CHIẾN THUẬT “TRỰC THĂNG VẬN”, “THIẾT XA VẬN” TRONG CHIẾN LƯỢC“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ VÀ SỰ PHÁ SẢN CỦA NÓ (1961 - 1965)

Chia sẻ: svdanang002

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 CHIẾN THUẬT “TRỰC THĂNG VẬN”, “THIẾT XA VẬN” TRONG CHIẾN LƯỢC“CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ VÀ SỰ PHÁ SẢN CỦA NÓ (1961 - 1965) THE TACTICS OF “THE TRANSPORTING HELICOPTER”, “THE TRANSPORTING ARMOURED CAR” IN THE STRATEGY OF “THE SPECIAL WAR” OF AMERICAN AND IT’S ABORTIM (1961 - 1965) SVTH: Vũ Thị Duyên Lớp 07SLS, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm GVHD: ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TÓM TẮT Chiến thuật “Trực thăng vận”, “thiết...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản