Chủ đề 7: Toán điện phân-CO2, SO2 với dung dịch kiềm

Chia sẻ: vantu_205549

Tài liệu tham khảo về toán điện phân

Nội dung Text: Chủ đề 7: Toán điện phân-CO2, SO2 với dung dịch kiềm

Chủ đề 7: Toán điện phân-CO2, SO2 với dung dịch kiềm Trường THPT Vị Thuỷ

A. Toán điện phân:
Điện phân là một qúa trình oxi hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một
chiều đi qua.
- Catot(cực âm): nhận các ion dương chạy về và tại đây xảy ra qúa trình khử, ion nào có tính oxi
hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước và thứ tự ưu tiên như sau:
+ Nếu các ion kim loại bị khử: Mn+ + ne → M
+ Nếu ion H+ của acid bị khử : 2H+ + 2e → H2
+ Nếu ion H+ của H2O bị khử : 2H2O + 2e → H2 + 2OH-
- Anot(cực dương): nhận các ion âm chạy về và tại đây xảy ra qúa trình oxi hóa, thứ tự oxi hóa
như sau(các ion âm của gốc acid có chứa oxi xem như không tham gia phản ứng điện phân. Ví
dụ : NO3-, SO42-…)
+ Nếu các ion (halogen Cl-, Br-…) bị oxi hóa: 2X- - 2e → X2
+ Nếu ion OH- của bazơ bị oxi hóa: 4OH- - 4e → O2 + 2H2O
+ Nếu ion OH- của H2O bị oxi hóa: 2H2O – 4e → O2 + 4H+
- Điện phân nóng chảy: Dùng điều chế các kim loại hoạt động mạnh (thường đpnc muối
halogen hoặc bazơ của kim loại tương ứng (kim loại kiềm và kiềm thổ), dd đem đpnc phải cô
cạn).
- Điện phân dung dịch: Điều chế các kim loại hoạt động trung bình và yếu (có sự tham gia của
nước).
- Định luật Faraday: Khối lượng sản phẩm thu được sau một thời gian điện phân t được tính như
sau:
1 A
m= I.t
96500 n
- m: Khối lượng đơn chất X thu được ở điện cực
- A: Khối lượng mol nguyên tử của X
- n: Số electron mà cation hoặc anion trao đổi.(có thể lấy hóa trị)
- I: Cường độ dòng điện (A)
- t: thời gian điện phân (giây)
- Điện phân dung dịch một muối cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng nghĩa là tiến
hành điện phân dung dịch muối cho đến hoàn toàn thì chấm dứt điện phân.

(Muốn làm tốt bài toán điện phân cần nắm vững phần lí thuyết trên)

Câu 1: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện trơ, sau một thời gian thu dược 0,32gam Cu ở
catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung
dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết
thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là?(Cu=64)
A. 0,15M B. 0,2M C. 0,1M D. 0,05M
(Trích ĐTTS Đại học khối A năm 2007)
Câu 2: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ có màng
ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu
hồng thì điều kiện của a và b là(biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch)?
A. b>2a B. b=2a C. b
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản