Chiến lược quảng cáo khuyến mãi

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
206
lượt xem
31
download

Chiến lược quảng cáo khuyến mãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là một số công cụ có thể sử dụng. Ngoài ra còn có những công cụ khác mà bạn có thể chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược quảng cáo khuyến mãi

  1. Chieán löôïc quaûng caùo khuyeán maõi. Döôùi ñaây laø moät soá coâng cuï coù theå söû duïng. Ngoaøi ra coøn coù raát nhieàu caùc loaïi coâng cuï khaùc maø baïn coù theå choïn . - Quaûng caùo (in, treân ñaøi, voâ tuyeán) - Quyeån quaûng caùo - Giaáy baùo göûi khaùch haøng - Quaûng caùo treân rao vaët - Dòch vuï coäng ñoàng - Caùc cuoäc thi ñaáu - Phieáu giaûm giaù - Göûi thö tröïc tieáp cho khaùch haøng - Toå chöùc caùc söï kieän - Tôø böôùm - Maãu haøng mieãn phí - Chöông trình khaùch mua haøng thöôøng xuyeân - Ñoà phaùt khoâng (aùo thun, buùt bi, caùc saûn phaåm quaûng caùo khaùc) - Yeát thò/baøy haøng trong cöûa haøng - Baûn tin treân maïng - Baûng yeát thò ngoaøi trôøi - Duøng caùc moái quan heä caù nhaân - Thö tröïc tieáp vôùi khaùch haøng - Ñoùng goùi saûn phaåm - Tröng baøy taïi caùc ñieåm baùn - Haøng khuyeán maïi - Quan heä coâng chuùng - Caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng - Baùn thoâng qua quan heä - Baùn haøng haï giaù - Hoäi thaûo - Taøi trôï - Caùc troø quaûng caùo - Tieáp thò qua ñieän thoaïi - Trieån laõm thöông maïi - Trang vaøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản