Chiến lược phát triển ngoại thương

Chia sẻ: page_12

I. Một số khái niệm Chiến lược: là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài Đặc điểm: Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn, thương là từ 10 năm trở lên, Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong cuộc ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chiến lược phát triển ngoại thương

 

 1. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương I. Một số khái niệm 1. Chiến lược 2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 3. Chiến lược phát triển Ngoại thương II. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1. Các mô hình chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 2001-2010 III. Chiến lược phát triển Ngoại thương 1. Các mô hình chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001- 2010 1 3. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 2. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương I. Một số khái niệm 1. Chiến lược: là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài Đặc điểm: Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn, thương là từ 10 năm trở lên, Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong cuộc 2 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 3. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định mục tiêu và phương hướng phát triển cơ bản của đất nước 3. Chiến lược phát triển Ngoại thương là việc dựa trên các căn cứ khoa học xác định phương hướng, nhịp độ, cơ cấu mặt hàng, cơ cấu thị trường, lựa chọn các chính sách biện pháp chủ yếu quản lý hoạt động ngoại thương nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 3 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 4. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Tại sao phải có chiến lược? Quá trình phát triển ngoại thương nói riêng và phát triển kinh tế của nước ta có đặc thù riêng. Đó là phải đảm bảo định hướng XHCN nên rất cần có sự tham gia của nhà nước để đảm bảo định hướng trên Do trình độ của nước ta còn thấp, các nguồn lực trong nước khan hiếm nên cần phải có sự phối hợp một cách tốt nhất mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất Chiến lược cung cấp một tầm nhìn xa, một khuôn khổ rộng cho việc thiết lập các quan hệ quốc tế, để vừa chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực vừa đảm bảo phát triển nền kinh tế trong nước. 4 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 5. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương III. Chiến lược phát triển Ngoại thương 1. Các mô hình chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô Chiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu (Import substitution – IS) Chiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu (Export Orientation) 5 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 6. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô Hoàn cảnh ra đời: chỉ được thực hiện khi trình độ sản xuất còn thấp, khả năng tích luỹ vốn của nền kinh tế hạn chế Nội dung: dựa vào việc khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có và các điều kiện thuận lợi trong nước về các sản phẩm nông nghiệp và khai khoáng Ưu điểm: tạo điều kiện phát triển kinh tế theo chiều rộng xuất hiện nhu câu vốn đầu tư nước ngoài giải quyết công ăn việc làm, tăng dần quy mô của nền kinh tế Nhược điểm Cung cầu không ổn định Giá cả sản phẩm thô có xu hướng giảm so với hàng 6 công nghiệp Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 7. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu Hoàn cảnh ra đời: Nội dung: Cố gắng tự sản xuất để đáp ứng đại bộ phận nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ cho thị trường nội điạ Biện pháp thực hiện Thuế quan cao Hàng rào phi thuế quan chặt chẽ: hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu Duy trì tỷ giá hối đoái cao, quả lý chặt chẽ ngoại hối Các nhà sản xuất trong nước cố gắng làm chủ kỹ thuật sản xuất, còn các nhà đầu tư nước ngoài nếu có cung cấp công nghệ, vốn thì cũng chỉ hướng vào phục vụ thị trường trong nước. 7 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 8. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu Ưu điểm Trong giai đoạn đầu đã đem lại sự mở mang nhất định cho các cơ sở sản xuất Giải quyết được công ăn việc làm Các ngành kinh tế phát triển tương đối cân đối Nền kinh tế tương đối ổn định, không bị những tác động xấu từ bên ngoài Nhược điểm Hạn chế việc khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất nước Tốc độ phát triển kinh tế không cao (thường chỉ 1- 2%) Cán cân thương mại ngày càng thiếu hụt 8 Làm cho các doanh nghiệp thiếu năng động, thiếu cơ Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 9. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu Hoàn cảnh ra đời: Nội dung: Tích cực tham gia phân công lao động quốc tế, bằng cách mở cửa nền kinh tế quốc dân để thu hút vốn và kỹ thuật vào khai thác tiềm năng lao động và tài nguyên của đất nước. Biện pháp thực hiện Hạn chế bảo hộ công nghiệp trong nước, giảm bớt các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, Khuyến khích, nâng đỡ và hỗ trợ cho các ngành sản xuất hàng xuất khẩu Đảm bảo môi trường đầu tư cho tư bản nước ngoài Mở rộng quan hệ với các nước để khai thác thị trường bên ngoài 9 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 10. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Chiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu Ưu điểm Tốc độ tăng trưởng cao (2 con số) Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước Tận dụng vốn và công nghệ nước ngoài để tạo ra một số ngành hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao Một số ngành công nghiệp đạt trình độ kỹ thuật cao Giải quyết được công ăn việc làm Giúp kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới Nhược điểm Dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các ngành xuất khẩu và không xuất khẩu Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng nền kinh tế phát triển không ổn định, gắn chặt vào kinh tế thế 10 giới và khu vựBộ dễ bKinh tế Ngoạixthươcủ- Đại học Ngoại thương c, môn ị tác động ấu ng a bên ngoài
 11. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Ưu nhược điểm của các mô hình chiên lược Thực trạng kinh tế xã Kết hợp giữa sản xuất hội Việt Nam thay thế nhập khẩu với hướng về xuất Quan điểm và mục tiêu khẩu phát triển Bối cảnh quốc tế 11 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 12. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Định hướng lớn (Văn kiện ĐH Đảng VII): Hướng mạnh về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả. Mở rộng, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát huy mạnh mẽ các lợi thế và nguồn lực bên trong 12 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 13. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Chỉ tiêu Xuất khẩu Nhập khẩu HH DV HH DV Tốc độ 2001-2010 15% 15% 14% 11% 2001-2005 16% 15% 2006-2010 14% 13% Kim ngạch (tỷ USD) 2005 28,4 4,0 32,4 29,2 2,02 31,2 2010 54,6 8,1 62,7 53,7 3,4 57,1 13 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 14. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Nhóm hàng xuất Kim ngạch 2010 Tỷ trọng (%) khẩu (triệu USD) 2000-2010 1. Nguyên nhiên liệu 1.750 20,13-3,5 2. Nông sản, hải sản 8.000-8.600 23,316-17 3. Chế biến, chế tạo 20.000-21.000 31,440-45 4. Công nghệ cao 7.000 5,412-14 5. Hàng khác 12.500 19,823-25 Tổng kim ngạch 48.000-50.000 100 hàng hoá Tổng kim ngạch 8.100-8.600 dịch vụ 14 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 15. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Ngành dịch vụ Kim ngạch 2005 Kim ngạch 2010 xuất khẩu (triệu USD) (triệu USD) - Xuất khẩu lao 1.500 4.500 động - Du lịch 1.000 1.600 - Một số ngành 1.600 2.000-2.500 khác (ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải...) Tổng kim ngạch 4.100 8.100-8.600 XKDV 15 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 16. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Nhóm hàng nhập Kim ngạch Tỷ trọng (%) khẩu 2010 2000-2010 (triệu USD) 1. Máy móc thiết bị 18.000 27,36 2. Nguyên nhiên vật 30.000 69,60 liệu 3. Hàng tiêu dùng 2.000 4,4 Tổng kim ngạch NK 50.000 100 16 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 17. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương 2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010 Thị trường xuất khẩu 2000 (%) 2010 (%) Châu á 57 - 60 46 - 50 Nhật Bản 15 - 16 17 - 18 ASEAN 23 - 25 15 - 16 Trung Quốc 16 - 18 14 - 16 Châu Âu 26 - 27 27 - 30 EU 21 - 22 25 - 27 SNG và Đông Âu 1,5 - 2 3-5 Bắc Mỹ (chủ yếu là Mỹ) 5-6 15 - 20 Australia và New Zealand 3-5 5-7 Các khu vực khác 2 2-3 17 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 18. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Năm Năm Năm Năm Năm Giai Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 đoạn T¨n T¨n T¨n 2001-2005 KN Tng KN KN T¨ng KN KN KN T¨ng g g g Tăn Tăn Tăn Tăn Tăn Tæng sè KN KN KN KN KN KN Tăng g g g g g 15.0 16.7 20.1 26.5 32.4 110.8 Tổng số 3,8 11,2 20,6 31,5 22,2 17,5 29 06 49 03 42 29 Tỷ trọng 46,2 47,6 51 58,3 61,3 XK/GDP Tăng bình 3.98 5.43 6.85 26, 7,4 5,8 9,3 24,7 11,6 22,1 17,5 14,0 quân 9 7 2 0 - Nhóm nông, 3.64 3.98 4.45 5.43 6.85 26, 24.37 5,8 9,3 11,6 22,1 14,0 lâm, thuỷ sản 9 9 2 7 2 0 9 - Nhóm nhiên 3.23 3.42 4.00 6.02 8.04 24.73 liệu, khoáng -9,9 5,8 16,9 50,5 33,5 17,5 9 6 5 6 2 8 s ản - Nhóm công 5.10 6.34 8.16 10.6 12.4 42.76 nghiệp và 2,9 24,3 28,8 31,0 16,5 20,0 2 0 4 97 59 1 TCMN 18 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 19. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương C¸n c ©n th-¬ng m¹i Tæ ng kim N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu ng ¹c h XNK TrÞ g i¸ (%) 2001 31.247,1 15.029,2 16.217,9 -1.188,7 92,7% 2002 36.451,7 16.706,1 19.745,6 -3.039,5 84,6% 2003 45.405,1 20.149,3 25.255,8 -5.106,5 79,8% 2004 58.458,1 26.504,2 31.953,9 -5.449,7 82,9% 2005 69.114,0 32.233,0 36.881,0 - 4.648 87,4% Cé ng ‘01-‘05 240.676 110.621,8 130.054,2 -19.432,4 85,1% 19 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
 20. Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương Giai ®o ¹n N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 2001-2005 Né i dung Tû Tû Tû Tû Tû Tû KN trän KN trän KN trän KN trän KN trän KN trän g g g g g g Tæng XK 15.0 16.7 20.1 26.5 32.4 110.8 100 100 100 100 100 100 hµng ho¸ 29 06 49 03 42 29 - Nhãm n«ng, 3.64 3.98 23, 4.45 5.43 6.85 24.37 24,3 22,1 20,5 21,1 22 l© thuû s¶n m, 9 9 9 2 7 1 9 - Nhãm nhiªn 3.23 3.42 20, 4.00 6.02 8.04 24.73 liÖu, kho¸ng 21,6 19,9 22,7 24,7 22,3 9 6 5 5 6 2 8 s¶n - Nhãm c«ng 5.10 6.34 40, 8.16 10.6 12.4 42.76 nghiÖp vµ 33,9 40,5 40,4 38,4 38,6 2 0 0 4 97 59 1 TCMN - Nhãm hµng 3.03 2.95 15, 3.52 4.34 5.08 19.03 20,2 17,5 16,4 15,6 17,2 kh¸c 9 2 6 8 4 9 7 20 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản