Chiến lược phát triển ngoại thương

Chia sẻ: page_12

I. Một số khái niệm Chiến lược: là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài Đặc điểm: Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn, thương là từ 10 năm trở lên, Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong cuộc ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chiến lược phát triển ngoại thương

Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngI. Một số khái niệm
1. Chiến lược
2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội
3. Chiến lược phát triển Ngoại thương
II. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
1. Các mô hình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam
2001-2010
III. Chiến lược phát triển Ngoại thương
1. Các mô hình chiến lược phát triển Ngoại thương
2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-
2010
1 3. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại
Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngI. Một số khái niệm
1. Chiến lược:
là đường hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang
tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài
Đặc điểm:
Chiến lược phải được xác định cho một tầm nhìn dài hạn,
thương là từ 10 năm trở lên,
Chiến lược phải mang tính tổng quát, làm cơ sở cho
những hoạch định, những kế hoạch phát triển trong ngắn
hạn và trung hạn.
Chiến lược phải mang tính khách quan, có căn cứ khoa
học chứ không phải dựa vào chủ quan của người trong
cuộc

2 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội
là bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định mục tiêu và
phương hướng phát triển cơ bản của đất nước
3. Chiến lược phát triển Ngoại thương
là việc dựa trên các căn cứ khoa học xác định phương
hướng, nhịp độ, cơ cấu mặt hàng, cơ cấu thị trường, lựa
chọn các chính sách biện pháp chủ yếu quản lý hoạt động
ngoại thương nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội
3 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngTại sao phải có chiến lược?
Quá trình phát triển ngoại thương nói riêng và phát
triển kinh tế của nước ta có đặc thù riêng. Đó là phải đảm
bảo định hướng XHCN nên rất cần có sự tham gia của nhà
nước để đảm bảo định hướng trên
Do trình độ của nước ta còn thấp, các nguồn lực trong
nước khan hiếm nên cần phải có sự phối hợp một cách tốt
nhất mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất
Chiến lược cung cấp một tầm nhìn xa, một khuôn
khổ rộng cho việc thiết lập các quan hệ quốc tế, để vừa chủ
động hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực vừa đảm
bảo phát triển nền kinh tế trong nước.4 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngIII. Chiến lược phát triển Ngoại thương
1. Các mô hình chiến lược phát triển Ngoại thương
Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô
Chiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu (Import
substitution – IS)
Chiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu (Export
Orientation)
5 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngChiến lược xuất khẩu sản phẩm thô
Hoàn cảnh ra đời: chỉ được thực hiện khi trình độ sản xuất
còn thấp, khả năng tích luỹ vốn của nền kinh tế hạn chế
Nội dung: dựa vào việc khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có
và các điều kiện thuận lợi trong nước về các sản phẩm
nông nghiệp và khai khoáng
Ưu điểm:
tạo điều kiện phát triển kinh tế theo chiều rộng
xuất hiện nhu câu vốn đầu tư nước ngoài
giải quyết công ăn việc làm, tăng dần quy mô của nền
kinh tế
Nhược điểm
Cung cầu không ổn định
Giá cả sản phẩm thô có xu hướng giảm so với hàng
6
công nghiệp
Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngChiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu
Hoàn cảnh ra đời:
Nội dung: Cố gắng tự sản xuất để đáp ứng đại bộ phận nhu
cầu về hàng hóa và dịch vụ cho thị trường nội điạ
Biện pháp thực hiện
Thuế quan cao
Hàng rào phi thuế quan chặt chẽ: hạn ngạch nhập
khẩu, giấy phép nhập khẩu
Duy trì tỷ giá hối đoái cao, quả lý chặt chẽ ngoại hối
Các nhà sản xuất trong nước cố gắng làm chủ kỹ
thuật sản xuất, còn các nhà đầu tư nước ngoài nếu có
cung cấp công nghệ, vốn thì cũng chỉ hướng vào phục
vụ thị trường trong nước.

7 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngChiến lược sản xuất thay thế nhập khẩu
Ưu điểm
Trong giai đoạn đầu đã đem lại sự mở mang nhất định
cho các cơ sở sản xuất
Giải quyết được công ăn việc làm
Các ngành kinh tế phát triển tương đối cân đối
Nền kinh tế tương đối ổn định, không bị những tác
động xấu từ bên ngoài
Nhược điểm
Hạn chế việc khai thác có hiệu quả tiềm năng của
đất nước
Tốc độ phát triển kinh tế không cao (thường chỉ 1-
2%)
Cán cân thương mại ngày càng thiếu hụt
8
Làm cho các doanh nghiệp thiếu năng động, thiếu cơ
Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngChiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu
Hoàn cảnh ra đời:
Nội dung: Tích cực tham gia phân công lao động quốc tế,
bằng cách mở cửa nền kinh tế quốc dân để thu hút vốn
và kỹ thuật vào khai thác tiềm năng lao động và tài
nguyên của đất nước.
Biện pháp thực hiện
Hạn chế bảo hộ công nghiệp trong nước, giảm bớt
các hàng rào thuế quan và phi thuế quan,
Khuyến khích, nâng đỡ và hỗ trợ cho các ngành sản
xuất hàng xuất khẩu
Đảm bảo môi trường đầu tư cho tư bản nước ngoài
Mở rộng quan hệ với các nước để khai thác thị
trường bên ngoài
9 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương


Chiến lược sản xuất hướng về xuất khẩu
Ưu điểm
Tốc độ tăng trưởng cao (2 con số)
Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước
Tận dụng vốn và công nghệ nước ngoài để tạo ra một
số ngành hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao
Một số ngành công nghiệp đạt trình độ kỹ thuật cao
Giải quyết được công ăn việc làm
Giúp kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế khu
vực và thế giới
Nhược điểm
Dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các ngành xuất
khẩu và không xuất khẩu
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng nền kinh tế
phát triển không ổn định, gắn chặt vào kinh tế thế
10 giới và khu vựBộ dễ bKinh tế Ngoạixthươcủ- Đại học Ngoại thương
c, môn ị tác động ấu ng a bên ngoài
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010

Ưu nhược điểm của
các mô hình chiên lược

Thực trạng kinh tế xã Kết hợp giữa sản xuất
hội Việt Nam thay thế nhập khẩu
với hướng về xuất
Quan điểm và mục tiêu khẩu
phát triển

Bối cảnh quốc tế


11 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010
Định hướng lớn (Văn kiện ĐH Đảng VII):
Hướng mạnh về xuất khẩu, thay thế
nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản
xuất có hiệu quả. Mở rộng, đa dạng hóa và
đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại
trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ
quyền, bình đẳng, cùng có lợi, thu hút các
nguồn lực bên ngoài để phát huy mạnh mẽ
các lợi thế và nguồn lực bên trong

12 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010
Chỉ tiêu Xuất khẩu Nhập khẩu
HH DV HH DV
Tốc độ
2001-2010 15% 15% 14% 11%

2001-2005 16% 15%
2006-2010 14% 13%
Kim ngạch
(tỷ USD)
2005 28,4 4,0 32,4 29,2 2,02 31,2
2010 54,6 8,1 62,7 53,7 3,4 57,1
13 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010

Nhóm hàng xuất Kim ngạch 2010 Tỷ trọng (%)
khẩu (triệu USD) 2000-2010
1. Nguyên nhiên liệu 1.750 20,13-3,5
2. Nông sản, hải sản 8.000-8.600 23,316-17
3. Chế biến, chế tạo 20.000-21.000 31,440-45
4. Công nghệ cao 7.000 5,412-14
5. Hàng khác 12.500 19,823-25
Tổng kim ngạch 48.000-50.000 100
hàng hoá
Tổng kim ngạch 8.100-8.600
dịch vụ
14 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010
Ngành dịch vụ Kim ngạch 2005 Kim ngạch 2010
xuất khẩu (triệu USD) (triệu USD)

- Xuất khẩu lao 1.500 4.500
động
- Du lịch 1.000 1.600
- Một số ngành 1.600 2.000-2.500
khác (ngân hàng,
bưu chính viễn
thông, vận tải...)
Tổng kim ngạch 4.100 8.100-8.600
XKDV
15 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010

Nhóm hàng nhập Kim ngạch Tỷ trọng (%)
khẩu 2010 2000-2010
(triệu USD)
1. Máy móc thiết bị 18.000 27,36
2. Nguyên nhiên vật 30.000 69,60
liệu
3. Hàng tiêu dùng 2.000 4,4
Tổng kim ngạch NK 50.000 10016 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương


2. Chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam 2001-2010
Thị trường xuất khẩu 2000 (%) 2010 (%)
Châu á 57 - 60 46 - 50
Nhật Bản 15 - 16 17 - 18
ASEAN 23 - 25 15 - 16
Trung Quốc 16 - 18 14 - 16
Châu Âu 26 - 27 27 - 30
EU 21 - 22 25 - 27
SNG và Đông Âu 1,5 - 2 3-5
Bắc Mỹ (chủ yếu là Mỹ) 5-6 15 - 20
Australia và New Zealand 3-5 5-7
Các khu vực khác 2 2-3
17 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương


Năm Năm Năm Năm Năm Giai
Nội dung
2001 2002 2003 2004 2005 đoạn
T¨n T¨n T¨n
2001-2005 KN Tng KN KN T¨ng KN KN KN T¨ng
g g g
Tăn Tăn Tăn Tăn Tăn
Tæng sè KN KN KN KN KN KN Tăng
g g g g g
15.0 16.7 20.1 26.5 32.4 110.8
Tổng số 3,8 11,2 20,6 31,5 22,2 17,5
29 06 49 03 42 29
Tỷ trọng
46,2 47,6 51 58,3 61,3
XK/GDP
Tăng bình 3.98 5.43 6.85 26,
7,4 5,8 9,3 24,7 11,6 22,1 17,5 14,0
quân 9 7 2 0

- Nhóm nông, 3.64 3.98 4.45 5.43 6.85 26, 24.37
5,8 9,3 11,6 22,1 14,0
lâm, thuỷ sản 9 9 2 7 2 0 9

- Nhóm nhiên
3.23 3.42 4.00 6.02 8.04 24.73
liệu, khoáng -9,9 5,8 16,9 50,5 33,5 17,5
9 6 5 6 2 8
s ản
- Nhóm công
5.10 6.34 8.16 10.6 12.4 42.76
nghiệp và 2,9 24,3 28,8 31,0 16,5 20,0
2 0 4 97 59 1
TCMN

18 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương
C¸n c ©n th-¬ng m¹i
Tæ ng kim
N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu
ng ¹c h XNK
TrÞ g i¸ (%)2001 31.247,1 15.029,2 16.217,9 -1.188,7 92,7%
2002 36.451,7 16.706,1 19.745,6 -3.039,5 84,6%
2003 45.405,1 20.149,3 25.255,8 -5.106,5 79,8%
2004 58.458,1 26.504,2 31.953,9 -5.449,7 82,9%
2005 69.114,0 32.233,0 36.881,0 - 4.648 87,4%Cé ng ‘01-‘05 240.676 110.621,8 130.054,2 -19.432,4 85,1%
19 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương
Giai ®o ¹n
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005
2001-2005
Né i dung
Tû Tû Tû Tû Tû Tû
KN trän KN trän KN trän KN trän KN trän KN trän
g g g g g g

Tæng XK 15.0 16.7 20.1 26.5 32.4 110.8
100 100 100 100 100 100
hµng ho¸ 29 06 49 03 42 29

- Nhãm n«ng, 3.64 3.98 23, 4.45 5.43 6.85 24.37
24,3 22,1 20,5 21,1 22
l© thuû s¶n
m, 9 9 9 2 7 1 9


- Nhãm nhiªn
3.23 3.42 20, 4.00 6.02 8.04 24.73
liÖu, kho¸ng 21,6 19,9 22,7 24,7 22,3
9 6 5 5 6 2 8
s¶n

- Nhãm c«ng
5.10 6.34 40, 8.16 10.6 12.4 42.76
nghiÖp vµ 33,9 40,5 40,4 38,4 38,6
2 0 0 4 97 59 1
TCMN

- Nhãm hµng 3.03 2.95 15, 3.52 4.34 5.08 19.03
20,2 17,5 16,4 15,6 17,2
kh¸c 9 2 6 8 4 9 7
20 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương


Giai ®o ¹n
N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005
2001-2005
Né i dung Tû
Tû Tû Tû Tû Tû
KN KN KN KN KN KN trän
träng träng träng träng träng
g
Tæng XK 15.0 16.7 20.1 26.5 32.4 110.8
100 100 100 100 100 100
hµng ho¸ 29 06 49 03 42 29
8.61 8.68 9.75 12.6 16.3 56.06
Ch© ¸
u 57,3 52,0 48,4 47,7 50,5 50,6
0 4 6 34 83 7
2.55 2.43 2.95 3.88 5.45 17.28
ASEAN 17,0 14,6 14,7 14,7 16,8 15,6
6 7 8 5 0 6
Trung 1.41 1.49 1.74 2.73 3.08 10.47
9,4 8,9 8,7 10,3 9,5 9,4
Quèc 8 5 8 5 2 8
2.51 2.43 2.90 3.50 4.63 15.99
NhËt B¶n 16,7 14,6 14,4 13,2 14,3 14,4
0 8 9 2 9 8
3.51 3.64 4.32 5.41 5.87 22.76
Ch© ¢u
u 23,4 21,8 21,5 20,4 18,1 20,5
5 0 6 2 2 5
3.15 3.31 4.01 4.97 5.45 20.90
EU-25 21,0 19,8 19,9 18,8 16,8 18,9
2 1 7 1 0 1
1.34 2.77 4.32 5.64 6.91 20.99
Ch© Mü
u 8,9 16,6 21,5 21,3 21,3 18,9
2 4 7 2 0 5
21 1.06 2.42 Bộ môn 3.93 tế Ngoại thương 6.55ại học Ngoại thương
Kinh 4.99 -Đ 18.97
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương
1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Tư liệu sản xuất 84,8 91,6 93,8 92,1 94,9 94,8
Máy móc thiết bị 25,7 29,9 30,6 30,5 32,0 35,0 97,3
Nguyên vật liệu 59,1 61,7 63,2 61,6 62,9 59,8


Tư liệu tiêu dùng
15,2 8,4 6,2 7,9 5,9 5,2 2,7
22 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương


2000 2001 2002 2003 2004
Tổng kim ngạch 15.636,5 16.217,9 19.745,6 25.255,8 31.953,9
ASEAN 4.449,0 4.172,3 4.769,2 5.949,3 7.762,2
Tỷ trọng 25,5% 25,7% 24,2% 23,6% 24,3%
Nhật Bản 2.300,9 2.183,1 2.504,7 2.982,1 3.552,6
Tỷ trọng 14,7% 13,5% 12,7% 11,8%5 11,1%
Trung quốc 1.401,1 1.606,2 2.158,8 3.138,6 4.456,5
Tỷ trọng 9,0% 9,9% 10,9% 12,4% 13,9%
Hàn quốc 1.753,6 1.886,8 2.279,6 2.625,4 3.328,4
11,2% 11,6% 11,5% 10,4% 10,4%
EU 1.317,4 1.506,3 1.840,4 2.477,7 2.581,5
Tỷ trọng 8,4% 9,3% 9,3% 9,8% 8,1%
Nga 240,5 376,4 500,6 491,8 671,2
Tỷ trọng 1,5% 2,3%5 2,5% 1,9% 2,1%5
Mỹ 363,4 410,8 458,3 1143,3 1127,4
Tỷ trọng 2,3% 2,5% 2,3% 4,5% 3,5%
Australia 293,5 266,4 286,3 278,0 458,1
Tỷ trọng 1,9% 1,6% 1,4% 1,1% 1,4%
23 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương3. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương
Việt Nam
1. Mở rộng hoạt động ngoại thương để thực hiện mục
tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ, văn minh
phải trên nền tảng: bảo vệ độc lập, chủ quyền và an ninh quốc
gia, bảo đảm sự phát triển của đất nước theo định hướng XHCN,
mở rộng quan hệ kinh tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, không
can thiệp công việc nội bộ của nhau.
2. Khắc phục tính chất khép kín của nền kinh tế, chủ
động hội nhập với nền kinh tế quốc tế, thực hiện đa dạng hóa,
đa phương hóa quan hệ thương mại
3. Mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần kinh tế vào hoạt động ngoại thương dưới sự quản lý
thống nhất của Nhà nước
24
4 Coi trọng hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động
Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngTÝnh c hÊt khÐp kÝn c ña nÒn kinh tÕ
Hé i nhËp kinh tÕ què c tÕ
Chñ ®é ng
TÝc h c ùc
§a d¹ng hãa:
MÆt hµng
Ph-¬ng thø c
§a ph-¬ng hãa
25 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngNg µy 07/02/1980, Hé i ®ång c hÝnh phñ ®· ban hµnh
Ng hÞ ®Þnh s è 40/CP quy ®Þnh më ré ng quyÒn xuÊt
khÈu c ho mé t s è do anh ng hiÖp nhµ n-íc trùc thué c
UBND c ¸c tØnh, thµnh phè träng ®iÓm vµ c ¸c do anh
ng hiÖp s ¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trùc thué c c ¸c Bé kh¸c
ng o µi Bé ng o ¹i th-¬ng .
26 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngNg hÞ ®Þnh s è 114/H§BT ng µy 07/04/1992 c ña Hé i ®ång
Bé tr-ë ng : c ¸c do anh ng hiÖp c huyªn kinh do anh thué c
mäi thµnh phÇn kinh tÕ, nÕu ®¸p ø ng ®-îc c ¸c ®iÒu
kiÖn vÒ vè n l-u ®é ng vµ nh©n s ù do Nhµ n-íc quy ®Þnh,
c ò ng ®-îc quyÒn tham g ia xuÊt khÈu hµng ho ¸:
Lµ do anh ng hiÖp ®-îc thµnh lËp hîp ph¸p.
§è i víi do anh ng hiÖp c huyªn do anh hµng xuÊt
khÈu, ph¶i c ã s è vè n l-u ®é ng tè i thiÓu 200000 US D (®è i
víi c ¸c c «ng ty ho ¹t ®é ng t¹i vïng s ©u vïng xa lµ 100000
US D). §è i víi do anh ng hiÖp s ¶n xuÊt, Nhµ n-íc kh«ng
quy ®Þnh mø c vè n tè i thiÓu nh-ng c ¸c do anh ng hiÖp
nµy ph¶i c ã mÆt hµng vµ thÞ tr-ê ng xuÊt khÈu.
Do anh ng hiÖp ph¶i c ã ®é i ng ò c ¸n bé ®ñ tr×nh ®é
kinh do anh, ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång ng o ¹i.
27 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngNg µy 31/7/1998, Ng hÞ ®Þnh 57/1998/N§-CP “c ¸c do anh
ng hiÖp thué c mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®-îc thµnh lËp
the o ®ó ng quy ®Þnh c ña ph¸p luËt, ®-îc xuÊt khÈu,
nhËp khÈu hµng hãa the o ng µnh ng hÒ ®· g hi tro ng g iÊy
c hø ng nhËn ®¨ng ký kinh do anh s au khi ®· ®¨ng ký m·
s è t¹i Cô c H¶i quan”.

Ng hÞ ®Þnh 44/N§-CP ng µy 2/8 n¨m 2001 l¹i tiÕp tô c níi
ré ng h¬n: th-¬ng nh©n ViÖt nam ®-îc quyÒn xuÊt khÈu
tÊt c ¶ c ¸c lo ¹i hµng hãa, kh«ng phô thué c ng µnh ng hÒ,
ng µnh hµng g hi tro ng g iÊy c hø ng nhËn ®¨ng ký kinh
do anh, trõ c ¸c hµng hãa thué c danh mô c c Êm xuÊt
khÈu; ®-îc nhËp khÈu hµng hãa the o ng µnh ng hÒ,
ng µnh hµng g hi tro ng g iÊy c hø ng nhËn ®¨ng ký kinh
do anh
28 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngNghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006
Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực
tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):
Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm
ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập
khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu
nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng
ký kinh doanh
.
29 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thươngNé i dung c ña ng uyªn t¾c Nhµ n-íc ®é c quyÒn ng o ¹i th-
¬ng :
Nhµ n­íc ®é c q uy Òn q u¶n lý ng o ¹i th­¬ng :
Ho ¹t ®é ng ng o ¹i th-¬ng ®-îc kÕ ho ¹c h hãa víi mé t
hÖt hè ng c hØ tiªu ph¸p lÖnh c hÆt c hÏ vµ ®-îc
c hØ huy tËp trung tõ Trung -¬ng
C¸c quan hÖ kinh tÕ g i÷a n-íc ta víi n-íc ng o µi
®Òu mang tÝnh Nhµ n-íc , dùa trªn c ¸c hiÖp ®Þnh,
ng hÞ ®Þnh th- g i÷a hai c hÝnh phñ tro ng ®ã quy
®Þnh c ô thÓ danh mô c vµ kim ng ¹c h xuÊt khÈu,
ng uyªn t¾c x¸c ®Þnh g i¸, ph-¬ng thø c thanh to ¸n.
Nhµ n­íc ®é c q uy Òn ho ¹t ®é ng kinh d o anh ng o ¹i th­¬ng :
Nhµ n­íc ®é c q uy Òn v Ò tµi s ¶n: c hÕ ®é thu bï c hªnh
lÖc h ng o ¹i th-¬ng , tø c lµ nh÷ng kho ¶n nµo ®-îc c o i lµ l·i
th× ph¶i né p vµo ng ©n s ¸c h, lç s Ï ®-îc ng ©n s ¸c h bï.
30 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Chương 5: Chiến lược phát triển Ngoại thương
Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu xuất
khẩu đặt ra trong chiến lược xuất nhập khẩu
2001-2010 sau 5 năm thực hiện.
31 Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Đại học Ngoại thương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản