Chọn mẫu màu trung tính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
34
download

Chọn mẫu màu trung tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các chế độ cân bằng trắng, mẫu trung tính thường được dùng trong các trường hợp cân bằng trắng tự động thể hiện không như ý muốn bởi khung cảnh có quá nhiều màu lẫn lộn làm máy ảnh nhầm. Mẫu này có thể là một phần của khung cảnh hoặc là mẫu màu bạn mang theo người. Chú ý mẫu giấy trắng bạn mang theo khi chụp lên ảnh để cài đặt cho máy có thể không “trắng”, nhưng nó là màu trắng trong điều kiện ánh sáng đó. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn mẫu màu trung tính

  1. Ch n m u màu trung tính
  2. Trong các ch cân b ng tr ng, m u trung tính thư ng ư c dùng trong các trư ng h p cân b ng tr ng t ng th hi n không như ý mu n b i khung c nh có quá nhi u màu l n l n làm máy nh nh m. M u này có th là m t ph n c a khung c nh ho c là m u màu b n mang theo ngư i. Chú ý m u gi y tr ng b n mang theo khi ch p lên nh cài t cho máy có th không “tr ng”, nhưng nó là màu tr ng trong i u ki n ánh sáng ó. Ví d , trong b c nh trên, màu tr ng xám c a lông chim ư c ch n làm m u màu cân b ng tr ng cho toàn b khung c nh lúc nh p nho ng t i. B n s ch p m u màu lông chim này r i cài t màu ó là “tr ng” máy nh hi u.
  3. Trong trư ng h p khung c nh không có màu tr ng nào, các t m th và thi t b o màu như trên s giúp b n luôn chính xác khi quy t nh âu là màu trung tính. Thư ng thì m u màu xám lý tư ng là khi nó ph n x ng u t t c các màu trong d i màu. Ngư i ta có th t tìm m u màu gi m chi phí, ví d như n p h p thi c, nư c cà phê, ph n bìa trong c a h p bánh. C n chú ý khi ch n m u
  4. màu có m c nhi u cao, ó có th là vùng “có v ” xám, kỳ th c l i là pixel màu do hi n tư ng nhi u màu gây ra. Các chú ý M ts i tư ng có th gây r c r i cho ch cân b ng tr ng t ng c a máy nh, k c dư i i u ki n ánh sáng ban ngày. Ví d , khung hình ã có quá nhi u y u t m và l nh, do tính ch t c a i tư ng. Như b c nh dư i ây, toàn b i tư ng màu là ch o nên camera nh m ây là màu gi do m t ngu n ánh sáng m gây ra. Sau ó, nó c bù sáng cho màu này nên s c màu bao ph t m nh r t g n v i màu trung tính, nhưng làm như v y nó ã t o ra màu gi cho các hòn á v i s c xanh l nh. B c bên c nh dùng th xám 18% o màu cho k t qu th t hơn.
  5. Cân b ng tr ng t ng c a máy nh s thì hi u qu hơn khi b c nh ch a ít nh t m t màu tr ng hay m t y u t sáng không màu. T t nhiên, không nên c thay ib c c có m t i m không màu trong ó, ch c n ngư i ch p luôn nh r ng không có nó s gây r c r i v i ch cân b ng tr ng t ng. Như b c nh trên, n u không có chi c thuy n tr ng, cân b ng tr ng t ng trong máy s t o ra b c nh có nhi t màu m hơn. Ánh sáng h n t p Nhi u ngu n chi u sáng v i nhi t màu khác nhau có th làm vi c cân b ng tr ng tr nên ph c t p hơn. M t s tình hu ng chi u sáng còn không có cân b ng tr ng chu n và s ph thu c nơi chính xác màu ư c coi là quan tr ng nh t.
  6. Dư i ánh sáng h n t p, cân b ng tr ng t ng thư ng tính m t nhi t màu trung bình cho toàn b khung c nh và dùng ó làm cân b ng tr ng. Phương pháp này cũng ch p nh n ư c nhưng nó thư ng phóng i s khác nhau trong nhi t màu gi a các ngu n sáng. Trong b c nh trên, tòa nhà bên trái r t m áp còn b u tr i hơi l nh. ó là do cân b ng tr ng ư c cài t d a trên ánh trăng, mang l i nhi t màu m cho ngu n sáng nhân t o phía dư i. Cân b ng tr ng d a trên ánh sáng t nhiên t o nên k t qu th t hơn cho t m hình. N u ch n màu á tư ng làm m u tham kh o cân b ng tr ng thì b u tr i s xanh r t “kỳ d ”, không th t.
Đồng bộ tài khoản