Chính tả - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
5
download

Chính tả - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nhớ viết lại đúng chính tả, trình bày 14 dòng đầucủa bài thơ Truyện cổ nước mình. 2. Tiếp tục nâng cao kĩ năng viết đúng các từ, có các âm đầu r/d/gi hoặc có vần ân/ âng . 3. Các em luôn có ý thức viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp, rèn chữ viết tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

  1. Tu n 4 Chính t ( Ti t 4) Nh vi t TRUY N C NƯ C MÌNH I/ M c tiêu : 1. Nh vi t l i úng chính t , trình bày 14 dòng uc a bài thơ Truy n c nư c mình. 2. Ti p t c nâng cao kĩ năng vi t úng các t , có các âm u r/d/gi ho c có v n ân/ âng . 3. Các em luôn có ý th c vi t úng chính t , trình bày bài s ch p, rèn ch vi t t t. II/ dùng d y - h c : - B ng ph vi t n i dung bài t p 2 III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1
  2. A. Ki m tra bài cũ - Yêu c u HS vi t b t u b ng tr/ ch - HS lên b ng tr l i - Yêu c u HS vi t tên các c trong - L p nh n xét, s a sai nhà có thanh h i/ thanh ngã - HS và GV nh n xét câu tr l i úng B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : Hôm nay các em nh l i vi t chính t và trình bày s ch p 14 dòng u c a bài thơ Truy n c nư c mình. - 1 em c 2. GV Hư ng d n HS nh - vi t - 1 em c - Yêu c u 1 em c yêu c u c a bài. - Yêu c u 1 HS c thu c lòng o n -C l p c th m thơ c n nh vi t trong bài truy n c nư c mình - Yêu c u c l p c th m o n thơ - HS vi t bài - GV nh c nh HS cách trìnhbày o n - T ng c p 2 HS i v soát l i cho thơ l c bát, chú ý ch vi t hoa, nh ng 2
  3. ch d vi t sai chính t . nhau. - Yêu c u HS nh l i bài vi t - GV ch m ch a 7 - 10 bài - GV nh n xét chung 3. Hư ng d n HS làm bài t p chính t - HS làm bài. L p nh n xét Bài t p - Yêu c u HS làm bài t p 2a, 2b. - GV nh c nh HS t ho c v n i n vào ch tr ng c n h p v i nghĩa c a câu. - Yêu c u HS làm bài. - HS và GV ch t l i l i gi i úng. a) +……....Nh l i m t bu i trưa, n m nam cơn gió th i…….. +………Gió ưa cánh sáo, gói nâng 3
  4. cánh di u….. b) + Trưa tròn bóng n ng ngh , chân ch n này/ Dâng dâng m t qu xôi y + Sáng m t v ng trên sân / Nơi c nhà ti n chân. 4. C ng c - d n dò - GV nh n xét ti t h c - Nh c : các em v nhà c l i o n thơ trong bài t p 2 * Bài sau : Nghe - vi t : Nh ng h t gi ng. Lưu ý HS vi t các t vi t sai vào s tay chính t . 4
  5. 5
  6. 6
Đồng bộ tài khoản