Click Change Chọn Domain, nhập vào NhatNghe.Local  Nhập Username và Password của Domain OK Admin  OK  OK  Yes  Restart lại máy Collection By traibingo 4
 5. Quản trị mạng Bước 2: Nâng cấp DC2 thành Additional Domain Controller Đăng nhập máy tính bằng quyền Domain Admin Vào Start  Run, nhập DCPROMO. Màn hình Welcome  Next Collection By traibingo 5
 6. Quản trị mạng Hộp thoại Operating System Compatibility  Next Hộp thoại Domain Controller Type  Chọn Additional Domain Controller for an existing domain  Next Collection By traibingo 6
 7. Quản trị mạng Hộp thoại Network Credentials  Nhập vào User và Pass của Domain Admin Hộp thoại Additional Domain Controller  Next Collection By traibingo 7
 8. Quản trị mạng Hộp thoại Database and Log Folders  Next Hộp thoại Shared System Volume  Next Collection By traibingo 8
 9. Quản trị mạng Hộp thoại Directory Services Restore Mode…  Nhập vào password Restore Mode (Trong bài Lab này bỏ trắng) Collection By traibingo 9
 10. Quản trị mạng Hộp thoại Summary  Next Sau khi nâng cấp xong  Finish và Restart lại máy Collection By traibingo 10
 11. Quản trị mạng Bước 3: DC2 Cài dịch vụ DNS server, không cấu hình và kiểm tra đã đồng bộ database DNS từ DC1 Bước 4: Chỉnh Preferred DNS Server DC2 về 192.168.2.3 và Alternate DNS Server về 192.168.2.2 2) Nâng cấp DC3 thành Additional Domain Controller Bước 1: DC3 join domain NhatNghe.Local Bước 2: Nâng cấp DC3 thành Additional Domain Controller Bước 3: DC3 Cài dịch vụ DNS server, kiểm tra đã đồng bộ database DNS từ DC1 Bước 4: Chỉnh Preferred DNS server DC3 về 172.16.2.2 và Alternate DNS server 192.168.2.2 Triển khai tương tự các bước như phần Nâng cấp DC2 thành Additional Domain Controller - Tiến hành WS1 join domain NhatNghe.Local 3) Chia site (thực hiện trên máy DC1) Collection By traibingo 11
 12. Quản trị mạng Vào Administrative Tools  Active Directory Sites and Services Click phải vào Default-First-Site-Name  Rename Nhập vào SaiGon Collection By traibingo 12
 13. Quản trị mạng Click phải vào Sites  New Site Tạo site mới tên HaNoi  OK Nhấn OK để hoàn tất việc tạo site HaNoi Collection By traibingo 13
 14. Quản trị mạng Tạo Subnet cho SaiGon: 192.168.2.0/24 và HaNoi 172.16.2.0/24 Collection By traibingo 14
 15. Quản trị mạng Tạo subnet cho SaiGon  OK Collection By traibingo 15
 16. Quản trị mạng Tạo subnet cho HaNoi  OK Move DC3 vào site HaNoi Collection By traibingo 16
 17. Quản trị mạng Chọn site HaNoi  OK Click vào HaNoi  Server  DC3 Click phải vào NTDS Settings  Properties Collection By traibingo 17
 18. Quản trị mạng Collection By traibingo 18
 19. Quản trị mạng Click vào Global Catalog Kết quả  OK Collection By traibingo 19
 20. Quản trị mạng 4) Kiểm tra - Tại DC1, tạo User hn/P@ssword - Kiểm tra tại DC2 và DC3 đều có user hn - Tắt router, giả lập kết nối VPN lỗi, user hn vẫn login tại WS thành công Giảng Viên Trung Tâm Nhất Nghệ SỬ TRÍ THỨC VÀ PHAN MINH TUYÊN Collection By traibingo 20
Đồng bộ tài khoản