Chiến lược nghiên cứu môi trường trong kinh doanh

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
28
download

Chiến lược nghiên cứu môi trường trong kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nhà doanh nghiệp đặt chủ trương vì môi trường vào trong mục đích kinh doanh, họ đã giành được lợi thế lớn so với các đối thủ khác. Vấn đề là tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển như thế nào để thực hiện tốt nhất chiến lược đó?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược nghiên cứu môi trường trong kinh doanh

  1. Chi n lư c nghiên c u môi trư ng trong kinh doanh Khi nhà doanh nghi p t ch trương vì môi trư ng vào trong m c ích kinh doanh, h ã giành ư c l i th l n so v i các i th khác. V n là t p trung vào ho t ng nghiên c u và phát tri n như th nào th c hi n t t nh t chi n lư c ó? Giá tr "xanh" nt âu? i v i các công ty mu n ưa ch trương vì môi trư ng thành ngu n l c t o ra l i th so sánh thì lĩnh v c h c n t p trung vào là ho t ng nghiên c u và phát tri n (R&D). T t nhiên, R&D là ng l c ch y u cho vi c c i ti n s n ph m và có vai trò quy t nh trong vi c duy trì l i th c a công ty t i các th trư ng luôn luôn bi n ng. Ngư c l i, kh năng gi l i th l i là th u kính ph n ánh quá trình c i ti n s n ph m, hi n gi vai trò ngày càng quan tr ng trong nhi u ngành công nghi p khác nhau t năng lư ng và v n t i n s n xu t tiêu dùng. N u b n mu n k t h p thành công kh năng gi l i th v i k ho ch nghiên c u c a công ty thì hãy xem xét 3 cách sau b t u:
  2. 1. Ti n hành phân tích chu kỳ s n ph m M t bi n pháp giúp xây d ng án c i ti n s n ph m là phân tích chu kỳ s n ph m (LCA), t c là ki m tra toàn di n nh ng tác ng n môi trư ng c a m t s n ph m t khâu ch n nguyên li u, s n xu t và phân ph i n vi c s d ng và lo i b s n ph m. Quá trình phân tích ư c m r ng ra ngoài ph m vi các tiêu chu n v công năng s n ph m và có th hé l nh ng i m m i c n c i ti n mang l i l i ích cho c môi trư ng và khách hàng c a b n. Khi Proctor&Gamble th c hi n m t lo t các LCA v hóa ch t gi t t y, công ty này ã phát hi n ra r ng có t i 80 - 85% lư ng khí th i gây hi u ng nhà kính có liên quan t i nh ng s n ph m này ư c sinh ra do vi c un nóng nư c gi t, l n hơn nhi u so v i lư ng khí sinh ra do quá trình s n xu t và v n chuy n s n ph m. Nh ng nghiên c u trên ã góp ph n phát tri n lo i b t gi t dùng nư c l nh có th ti t ki m ti n chi phí cho năng lư ng c a khách hàng và gi m lư ng th i khí nhà kính. P&G ưa ra các công th c b t gi t nư c l nh t i châu Âu năm 2003 và t i M năm 2005, và là công ty u tiên bán các s n ph m ó t i hai th trư ng trên. 2. Phân tích các xu th l n nh hình th trư ng
  3. Quá trình “xanh hoá” các ho t ng s n xu t kinh doanh ang ư c quy nh b i các xu th vĩ mô toàn c u như giá năng lư ng lên cao, ngu n nư c khan hi m, nh ng thay iv dân s và c các quy nh m i. Lãnh o doanh nghi p c n h p tác v i i ngũ T p trung vào ho t ng R&D g n li n làm R&D phân tích xem v i ch trương v môi trư ng là xu th nh ng xu th này ang tác chi n lư c m i c a các công ty kinh ng làm thay i nhu c u doanh hi n nay c a khách hàng th nào và nh ngu n: www.t-c-m-rd.co.uk s ti p t c tác ng trong các năm ti p theo ra sao. T i GreenOrder, chúng tôi ti n hành các cu c h i th o v i các khách hàng nh m xem xét các xu th ó ng th i phát huy trí tu tìm ki m nh ng gi i pháp m i giúp ch ng chúng. Các bu i h i th o t hi u qu cao nh t khi t p trung ư c y các chuyên gia v phát tri n s n ph m, xây d ng quy nh, phân tích th trư ng và lãnh o doanh nghi p.
  4. Chúng tôi khuy n khích ngư i tham gia phân tích không ch m t xu th (như vi c khan hi m tài nguyên thiên nhiên) mà là nhi u xu th , m c dù chúng có v ch ng liên quan gì t i nhau, như vi c s d ng máy tính r ng rãi và khan hi m tài nguyên, song l i có th tương tác v i nhau hình thành nh ng yêu c u m i i v i các s n ph m m i. 3. nh hư ng phát tri n v i tiêu chu n ơn gi n Vi c phân tích các xu th l n và chu kỳ hoàn ch nh c a s n ph m là các công c h u hi u nh m xây d ng nh ng khái ni m và ưu tiên cho ho t ng R&D m i. Tuy nhiên, ó là nh ng công vi c ph c t p ch th nh tho ng m i ư c th c thi m t cách t t nh t. Trong công vi c hàng ngày, i ngũ R&D c n nh ng công c và ch d n ơn gi n giúp h ưa ra các quy t nh v nh ng c tính c a s n ph m. T o l p ư c h th ng các thông s ph c v vi c xác nh chính xác m c ti n b c a các ch s chính v kh năng duy trì l i th có th giúp gi m b t m c ph c t p trong công vi c c a i ngũ R&D và gi h kh i ch ch hư ng nh ng m c tiêu r ng l n hơn c a công ty. SC Johnson là m t ví d i n hình. Công ty này ã phát tri n h th ng Greenlist nh m qu n lý các nguyên li u thô ư c s d ng trong s n ph m c a mình.
  5. SC Johnson ch m i m các nguyên li u thô công ty s d ng theo thang i m t 0 (nguyên li u s d ng h n ch ) t i 3 (ch t lư ng t t nh t i v i môi trư ng). Các chuyên viên qu n lý nh ó có th d dàng ki m tra các s n ph m và ch oc ah iv i i ngũ phát tri n s n ph m tr nên ơn gi n là: hãy nâng cao i m. T ngày th c hi n Greenlist, SC Johnson ã c i ti n công th c các s n ph m Windex, Pledge và Fantastik nh m c t gi m các hoá ch t d bay hơi và c i thi n kh năng phân hu sinh h c. i u này cũng mang l i nh ng l i th th c s v ti p th . T i EU, c g ng c a SC Johnson nh m lo i b nh a PVC kh i m t s s n ph m giúp công ty không ph i óng nhãn c nh báo v m c c h i trên bao bì s n ph m theo l nh c a chính ph . Trong t ng trư ng h p nêu trên, quá trình làm xanh ho t ng R&D c a công ty u là nh ng n l c t ng h p. Nó cũng òi h i kh năng sáng t o và nh ng ngu n l c quan tr ng. Nhưng thành qu thu ư c có th r t l n. Công ty nào th c hi n úng quá trình này s t o ra ư c nh ng s n ph m m i ch c ch n s thành công trên th trư ng v i nhi u kỳ v ng m i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản