Chọn chuẩn ghi hình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
98
lượt xem
33
download

Chọn chuẩn ghi hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên nền tảng các thiết bị Video 8, hãng Sony tiếp tục cho ra đời hai chuẩn ghi hình Digital 8 và MicroMV. Trong đó chuẩn Digital 8 cho phép phát lại các băng kỹ thuật tương tự Hi-8 trên máy camcorder. Chuẩn Hi-8 có chất lượng hình ảnh sắc sảo, màu sắc trung thực, âm thanh hi-fi stereo. Trong khi chuẩn MicroMV chỉ dùng cho những máy camcorder cực nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn chuẩn ghi hình

  1. Ch n chu n ghi hình Băng ghi hình mini DV
  2. Trên th trư ng máy quay s ch y u g m ba nhóm s n ph m: lưu d li u trên băng mini DV, máy quay dùng ĩa DVD hay máy quay lưu d li u tr c ti p vào c ng c a máy, trên các th nh . Các chu n ghi hình Trên n n t ng các thi t b Video 8, hãng Sony ti p t c cho ra i hai chu n ghi hình Digital 8 và MicroMV. Trong ó chu n Digital 8 cho phép phát l i các băng k thu t tương t Hi-8 trên máy camcorder. Chu n Hi-8 có ch t lư ng hình nh s c s o, màu s c trung th c, âm thanh hi-fi stereo. Trong khi chu n MicroMV ch dùng cho nh ng máy camcorder c c nh . Ghi hình vào th nh phân gi i s th p hơn n u so sánh v i ghi hình vào băng MiniDV. Bù l i, máy s h tr hai chu n nén hình nh MPEG-2 và MPEG-4, cho phép b n cân b ng gi a ch t lư ng hình nh và dung lư ng lưu tr . Trong ó t l nén c a chu n MPEG-4 cao hơn và phân gi i th p hơn, d dàng g i kèm qua thư i n t so v i chu n MPEG-2. M t ki u lưu tr thông d ng khác dùng trong camcorder là ĩa DVD mini, ghi ư c lên c ĩa DVD-R ho c DVD-RW mini. S d ng lo i ĩa ghi DVD ư ng kính 3 inch nhưng v n xem ư c trên h u h t các DVD c a máy vi tính ho c u DVD gia ình.
  3. Bên c nh ó, hãng Hitachi ưa ra chu n ghi trên ĩa DVD-R và DVD- RAM có ư ng kính 8 cm. Chu n DVD-RAM ư c thi t k hai m t, có th ghi xóa hàng nghìn l n, trong khi ó DVD-R có ưu i m là tương thích t t v i u DVD dân d ng. Ngoài kh năng quay phim, DVD-RAM còn cho phép lưu nh v i phân gi i 640x480 có th lưu g n 2.000 hình. Cu i cùng là c ng “siêu nh ” Microdrive. V i ưu th ch a nhi u và truy xu t d li u nhanh nên Microdrive ã ư c ng d ng vào các s n ph m nghe nhìn. Vi c ch n Microdrive ghi l i các o n phim quay ư c t các máy camcorder phim gia ình s ti n l i hơn khi sao chép, lưu tr trên máy tính. Thêm vào ó, Microdrive m r ng cho các chu n ghi vì nó là c ng. Ngư i s d ng máy camcorder phim s ghi hình lên c ng như ang ghi d li u vào máy tính. T c truy n d li u s nhanh hơn so v i khi dùng băng video. Ch n lo i nào C n bi t r ng, c 3 hình th c lưu d li u nói trên không khác nhau, hình nh ư c quay b ng tín hi u k thu t s , k c v i băng mini DV. Do v y, ch t lư ng c a chúng không khác nhau.
  4. Nh ng nhà chuyên môn cho r ng, nên s d ng máy quay dùng băng MiniDV. V i lo i này, khi ghi và xoá nhi u l n, ch t lư ng hình nh ít thay i. Lo i băng MiniDV hi n có kích thư c nh g n, khá ph bi n và d mua, có th ghi hình phân gi i cao trong th i gian 90 phút. Giá c a chúng cũng tương ir . Như c i m c a lo i băng này là khi chép d li u sang các thi t b khác như băng VHS, ĩa VCD, DVD ho c các thi t b khác khá b t ti n. B i vì d li u ư c ghi theo chi u dài c a cu n băng do v y ph i ghi hình theo th i gian th c. M t như c i m khác là d b ghi è d li u ph n m i lên ph n cũ.
  5. Máy quay dùng ĩa hi n khá t ti n, chi phí cho vi c mua ĩa còn khá cao, chưa k kh năng lưu tr th p hơn máy dùng băng DV. M t ĩa DVD 8 cm ch ghi 60 phút phân gi i tiêu chu n và ư c 30 phút v i phim có phân gi i cao. Các lo i máy quay phim tr c ti p lưu d li u quay ư c trên ĩa c ng, th nh hi n có m t như c i m là chưa có dung lư ng l n. Th nh có dung lư ng cao t 1 GB hi n r t m c ti n, n u nén nh thì ch t lư ng hình nh không p. B o qu n ng kính và c m bi n M.P 22/11/2008 10:51 i v i dòng máy ch p nh k thu t s chuyên nghi p (DSLR) chuy n hư h ng l t v t thư ng r t ít x y ra. Nhưng hai linh ki n ng kính và sensor thư ng x y ra hư h ng i v i dòng máy này. Sau ây là m t s lưu ý nên bi t b o qu n cho hai linh ki n này có tu i th s d ng b n hơn
  6. ng kính ng kính là m t t h p các lăng kính giúp l y c ly xa, g n, t o s thu n l i ngư i ch p có ư c nh ng b c nh s c nét. Và do là b ph n có th tháo l p nên ng kính không tránh kh i tình tr ng thư ng xuyên b bám b i, m m c làm cho nh ch p b nhòe hay n i m màu. Nh ng dòng máy DSLR th h m i v i các công ngh hi n i có th t ng làm s ch b i ng kính và sensor. Nh ng máy không có công ngh t làm s ch b i thì ph i làm v sinh ng kính th công b ng tay. Thông thư ng, c kho ng 3 tháng, ph i v sinh ng kính m t l n. B n có th ưa nc a hàng hi u th có d ng c chuyên nghi p làm. Trong quá trình dùng, nên thư ng xuyên b o qu n máy b ng cách l y khăn m m lau nh nhàng toàn b ng kính và thân máy trư c khi cho máy vào h p hút m ho c t s y. Trư ng h p mang máy ra bi n thì h n ch nư c bi n th m vào b t kỳ b ph n nào trên máy. Chú ý, không cát chui vào ng kính, làm k t vòng xoay zoom. N u không ý, xoay m nh tay, ng kính b dính cát s làm gãy các c n xoay bên trong. Khi ch n mua ng kính, b n nên ch n lo i có l p UV b o v .
  7. Sensor nh ch p không rõ nét, ngoài nguyên nhân ng kính thì b c m bi n nh (sensor) cũng là tác nhân tr c ti p. N m sâu phía trong máy, ti p giáp v i ng kính nên b ph n này r t d b bám b i b n trong khi thay i ng kính. B n có th ki m tra sensor có b i không b ng cách tháo ng kính ra, b t èn sáng. Nh n vào Menu, ch n Clean Sensor, nh n Set, màn hình hi n lên, khi ó b n s th y m t "con" sensor màu xanh. N u th y xung quanh sensor có nhi u v t l m m thì nó ã n th i kỳ làm s ch. i v i các th h máy sau này, khi sensor b b i b n, ã có chương trình t ng làm s ch b i. Tuy nhiên, i v i nh ng máy th h cũ, không th t ng làm s ch b i trong sensor, b n cũng có th t v sinh sensor b ng cách dùng d ng c bóp hơi. Cách làm này b i s ư c th i ra ngoài khi b n bóp hơi th i b i nh nhàng l n lư t theo chi u ngang sensor. Quá trình th i nên úp máy xu ng và th i t dư i lên.
Đồng bộ tài khoản