Chiếu sáng phần mềm Dialux V4.3

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
963
lượt xem
292
download

Chiếu sáng phần mềm Dialux V4.3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DiaLux là phần mềm tính toán chiếu sáng của hãng Dial GmbH của Germany cho phép tính toán thiết kế chiếu sáng trong nhà và chiếu sáng ngoài trời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiếu sáng phần mềm Dialux V4.3

  1. WWW.ELECVN.COM Trang 1 1. HÖÔÙNG DẫN MOÂ PHOÛNG CHIEÁU SAÙNG TREÂN PHAÀN MEÀM DIALUX V4.3 1.1 Giôùi thieäu toång quan veà phaàn meàm DIALUX DiaLux laø phaàn meàm tính toaùn chieáu saùng cuûa haõng Dial GmbH cuû a Germany (Ñöùc), cho pheùp tính toaùn thieát keá chieáu saùng trong nhaø vaø chieáu saùng ngoaøi trôøi. Moät trong nhöõng öu ñieåm cuûa phaàn meàm laø ñöa ra nhieàu phöông aùn löïa choïn boä ñeøn , khoâng chæ caùc boä boä ñeøn cuûa haõng DiaLux maø coù theå nhaäp vaøo caùc boä ñeøn cuûa caùc haõng khaùc. DiaLux coøn ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng, giuùp ta thöïc hieän nhanh choùng quaù trình tính toaùn hoaëc cho pheùp ta söûa ñoåi caùc thoâng soá ñoù. Cho pheùp hoã trôï file baûn veõ Autocad vôùi ñònh daïng *.DXF vaø *.DWG. Tính toaùn chieáu saùng trong nhöõng khoâng gian ñaëc bieät (traàn nghieâng, töôøng nghieâng, coù ñoà vaät, vaät duïng trong phoøng) trong ñieàu kieän coù vaø khoâng coù aùnh saùng töï nhieân. Moät öu ñieåm khaùc cuûa DiaLux laø coøn ñöa ra moät chöông trình Wizard raát deã daøng söû duïng ñeå tính toaùn chieáu saùng caùc ñoái töôïng nhö: maët tieàn ñöôøng (Facade), baûng hieäu (Sign), ñöôøng phoá (Roadway), chieáu saùng söï coá(Emergency Lighting) vaø chieáu saùng trong nha (Interior Layouts). DiaLux coøn cho pheùp ta laäp caùc baûng baùo caùo, toång keát caùc keát quaû döôùi daïng soá vaø daïng ñoà thò, hình veõ,.. . . vaø coøn coù theå chuyeån caùc keát quaû sang caùc phaàn meàm khaùc nhö PDF, Word, .. . . . Noùi toùm laïi thì ñaây laø moät chöông trình tính toaùn chieáu saùng töông ñoái hieän ñaïi, noù giuùp ta thieát keá chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø ñöa ra moät heä thoáng chieáu saùng ñaït yeâu caàu veà soá löôïng cuõng nhö chaát löôïng chieáu saùng. Hình 1.1: Maøn hình laøm vieäc cuûa chöông trình DiaLux V4.3 Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  2. WWW.ELECVN.COM Trang 2 1.2 Moâ phoûng chieáu saùng khu vöïc Böôùc 1: Nhaäp thoâng tin giôùi thieäu veà döï aùn (Project Infomation) Goàm coù teân döï aùn, ngöôøi thöïc hieän, moâ taû veà döï aùn vaø caùc thoâng tin khaùc lieân quan tôùi döï aùn. Hình 1.2: Maøn hình giôùi thieäu veà döï aùn Böôùc 2: Ta nhaäp caùc thoâng tin veà caên phoøng caàn chieáu saùng: Thoâng soá caên phoøng goàm: Length(a)= 26 m, Width(b) = 15 m, Height = 6 m Heä soá phaûn xaï (Reflection factor): Traàn (Ceiling) = 0.8; töôøng(Wall) = 0.5; saøn (Floor) = 0.2 Chieàu cao beà maët laøm vieäc (Work Plane Height) = 0.8 Heä soá suy giaûm (Light Loss Factor) = 0.8 Ñoä roïi (Luminarie) : ta choïn boùng ñeøn thuyû ngaân cao aùp MBF 400W cuûa haõng Claude coù quang thoâng (Luminous) = 22000 lm Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  3. WWW.ELECVN.COM Trang 3 Hình 1.3: Maøn hình Data Input cuûa DiaLux Hình 1.4: Datasheet cuûa boùng ñeøn thuûy ngaân cao aùp MBF 400W Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  4. WWW.ELECVN.COM Trang 4 Böôùc 3: Ta tieán haønh tính toaùn vaø xuaát keát quaû moâ phoûng. Ta nhaäp döõ lieäu veà ñoä roïi E = 800 lux vì ñaây laø xöôûng gia coâng cô khí neân caàn ñoä roïi töông ñoái hôi cao. Theo IES thì ñoä roïi yeâu caàu >2000 lux laø quaù lôùn so vôùi ñieàu kieän ôû Vieät Nam Khoaûng caùch giöõa caùc ñeøn: Hình 1.5: Khoaûng caùch giöõa 2 ñeøn theo chieàu ngang vaø doïc Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  5. WWW.ELECVN.COM Trang 5 Hình 1.6: Maøn hình Calculation and Result cuûa DiaLux Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  6. WWW.ELECVN.COM Trang 6 Böôùc 4: Ta xuaát keát quaû moâ phoûng Hình 1.7: Keát quaû moâ phoûng chieáu saùng veà ñoä roïi cuûa khu saûn xuaát Ta tieán haønh ñoïc caùc keát quaû moâ phoûng cuûa Dialux goàm caùc thoâng soá kyõ thuaät quan troïng nhö sau: Ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: EAv = 878 (lux) Ñoä roïi trung bình treân caùc maét löôùi: Eav = 878 (lux) Ñoä roïi lôùn nhaát : Emax = 1100 (lux) Ñoä roïi nhoû nhaát: Emin = 473 (lux) Tyû soá Emin/Eav = 0.54 Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  7. WWW.ELECVN.COM Trang 7 Hình 1.8: Caùc keát quaû moâ phoûng chieáu saùng khaùc cuûa khu saûn xuaát Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  8. WWW.ELECVN.COM Trang 8 1.3 Moâ phoûng chieáu saùng khu vöïc phoøng laøm vieäc vaø nhaø kho. Vì phoøng laøm vieäc vaø nhaø kho dieän tích baèng nhau = 24m2 neân ta tieán haønh moâ phoûng chieáu saùng cho phoøng laøm vieäc laøm tieâu bieåu. Ta söû duïng ñeøn huyønh quang coù maõ hieäu Claude RI 158 B2 PC coù quang thoâng 6500 Lm vaø caên phoøng 24 m2 coù ñoä roïi = 500 lux. Ta thu ñöôïc keát quaû moâ phoûng nhö sau: Hình 1.9: Datasheet cuûa ñeøn huyønh quang coù maõ hieäu Claude RI 158 B2 PC Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
  9. WWW.ELECVN.COM Trang 9 Hình 1.10: Keát quaû moâ phoûng veà ñoä roïi cuûa vaên phoøng vaø nhaø kho duøng ñeøn huyønh quang 65W Traàn Thanh Lam – Leâ Thanh Sôn Trích töø Ñoà aùn cung caáp ñieän
Đồng bộ tài khoản