Chỉnh màu trong photoshop

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

2
1.507
lượt xem
573
download

Chỉnh màu trong photoshop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu chỉnh màu trong photoshop

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉnh màu trong photoshop

 1. ChØnh mμu trong Photoshop Vµo Image/ Adjustments/ PhÝm t¾t: Alt+I/A 1.Levels (Ctrl+L): T¨ng s¸ng, tèi.
 2. 2.Auto Contrast (Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu.
 3. 3. Auto Contrast (Alt+Shift+Ctrl+L): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu 4. Auto Color (Shift+Ctrl+B): M¸y tù chØnh c©n b»ng mµu
 4. 5. Curves (Ctrl+M): ChØnh s¸ng tèi theo bÆc thang.
 5. 6. Brightness/Contrast… : t¨ng gi¶m s¸ng nÐt.
 6. 7.Black& White (Alt+Shift+Ctrl+B): T¨ng gi¶m ®en tr¾ng.
 7. 8. Hue/Saturation…(Ctrl+U): ChØnh mµu.
 8. 9.Desaturate(Shift+Ctrl+U): ChuyÓn ®en tr¾ng. 10. Match Color: T¨ng gi¶m mµu.
 9. 11.Replace Color…: Chän mµu vïng chän.
 10. 12.Selective Color:ChØnh mµu theo tõng mµu
 11. 13.Channel Mixer…: ChØnh mµu theo tõng mµu
 12. 14.Gradent Map…: ChuyÓn ®en tr¾ng
 13. 15. Photo Fiter… :Pho to mµu
 14. 16. Shadow/Highlight: t¨ng s¸ng vïng tèi.
 15. 17. Exposure…:T¨ng s¸ng tèi
 16. 18.Threshold…: H×nh b»ng nÐt.
 17. 19.Variations…: Chän nhiÒu mµu
Đồng bộ tài khoản