Chủ đề: Con vật trong gia đình - Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: lexus450

- Nhận biết một số con vật nuôi trong gia đình: đặc điểm bên ngoài, tên gọi, tiếng kêu. - Nhận biết sự giống nhau và phân biệt sự khác nhau giữa các con vật. - Tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến. - Phát triển ngôn ngữ mạnh lạc, biết sử dụng các trạng thái biểu lộ cảm xúc khi miêu tả các con vật mà trẻ biết.

Nội dung Text: Chủ đề: Con vật trong gia đình - Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình - Nhóm lớp: Lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com

Ch : Con v t trong gia ình

tài: Bé yêu con v t nuôi

trong gia ình

Nhóm l p: Lá
Bài so n d a trên bài gi ng PP c a cô Bích Thu n – Long An
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Nh n bi t m t s con v t nuôi trong gia ình: c i m bên ngoài,

tên g i, ti ng kêu.

- Nh n bi t s gi ng nhau và phân bi t s khác nhau gi a các con v t.

- T tin, m nh d n phát bi u ý ki n.

- Phát tri n ngôn ng m nh l c, bi t s d ng các tr ng thái bi u l

c m xúc khi miêu t các con v t mà tr bi t.

II. Chu n b :

- Th hình m t s con v t, bài hát v m t s con v t nuôi trong gia

ình

- Thi t k bài gi ng trên ph n m m PP

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Nghe âm thanh, oán con v t

Tr l n lư t nghe âm thanh, ti ng kêu c a t ng con v t và oán xem

ó là con v t gì?

Cô cũng có th chia tr thành các nhóm, các nhóm th o lu n, bàn b c

xem ó là ti ng kêu c a con v t nào? Sau khi ã bàn b c xong, tr ch n th
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
hình con v t ã ch n giơ lên, các nhóm t i chi u và ki m tra k t qu c a

nhóm mình và nhóm b n.

2. Ho t ng 2: Xem ai tinh m t:

Tr quan sát và so sánh s gi ng nhau và khác nhau gi a các con v t

v c i m và ho t ng c a chúng.

Con mèo và con gà mái.

Con gà tr ng và con v t tr ng

Các nhóm th o lu n, bàn b c sau ó trình bày v d gi ng nhau và

khác nhau mà bé bi t gi a các con v t trên.

3. Ho t ng 3: Nhà bé nuôi con v t nào?

Trò chơi: Tìm nhà cho con v t: bé n i con v t v i nhà có ch s tương

ng.

Nhà bé nuôi con v t gì?

M i nhóm ư c phát các th hình, tr quan sát màn hình, khi chi u

n con v t nào mà nhà bé nuôi, bé s giơ th hình lên và k v con v t ó

cho cô và các b n cùng nghe.

K t thúc: nh n xét, ánh giá gi h c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản