Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Lớp Lá và những người bạn - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
142
lượt xem
25
download

Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Lớp Lá và những người bạn - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ tên những người bạn trong lớp, nhớ tên các bạn trẻ chơi thân. - Thuộc tên các cô và nhân viên phục vụ lớp Lá. - Hình thành tình cảm yêu quý và giữ gìn lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng - Giáo dục trẻ biết chia sẻ cùng bạn và nhường nhịn bạn. - Tìm hiểu và nhận ra một số đặc điểm đặc trưng của những người bạn trong lớp, trong nhóm của trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Lớp Lá và những người bạn - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: L p Lá và nh ng ngư i b n. Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh tên nh ng ngư i b n trong l p, nh tên các b n tr chơi thân. - Thu c tên các cô và nhân viên ph c v l p Lá. - Hình thành tình c m yêu quý và gi gìn l p h c luôn s ch s , g n gàng - Giáo d c tr bi t chia s cùng b n và như ng nh n b n. - Tìm hi u và nh n ra m t s c i m c trưng c a nh ng ngư i b n trong l p, trong nhóm c a tr . II. Chu n b : M t s tranh nh v l h i n trư ng c a l p bé. Gi y A4 cho tr v , gi y màu, kim xa, màu sáp và m t s nguyên li u cho tr trang trí. Album cũ ho c gi y bìa làm sách. III. Ti n Hành: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1. Ho t ng 1: L p Lá c a bé! Trò chuy n v l p lá c a bé: L p c a bé là l p lá m y? L p c a bé có bao nhiêu b n? Cô nào d y nhóm nào? Nhóm c a con có bao nhiêu b n? T c a con là t m y? m xem trong t có bao nhiêu b n Trong l p con thư ng chơi v i b n nào nhi u nh t? Con có yêu quý l p lá c a mình không? T i sao? Trò chơi: oán xem b n mình là ai? Cô nói c i m c a m t b n trong l p, nhưng không nói tên: ví d : ó là m t b n n , tóc dài, m c áo m màu h ng, b n này hát r t hay. C l p s quan sát và tìm xem b n ó là ai? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau khi các bé oán ư c tên ngư i b n ó, thì b n ó s ra ng i riêng m t ch và ti p t c oán tên ngư i k ti p. C như v y cho t i khi h t nhóm. 2. Ho t ng 2: Chia nhóm như th nào? Trò chơi: gió th i. Lu t chơi: khi cô hô gió th i và ưa ra yêu c u, các tr s nhanh chóng k t thành các nhóm theo s lư ng ngư i và tính ch t nhóm theo yêu c u c a cô. B n nào không tìm ư c nhóm s ng vô gi a vòng tròn. Cách chơi: Cô cho các b n n m tay thành vòng tròn, sau ó chơi Cô hô: gió th i, gió th i Tr : th i gì th i gì? Cô nói yêu c u: chú ý: s b n ch trong ph m vi 6. Ví d : gió th i 6 b n v m t nhóm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Gió th i 3 b n nam, 3b n n v m t nhóm Gió th i 2 nam b n n v m t nhóm Cô có th yêu c u nhi u hình th c chia nhóm tr (chia theo s lư ng, theo b n nam, b n n , theo qu n áo.v.v…) Sau m i l n hô gió th i, cô cho tr cùng m l i s tr trong m t nhóm. Có th h i tr : Có bao nhiêu b n nam? Bao nhiêu b n n ? Nhóm con có t t c bao nhiêu b n? Trò chơi: Cho tr ng i thành vòng tròn, nh ng tr lúc nãy không k t ư c nhóm b lo i ng gi a vòng gi s b b t m t. Cô c m t s b n ra, m i ngư i b b t m t s s và oán xem b n nào ng trư c m t mình. (Tr b t m t có th h i 1 -3 câu h i, và ngư i i di n ph i tr l i, không ư c h i tên, ch h i tính ch t: cao, th p, t m y.v.v..) Khi tr ã h i 3 câu h i mà v n không oán ư c thì s thay tr khác vào v trí ó tr h i và oán ti p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Ho t ng 3: Ngư i b n thân c a bé. Cô trò chuy n v i bé v ngư i b n mà bé thích chơi trong l p, ngư i b n ho c nhóm b n mà tr thân và g n gũi, thư ng chơi chung. Cho tr v ngư i b n thân c a tr . Sau khi tr v xong, cô giúp tr ghi tên ngư i b n thân bên dư i b c tranh. Khi tr chơi góc thì s óng các tranh này thành m t quy n sách ho c album v l p h c c a bé. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản