Chỉnh màu trong photoshop

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

2
1.508
lượt xem
573
download

Chỉnh màu trong photoshop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chỉnh màu trong photoshop

 1. ChØnh mμu trong Photoshop Vµo Image/ Adjustments/ PhÝm t¾t: Alt+I/A 1.Levels (Ctrl+L): T¨ng s¸ng, tèi.
 2. 2.Auto Contrast (Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu.
 3. 3. Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu 4. Auto Color (Shift+Ctrl+B): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu
 4. 5. Curves (Ctrl+M): ChØnh s¸ng tèi theo bÆc thang.
 5. 6. Brightness/Contrast… : t¨ng gi¶m s¸ng nÐt.
 6. 7.Black& White (Alt+Shift+Ctrl+B): T¨ng gi¶m ®en tr¾ng.
 7. 8. Hue/Saturation…(Ctrl+U): ChØnh mµu.
 8. 9.Desaturate(Shift+Ctrl+U): ChuyÓn ®en tr¾ng. 10. Match Color: T¨ng gi¶m mµu.
 9. 11.Replace Color…: Chän mµu vïng chän.
 10. 12.Selective Color:ChØnh mµu theo tõng mµu
 11. 13.Channel Mixer…: ChØnh mµu theo tõng mµu
 12. 14.Gradent Map…: ChuyÓn ®en tr¾ng
 13. 15. Photo Fiter… :Pho to mµu
 14. 16. Shadow/Highlight: t¨ng s¸ng vïng tèi.
 15. 17. Exposure…:T¨ng s¸ng tèi
 16. 18.Threshold…: H×nh b»ng nÐt.
 17. 19.Variations…: Chän nhiÒu mµu
Đồng bộ tài khoản