Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Cô giáo của em - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
185
lượt xem
20
download

Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Cô giáo của em - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố và cung cấp cho trẻ thêm kiến thức về hình ảnh, công việc và tên gọi của các nhân viên trong trường. Hiểu biết công việc và vị trí của từng người - Phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động trang trí tranh các nhân vật. - Nhận biết được sự khác nhau giữa trang phục của các nhân viên phù hợp với vị trí công việc. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc. - Giáo dục trẻ lòng tự tin khi giao tiếp và biết kiên nhẫn lắng nghe ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Cô giáo của em - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Cô giáo c a em Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và cung c p cho tr thêm ki n th c v hình nh, công vi c và tên g i c a các nhân viên trong trư ng. Hi u bi t công vi c và v trí c a t ng ngư i - Phát tri n th m m thông qua ho t ng trang trí tranh các nhân v t. - Nh n bi t ư c s khác nhau gi a trang ph c c a các nhân viên phù h p v i v trí công vi c. - Phát tri n ngôn ng m ch l c. - Giáo d c tr lòng t tin khi giao ti p và bi t kiên nh n l ng nghe II. Chu n b : - Hình nh v các công vi c c a cô giáo, cô b o m u, bác c p dư ng trong trư ng m m non. - Hình nh v trang ph c c a t ng ngư i, t ng công vi c. - Gi y A3 màu, keo dán, kéo, bút màu, trang ph c ư c v s n ho c in s n cho tr tô màu, xé dán. - Tranh truy n v m t nhân v t nào ó trong trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Cô giáo c a em Trò chuy n: Trong l p có m y cô giáo? Tên c a cô giáo con là gì? Hàng ngày cô giáo làm nh ng công vi c gì? Ngoài cô giáo d y con hàng ngày, trong l p mình con còn bi t ai n a? Nh ng ngư i con bi t làm nh ng công vi c gì? Con có nh n xét gì v trang ph c c a cô giáo, cô b o m u và bác c p dư ng? T i sao trang ph c l i khác nhau? (D y tr hi u tùy theo tính ch t công vi c mà có nh ng b trang ph c khác nhau) Cô g i ý giúp tr tr l i và cung c p thêm nh ng i u mà tr chưa nói ư c. 2. Ho t ng 2: Ch n trang ph c úng Cô chia l p thành 3-4 nhóm, m i nhóm nh n m t r : gi y màu, kéo, keo dán, bút màu và các hình nh trang ph c ư c v s n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1 t gi y A3 trong ó có hình v cô giáo, bác c p dư ng và cô b o m u. M i nhóm th o lu n v các nhân v t nh n ra nhân v t nào trong tranh là ai và ch n trang ph c cho phù h p. C t trang ph c ó t các t gi y và dán lên tranh m u. Sau ó tr có th tô màu ho c trang trí thêm cho các b trang ph c p hơn b ng các nguyên v t li u tr có. G i ý cho m i nhóm k v b c tranh c a mình: Ví d : Trong tranh có nh ng ai? ang làm gì? .v.v… 3. Ho t ng 3: K chuy n v trư ng l p c a bé. Sau khi các bé hoàn thành tác ph m c a nhóm mình. Cô k cho bé nghe v m t câu chuy n trư ng (Có th là k câu chuy n v cô giáo, v cô b o m u, bác c p dư ng ho c v chính ngôi trư ng bé ang h c) K cho tr nghe v vai trò, trách nhi m c a cô Hi u trư ng và cô Hi u phó c a trư ng. Sau khi cô k xong àm tho i v i tr v n i dung chuy n cô v a k và có th cho m t vài bé ho c m t vài nhóm k l i n i dung mà bé thích ho c nhân v t bé thích trong câu chuy n c a cô. Chú ý s a câu cho tr , khuy n khích tr nói úng và di n t ý nghĩ b ng ngôn ng m ch l c c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khuy n khích tr t tin nói lên suy nghĩ c a mình. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản