Chính tả - Kể chuyện - Lời ước dưới ánh trăng

Chia sẻ: grandic

+Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh hoạ HS kể lại được câu chuyện, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. +Hiểu truyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. Rèn kĩ năng nghe: +Chăm chú nghe kể chuyện và nhớ chuyện. +Theo dõi bạn kể. Nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn

Nội dung Text: Chính tả - Kể chuyện - Lời ước dưới ánh trăng

CHÍNH T

TRUNG THU CL P

(ti t 8 )
I / M C TIÊU :

+Nghe _ Vi t chính xác, p o n t Ngày mai, các em có quy n
… n to l n, vui tươi

trong bài Trung thu c l p.

+ Tìm và vi t úng các ti ng b t u b ng r/d/gi ho c có v n
iên/yên/iêng. i n vào

ch tr ng, h p v i nghĩa ã cho.

II /CHU N B :

B ng ph vi t s n bài tâp 3b

III /HO T NG D Y H C:

Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1 Ki m tra bài cũ: 2 HS lên b ng.

G i HS lên b ng C l p vi t b ng con

Nh n xét HS vi t Chung thu ,sương gió,vươn
vai,th nh vư ng,rư nc .
2 Bài m i:
GV:gi i thi u và ghi lên b ng HS nh c l i

Hư ng d n vi t : 2 HS c.

G i HS c o n văn c n vi t trang +Anh mơ ư c t nư c tươi p
66 sgk. v i dòng thác nư c xu ng làm
ch y máy phát i n. gi a bi n
H i : Cu c s ng mà anh chi n sĩ mơ
r ng, c sao vàng ph p ph i
t i t nư c ta tươi p như th
bay trên nh ng con tàu l n,
nào?
nh ng nhà máychi chít cao
th m,nh ng cánh ng lúa bát
ngát,nh ng nông trư ng to k n
vui tươi.

+ t nư c ta hi n nay ã th c hi n + t nư c ta hi n nay ã có ư c
ư c ư c mơ cách ây 60 năm c a nh ng i u mà anh chi n sĩ mơ
anh chi n sĩ chưa ? ư c. Thành t u kinh t t
ư c r t to l n, chúng ta ã có
nh ng nhà máy thu i n l n
Hư ng d n vi t t khó: ,nh ng khu công nghi p, ô th
HS nêu các t khó. l n.

HS vi t vào b ng con +quy n mơ tư ng,thác nư c,ph p
ph i,bát ngát,…
GV c cho HS vi t
HS nghe vi t
GV thâu ch m m t s bài.
1 HS c bài 2a
G i HS c yêu c u
l p th o lu n nhóm
Yêu c u th o lu n nhóm
i di n nhóm b sung
G i HS c l i truy n vui. 2 HS c

H i:Câu chuy n áng cư i i m +Anh ta ng c l i tư ng ánh d u
nào? m n thuy n ch rơi ki m là mò
ư c ki m.
+Theo em ph i làm gì mò l i
ư c ki m? +Ph i ánh d u vào ch ánh rơi
ki m ch không ph i vào m n
thuy n.
G i HS c bài 3b
Câu úng:ki m gi t,ki m rơi,
Yêu c u HS th o lu n nhóm ôi
ánh d u,,ki m rơi, ánh d u.
G i HS làm bài
2 HS cl i
G i HS nh n xét
T ng c p th c hi n
GV k t lu n

3 C ng c , d n dò:

Nh n xét ti t h c

D n v nhà c l i truy n vui
K CHUY N
L I Ư C DƯ i TRĂNG (ti t 7)
I/ M C TIÊU :

Rèn kĩ năng nói:

+D a vào l i k c a th y cô và tranh minh ho HS k l i ư c
câu chuy n, ph i h p l i k v i i u b , nét m t.

+Hi u truy n. Bi t trao i v i các b n v ý nghĩa câu chuy n.

Rèn kĩ năng nghe:

+Chăm chú nghe k chuy n và nh chuy n.

+Theo dõi b n k . Nh n xét úng l i k c a b n, k ti p ư c l i
b n

II/ CHU N B :Tranh minh ho

III/ HO T NG D Y H C:

HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ

1 Ki m tra bài cũ:

G i 3 HS lên k câu chuy n v lòng
t tr ng mà em ã ươc nghe

G i HS nh n xét l i k c a b n

GV nh n xét ghi i m
2 Bài m i :Các em có thích nghe cô
k chuy n L i ư c dư i trăng không?

bi t ư cnhân v t trong truy n là
ai? Ngư i ó ã ư c i u gì? Các em
cùng theo dõi

GV ghi lên b ng

GV k chuy nl n 1:
HS k trong nhóm
K gi ng ch m rãi, nh nhàng. L i cô
bé trong truy n tò mò, h n nhiên.L i
ch Ngân hi n h u, d u dàng. HS theo dõi l ng nghe, nh n xét
GV k chuy n l n 2: V a k v a ch
vào tranh minh ho k t h p v i ph n
l i dư i m i b c tranh.

Hư ng d n k chuy n:

K trong nhóm:

Yêu c u m i nhóm k v 1 b c tranh
sau ó k toàn câu chuy n

GV theo dõi giúp HS g p khó
khăn

(có th d a vàocâu h i trên b ng)

tranh1:Quê tác gi có phong t c gì? 4 HS n i ti p nhau k t ng o n

Nh ng l i ư c ó có gì l ? 3 HS tham gia k .
Tranh 2:Tác gi ch ng ki n t c l
thiêng liêng này cùng ai?
2 HS c.
c i m v hình dáng nào c a ch
Nhóm ho t ng
Ngân khi n tác gi nh nh t?
+Cô gái mù c u nguy n cho bác
Tác gi có suy nghĩ như th nào v
hàng xóm bên nhà ư c kh i
ch Ngân?
b nh.
Hình nh êm trăng r m có gì p?
+Hành ng c a cô gái cho th y
Tranh 3 :Không khí h àm cô là ngư i nhân h u,có t m
Nguy t êm r m như th nào? lòng nhân ái bao la.

Ch Ngân ã làm gì trư c khi nói i u +M y năm sau , cô bé ngày xưa
ư c? tròn15 tu i. úng êm r m cô ã
ư c cho ôi m t c a ch Ngân
Ch ã kh n c u i u gì?
sáng l i. i u ư c y ã thành
Tranh 4 :Ch Ngân ã nói gì v i tác
hi n th c.Ch ã ư c bác sĩ
gi ?
ph u thu t ôi m t sáng l i và
T i sao tác gi l i nói: Ch Ngân ơi, ch có m t gia ình h nh phúc.
em ã hi u r i?

+Trong cu c s ng chúng ta nên
K trư c l p: có lòng nhân ái,bi t thông c m

G i HS k trư c l p. và chia s nh ng au kh c a
ngư i khác. Nh ng vi c làm cao
Nh n xét ghi i m
p c a mình s mang l i h nh
HS thi k toàn câu chuy n phúc cho chính chúng ta và cho
Nh n xét ghi i m m i ngư i.
Tìm hi u n i dung và ý nghĩa c a
truy n

G i HS c yêu c u và n i dung

G i các nhóm trình bày.

Nhóm khác b sung ho c nêu ý ki n
c a nhóm mình.
GV nh n xét tuyên dương các nhóm
có ý hay.

3 C ng c , d n dò:

Qua câu chuy n em hi u i u gì?
GV nh n xét ti t h c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản