Chính sách tài chính quốc gia

Chia sẻ: ntgioi120403

Là hệ thống các quan điểm chủ trương biện pháp của NN trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đều tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống

Nội dung Text: Chính sách tài chính quốc gia

chöông 8 chính saùch taøi chính quoác gia

(A) (A) k/n
laø heä thoáng caùc quan ñieåm chuû tröông, bieän phaùp cuûa nn trong vieäc söû
duïng caùc coâng cuï taøi chính tieàn teä ñeån taùc ñoäng vaøo quaù trình hình
thaønh vaø vaän ñoäng cuûa heä thoáng taøi chính vaø qua heä giöõa chuùng nhaèm
thöïc hieän nhöõng muïc tieâu kt-xh ñaõ ñöôïc vaïch ra trong chieán löôïc phaùt
trieån töøng giai ñoaïn cuûa ñaát nöôùc.
(B) (B) muïc tieâu cuûa chính saùch taøi chính quoác gia:
+ chung
+ maët tieàn teä
+ vó vi moâ
+ taøi chính
+ vai troø nn
+ quoác teá.
+ caùc quan ñieåm taøi chính quoác gia
(C) (C) chính saùch ngaân saùch nhaø nöôùc:
+ chính saùch ñoäng vieân nguoàn thu ns
+ chính saùch phaân phoái söû dung nsnn
+ chính saùch traû nôï
+ chính saùch caân ñoái söû lyù boäi chi nsnn
+ chính saùch quaûn lyù phaân caáp nsnn
(D) (D) chính saùch tieàn teä tín duïng:
+ tieàn teä thaét chaëc
+ tieàn teä nôùi loûng
+ quaûn lyù ngoaïi hoái ñieàu haønh tyû giaù hoái ñoaùi
+ chính saùch tín duïng
(E) (E) chính saùch taøi chính doanh nghieäp
+ taïo voán vaø söû duïng voán
+ quaûn lyù chi phí kinh doanh
+ chính saùch rieân vôùi dn nhaø nöôùc.
(F) (F) chính saùch baûo hieåm:
+ bh thöông maïi
+ bh xaõ hoäi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản