Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
325
lượt xem
105
download

Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược sẽ giúp có sự hoạch định các hoạt động một cách có hiệu quả để khi có biến cố trên thị trường thì mình sẽ phản ứng nhanh chóng và không lúng túng, đồng thời đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp

  1. Coâng ty Coå phaàn Baùnh keïo Bieân hoøa CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO CHUYEÂN VIEÂN QUAÛNG CAÙO Ngaøy 14/03/2003 Baøi 3: Chieán löôïc Marketing GV: Nguyeãn Minh Trieát, MBA Strategy – Key to Bis Success You must run in the right direction! Chieán löôïc seõ giuùp: • Coù söï hoïach ñònh caùc hoïat ñoäng moät caùch hieäu quaû • Khi coù bieán coá treân thò tröôøng thì mình seõ phaûn öùng raát nhanh khoâng luùng tuùng • Ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh toát hôn Moät Coâng ty neân phaûn öùng laïi nhö theá naøo neáu: • Moät ñoái thuû môùi xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng • Moät ñoái thuû tieán haønh gæam giaù • Caùc ñoái thuû caáu truùc laïi hoaëc lieân keát • Vieäc kieåm soùat giaù caû bò thaû noåi • Hai ñoái thuû lieân minh • NTD khoâng chaáp nhaän moät SP môùi ñöôïc tung ra Tö duy chieán löôïc: • Taát caû caùc ñoái thuû ñeàu khoâng gioáng nhau • Vò theá caïnh tranh khaùc nhau Caàn phaûi coù Chieán löôïc, vaø chieán löôïc seõ khaùc nhau • Lôïi theá caïnh tranh khaùc nhau Phaûi coù ñoái saùch khaùc nhau vôùi caùc ñoái thuû trong caùc cuoäc chôi. Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu khaùc nhau neân coù vò theá khaùc nhau, laáy ñieåm maïnh cuûa mình ñòch vôùi ñieåm yeáu cuûa ñoái phöông. Caïnh tranh ôû ñaâu, thò tröôøng naøo (Competitive positioning is all about …): • Nhöõng lónh vöïc maø baïn muoán caïnh tranh • Nhöõng phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå canh tranh trong moãi lónh vöïc • Moái quan heä taäp trung • Nhöõng lónh vöïc maø baïn seõ khoâng caïnh tranh • Laøm theá naøo baïn thay ñoåi nguoàn löïc töø moät lónh vöïc qua nhieàu lónh vöïc khaùc (How you shift resources from one area to others). Moät chieán löôïc toát coù 2 ñieàu kieän (To be successful, a stratery must be …): • Hieåu ñöôïc ñieåm maïnh cuûa mình vaø ñoái thuû caïnh tranh • Chieán löôïc cuûa mình phaûi khaùc cuûa ñoái thuû. No single strategy successs in every industry or market Coù 4 loïai chieán löôïc (4 generic strategies): Λ Λ Differentiation $ $ Cost leadership Overall Focusing
  2. Differentiation: Dò bieät hoùa Cost Leadership: reû nhaát (VD: boät giaët “Vì daân”) Overall: aùp duïng treân toøan thò tröôøng Focusing: Chæ aùp duïng treân moät soá thò tröôøng. Coù 3 ñònh höôùng chieán löôïc (3 strategic directions) Technology Innovation: Luoân ñi ñaàu veà coâng ngheä (VD: Intel, Abbott. Trong caùc QC Intel luoân nhaán maïnh ñieåm naøy). Operational Excellence: Customer Intimacy: Toå chöùc boä maùy Cty hieäu quaû Raát thaân thieän vôùi k/h, thöôøng ñaùp nhaát, vaän haønh hieäu quaû toái öu. öùng moïi yeâu caàu cuûa k/h. Quan taâm VD: Dell khoâng coù boä maùy phaân ñeán moâi tröôøng, k/h. Thöôøng caùc Cty phoái, chæ baùn haøng treân maïng dòch vuï aùp duïng. VD: Toyota quan taâm ñeán moäi tröôøng vôùi caùc QC luoân coù maûng xanh laù caây. Nguyeân taéc vaøng cho Chieán löôïc Marketing: Ñöøng bao giôø döøng böôùc ôû giöõa ñöôøng! How to formulate a strategy? (Laøm theá naøo xaây döïng moät chieán löôïc) Qui trình xaây döïng CL: goàm 7 böôùc 1. Mission, Vision, Goals: • Mission: Why the business was founded? What for? Caàn phaûi coù Mission statement – phaùt bieåu veà söù meänh cuûa Cty Coù khi chæ caàn thay ñoåi mission laø coù theå vöïc daäy 1 Cty. Xaùc ñònh mission laø khoù nhaát. VD: Holywood: Mang laïi phim hay nhaát, haáp daãn nhaát cho moïi ngöôøi treân W. VD: Mission cuûa Petro: Seõ trôû thaønh nhaø cung caáp naêng löôïng lôùn nhaát W • Vision: What the business become in the long – run? Taàm nhìn: Cty 20naêm nöõa, 30naêm nöõa seõ nhö theá naøo. Khoâng coù taàm nhìn thì khoâng theå Cty ñònh höôùng phaùt trieån ñi xa Ngöôøi naøo coù vision maïnh laø ngöôøi coù trieån voïng thaønh coâng • Goals: What we want to achieve in X years? Nhieäm vuï cuûa Cty. 2. Data gathering (thu thaäp thoâng tin): What? Thoâng tin gì: • External environment: AFTA, WTO, chính trò – xaõ hoäi, chính saùch coå phaàn hoùa, … • Internal environment: Doanh soá, Lôïi nhuaän,… • Competive situation: Thoâng tin veà ñoái thuû How? Thu thaäp nhö theá naøo: • Market researches: Döïa vaøo caùc nghieân cöùu thò tröôøng • Internal MIS (caùc phoøng ban phaân xöôûng tröïc thuoäc Cty) • Intelligence: Tình baùo • Other sources 3. Strategic Analyses (phaân tích CL, quan troïng nhaát): This is the core step (böôùc troïng yeáu) of the process. Require strong strategic thingking (Caàn coù kyõ naêng tö duy chieán löôïc toát) Caàn coù kyõ naêng phaân tích tö moät soá lieäu ra nhieàu höôùng ñeå noùi leân nhieàu ñieàu. Strategic Analyses tools (caùc coâng cuï phaân tích): 7 coâng cuï 1. Porter s 5 Forces (Industry Attractiveness): Xem thò tröôøng coù tieàm naêng khoâng, nhìn TT theo 5 nguoàn löïc
  3. VD: Phaân tích thò tröôøng baùnh cho treû em: H Threat of New Entrane - Ñe doïa töø caùc NSX môùi xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng: Deã daøng cho caùc NSX nhoû chen chaân vaøo thò tröôøng baùnh cho treû em Power of Suppliers - Power of Buyer - L M Aùp löïc töø phía NTD: Aùp löïc töø Nhaø cung Rivalry among Player - H - Nhoùm ñoái töôïng öùng: Söï caïnh tranh giöõa naøy khoâng ñoøi hoûi cao laém veà - Nguyeân lieäu cung caáp töông caùc NSX cuøng ngaønh: chaát löôïng. ñoái oån ñònh. -Möùc ñoä caïnh tranh khaù gay gaét - Bao bì phaûi töôi taén, ngoä - Khaû naêng ñaùp öùng töông ñoái -Caùc ñôn vò tö nhaân deã daøng xaâm nhaäp nghónh, baét maét. toát caùc nhu caàu veà bao bì vaø chi phoái thò phaàn - SP phaûi deã mua-coù theå mua ôû moïi ñieåm baùn leû. - SP phaûi coù giaù baùn vöøa Threat of subtitutes - H phaûi. Ñe doïa töø caùc saûn phaåm thay theá: - Caùc loaïi baùnh töôi ñoùng goùi hoaëc khoâng ñoùng goùi (khoâng hôïp veä sinh), baùnh Snack - Caùc loaïi traùi caây 500 400 300 Series1 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Moâ hình Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm (Product life cycle & BCG): Introduction - Growth – Mature – Decline Coù nhöõng SP khoâng qua ñöôïc 4giai ñoïan: Suùp Knorr, traø caây ña Coù nhöõng SP coù thôøi gian baõo hoøa raát daøi: quaàn Jean BCG Portfolio Matrix (Ma traän BCG): Λ ? Ñaàu tö cho SP $
  4. Portfolio toát: Coù ít nhaát 1 con boø söõa, 2-3 ngoâi sao Caùc Cty PT quaù nhaùnh taát caû caùc SP ñeàu ôû ngoâi sao, sôm phaù saûn vì khoâng thu ñöôïc tieàn veà. Caùc Cty nhoû, tieàm löïc yeáu: caàn kieåm soùat ñöôïc toác ñoä PT 3. Competive Analyses (phaân tích caïnh tranh): Khi noùi maïnh hay yeáu phaûi noùi laø so vôùi ai. Bieåu ñoà theå hieän tình hình caùc maët cuûa moät Cty nhö sau: Distribution Sales Forces Marketing Management Production Technology Finance Weaker Stronger Khi muoán so saùnh vôùi ñoái thuû chæ vieäc raùp bieåu ñoà cuûa ñoái leân ñeå thaáy roõ ñieåm naøo hôn, ñieåm naøo thua. 4. Phaân tích DPM (möùc ñoä haáp daãn ñoái vôùi thò tröôøng) Competitiveness Market Attrativeness Möùc ñoä haáp daãn cuûa TT caøng veà phaûi caøng maïnh Söùc maïnh caïnh tranh caøng leân cao caøng lôùn OÂ gaàn oâ maøu ñoû: Cöù duy trì ñeå thu lôïi, khoâng caàn PT OÂ xanh laù caây treân cuøng beân phaûi: PT maïnh hôn treân ñaø thaéng lôïi OÂ trung gian: caàn PT maïnh OÂ ñoû goùc döôùi cuøng beân traùi (con choù): coù theå queân noù ñi 5. SWOT Analyses (phaân tích SWOT, sô ñoà ñuùng phaûi coù 9oâ): Ñieåm maïnh vaø dieåm yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh Strengths Weaknesses Opportunities Threats Haõy ghi vaøo caùc oâ giao nhau.
  5. Cuøng 1 söï vieäc nhöng coù ngöôøi cho laø cô hoäi, coù ngöôøi cho laø nguy cô. AFTA vöøa laø cô hoäi, vöøa laø nguy cô. 4. Strategic selection (löa choïn chieán löôïc):
Đồng bộ tài khoản