Chọn lựa chiến lược của doanh nghiệp

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
196
lượt xem
74
download

Chọn lựa chiến lược của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chọn lựa chiến lược của doanh nghiệp

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c7.chon_lua_chien_luoc_cua_doan h_nghiep.doc CHOÏN LÖÏA CHIEÁN LÖÔC CUÛA DOANH NGHIEÄP Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích I/ MUÏC TIEÂU TAÊNG TRÖÔÛNG NHANH: 1. Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung: 1.1 Ñaëc ñieåm: Muïc tieâu laø caûi tieán saûn phaåm/thò tröôøng thoâng thöôøng maø khoâng thay ñoåi yeáu toá naoø. Noã löïc khai thaùc nhöõng cô hoäi saün coù. Chuù troïng vaøo moät ngaønh kinh doanh cô baûn naøo ñoù. 1.2 Phaân loaïi: Xaâm nhaäp thò tröôøng: Phaùt trieån thò tröôøng: Phaùt trieån saûn phaåm: 2. Chieán löôïc phaùt trieån hoäi nhaäp: 2.1 Ñaëc ñieåm: 2.2 Phaân loaïi: Hoäi nhaäp phí sau Hoäi nhaäp phiaù tröôùc: 3. Chieán löôïc taêng tröôûng ña daïng: 2.1 Ñaëc ñieåm: 2.2 Phaân loaïi: Ña daïng hoaù ñoàng taâm: Ña daïng hoaù haøng ngang: Ña daïng hoaù keát hôïp: II/ MUÏC TIEÂU TAÊNG TRÖÔÛNG SUY GIAÛM: 1. Söï chænh ñoán ñôn giaûn. Ngo Quang Thuat Page 1 of 4
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c7.chon_lua_chien_luoc_cua_doan h_nghiep.doc 2. Söï ruùt bôùt voán. 3. Thu hoaïch: 4. Thanh toaùn: 5. Nhöõng chieán löôïc hôïp lyù. 6. Nhöõng chieán löôïc ñeå löïa choïn doanh nghieäp thoâng qua söï taâp trung beân ngoaøi: 6.1 Hôïp nhaát 6.2 Thu nhaän 6.3 Lieân doanh: 7. Nhöõng chieán löôïc keát hôïp vaø nhöõng doanh nghieäp thöïc hieän döôùi tieàm naêng: III/ TIEÁN TRÌNH CHOÏN LÖÏA CHIEÁN LÖÔÏC: 1. Nhaän ra chieán löôïc kinh doanh hieän nay: 1.1 Nhöõng yeáu toá then choát beân trong: Nhöõng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp vaø caùc ñôn vò kinh doanh Nhöõng tieâu chuaån cung caáp taøi nguyeân vaø vaø maãu möïc trong danh saùch voán ñaàu tö caùc ñôn vò kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Thaùi ñoä ñoái vôùi ruûi ro taøi chính: Taäp trung coá gaêng nghieân cöùu vaø phaùt trieån. Nhöõng chieán löôïc khu vöïc chöùc naêng: 1.2 Nhöõng yeáu toá then choát beân ngoaøi: Khuoân khoå vaø söï dò bieät cuûa doanh nghieäp Baûn chaát toång quaùt vaø daëc tính ruùt voán gaàn ñaây cuûa toå chöùc. Nhöõng tyû leä, caên baûn vaø xu höôùng hoaït ñoäng gaàn ñaày cuûa doanh nghieäp. Nhöõng cô hoäi theo ñöôïc hieän nay. Vò trí vôùi ñe doaï beân ngoaøi 2. Phaân tích danh muïc voán ñaàu töï: 2.1 Choïn caáp quaûn trò cuûa toå chöùc ñeå phaân tích: 2.2 Xaùc ñònh ñôn vò phaân tích: 2.3 Choïn phöông/chieàu cuûa danh muïc voán ñaàu tö. 2.4 Thu thaäp phaân tích döõ lieäu Möùc ñoä haáp daãn cuûa ngaønh. Vò theá caïnh tranh. Ngo Quang Thuat Page 2 of 4
  3. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c7.chon_lua_chien_luoc_cua_doan h_nghiep.doc Caùc cô hoäi vaø ruûi ro. Nguoàn löïc/trình ñoä, khaû naêng. 2.5 Döïng vaø phaân tích caùc ma traän danh muïc voán ñaàu tö. 2.6 Xaùc ñònh danh muïc voán ñaàu tö thích hôïp. 3. Choïn löïa chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. 3.1 Söùc maïnh cuûa saûn xuaát kinh doanh vaø söùc maïnh cuûa coâng ty. 3.2 Muïc tieâu. 3.3 Nguoàn taøi chính. 3.4 Khaû naêng. 3.5 Söï quen thuoäc vaø cam keát cuûa caùc chieán löôïc tröôùc. 3.6 Möùc ñoä phuïc thuoäc beân ngoaøi. 3.7 Ñònh thôøi gian. 4. Ñaùnh giaù chieán löôïc choïn löïa: 4.1 Chieán löôïc coù phuø hôïp hoaøn caûnh moâi tröôøng khoâng? Chieán löôïc coù theå chaáp nhaän ñöôïc vôùi caùc thaønh phaàn chính cuûa doanh nghieäp khoâng? Chieán löôïc coù cung caáp moät lôïi theá caïnh tranh khoâng? 4.2 Chieán löôïc coù keât hôïp vôùi nhöõng chính saùch noäi boä, phöông phaùp quaûn trò , trieát lyù vaø nhöõng theå thöùc ñieàu haønh khoâng? Chieán löôïc nayø coù maâu thuaãn vôùi chieán löôïc khaùc hay khoâng? Cô caáu toå chöùc hieän nay coù phuø hôïp vôùi chieán löôïc khoâng? 4.3 Chieán löôïc coù thoaû ñaùng veà taøi nguyeân nhaân löïc, vaät chaát taøi chính khoâng? Nhöõng haäu quaû taøi chính cho vieäc cung caáp voán cho chieán löôïc nayø laø gì? 4.4 Nhöõng ruûi ro ñi cuøng chieán löôïc coù theå chaáp nhaän hay khoâng? Nhöõng lôïi ích tieàm taøng coù bieän minh ruûi ro hay khoâng Nhöõng thaát baïi laø gì? 4.5 Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi chu kyø soáng cuûa saûn phaåm vaø khaû naêng tieàm taøng hay khoâng? Chieán löôïc coù thích hôïp cho hieän taïi vaø töông lai khoâng? Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi chu kyø soáng cuûa saûn phaåm khoâng? 4.6 Chieán löôïc seõ thöïc hieän coù hieäu quaû hay khoâng? Chieán löôïc coù thích hôïp vôùi khaû naêng quaûn trò cuûa nhaân vieân khoâng? Vieäc ñònh thôøi ñieåm coù thích hôïp khoâng? Ngo Quang Thuat Page 3 of 4
  4. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c7.chon_lua_chien_luoc_cua_doan h_nghiep.doc 4.7 Coù nhöõng xem xeùt quan trong khaùc hay khoâng? Coù nhöùng yeáu toá chính yeáu aûnh höôûng ñeán thaønh coâng coù ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng, chính xaùc hay khoâng? Coù phaûi nhöõng giaû thieát then choát laø hieän thöïc khoâng? Ngo Quang Thuat Page 4 of 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản