Chỉnh màu trong photoshop

Chia sẻ: xuankhuong

Tài liệu chỉnh màu trong photoshop

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chỉnh màu trong photoshop

ChØnh mμu trong Photoshop
Vµo Image/ Adjustments/
PhÝm t¾t: Alt+I/A
1.Levels (Ctrl+L): T¨ng s¸ng, tèi.
2.Auto Contrast (Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu.
3. Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu
4. Auto Color (Shift+Ctrl+B): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu
5. Curves (Ctrl+M): ChØnh s¸ng tèi theo bÆc thang.
6. Brightness/Contrast… : t¨ng gi¶m s¸ng nÐt.
7.Black& White (Alt+Shift+Ctrl+B): T¨ng gi¶m ®en tr¾ng.
8. Hue/Saturation…(Ctrl+U): ChØnh mµu.
9.Desaturate(Shift+Ctrl+U): ChuyÓn ®en tr¾ng.
10. Match Color: T¨ng gi¶m mµu.
11.Replace Color…: Chän mµu vïng chän.
12.Selective Color:ChØnh mµu theo tõng mµu
13.Channel Mixer…: ChØnh mµu theo tõng mµu
14.Gradent Map…: ChuyÓn ®en tr¾ng
15. Photo Fiter… :Pho to mµu
16. Shadow/Highlight: t¨ng s¸ng vïng tèi.
17. Exposure…:T¨ng s¸ng tèi
18.Threshold…: H×nh b»ng nÐt.
19.Variations…: Chän nhiÒu mµu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản