Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 13

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
4
download

Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh nhớ và viết đúng chính tả bài “Hành trình của bầy ong”. 2. Kĩ năng: - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu s – x hoặc âm cuối t – c dễ lẫn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả phân biệt âm đầu - âm cuối tuần 13

  1. CHÍNH TAÛ PHAÂN BIEÄT AÂM ÑAÀU s – x , AÂM CUOÁI t – c I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh nhôù vaø vieát ñuùng chính taû baøi “Haønh trình cuûa baày ong”. 2. Kó naêng: - Luyeän vieát ñuùng nhöõng töø ngöõ coù aâm ñaàu s – x hoaëc aâm cuoái t – c deã laãn. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû, trung thöïc. II. Chuaån bò: + GV: Phaán maøu. + HS: SGK, Vôû.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC G GIAÙO VIEÂN SINH 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - 2 hoïc sinh leân baûng vieát 1 soá töø ngöõ chuùa caùc tieáng coù aâm ñaàu s/ x hoaëc aâm cuoái t/ - Giaùo vieân nhaän xeùt. c ñaõ hoïc. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït 15’ ñoäng: Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhôù vieát. Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, buùt ñaøm. - Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi baøi thô roõ raøng – daáu caâu –
  3. - Giaùo vieân cho hoïc sinh phaùt aâm (10 doøng ñaàu). ñoïc moät laàn baøi thô. - Hoïc sinh traû lôøi (2). - Luïc baùt. + Baøi coù maáy khoå thô? - Neâu caùch trình baøy theå + Vieát theo theå thô naøo? thô luïc baùt. + Nhöõng chöõ naøo vieát hoa? - Nguyeãn Ñöùc Maäu. - Hoïc sinh nhôù vaø vieát baøi. + Vieát teân taùc giaû? - Töøng caëp hoïc sinh baét cheùo, ñoåi taäp soaùt loãi chính taû. 10’ • Giaùo vieân chaám baøi chính taû. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu. Phöông phaùp: Thöïc haønh. - Toå chöùc nhoùm: Tìm *Baøi 2a: Yeâu caàu ñoïc nhöõng tieáng coù phuï aâm tr –
  4. baøi. ch. - Ghi vaøo giaáy – Ñaïi dieän nhoùm leân baûng daùn vaø ñoïc keát quaû cuûa nhoùm mình. - Caû lôùp nhaän xeùt. - Hoïc sinh ñoïc thaàm. - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân • Giaùo vieân nhaän xeùt. – Ñieàn vaøo oâ troáng hoaøn *Baøi 3: chænh maãu tin. • Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh söûa baøi (nhanh – 5’ neâu yeâu caàu baøi taäp. ñuùng). - Hoïc sinh ñoïc laïi maãu tin. • Giaùo vieân nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. 1’ Phöông phaùp: Thi ñua, troø - Thi tìm töø laùy coù aâm ñaàu chôi. s/ x. - Giaùo vieân nhaän xeùt.
  5. 5. Toång keát - daën doø: - Veà nhaø laøm baøi 2 vaøo vôû. - Chuaån bò: “Chuoãi ngoïc lam”. - Nhaän xeùt tieát hoïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản