Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện ở góc vườn - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
13
download

Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện ở góc vườn - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và nhớ nội dung câu chuyện và các nhân vật có trong câu chuyện. - Rèn luyện kỹ năng đếm của trẻ. - Nhận biết đặc điểm của một số con vật: số chân, đẻ con, đẻ trứng, hoạt động của các con vật thuộc nhóm gia súc và nhóm gia cầm. II. Chuẩn bị: - Rối: câu chuyện ở góc vườn. - Tranh các con vật thuộc nhóm gia súc và gia cầm. - Quyển allbum, hình ảnh các con vật được cắt từ sách, báo. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện ở góc vườn - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t cưng tài: Câu chuy n góc vư n L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và nh n i dung câu chuy n và các nhân v t có trong câu chuy n. - Rèn luy n k năng m c a tr . - Nh n bi t c i m c a m t s con v t: s chân, con, tr ng, ho t ng c a các con v t thu c nhóm gia súc và nhóm gia c m. II. Chu n b : - R i: câu chuy n góc vư n. - Tranh các con v t thu c nhóm gia súc và gia c m. - Quy n allbum, hình nh các con v t ư c c t t sách, báo III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Câu chuy n góc vư n. Cô s d ng r i k cho tr nghe câu chuy n: “câu chuy n góc vư n” Trò chuy n: Trong chuy n có nh ng nhân v t nào? Ch gà mơ và ch v t làm gì? Anh trâu, anh bò và anh heo tr ng hay con? Có ích l i gì? Có bao con v t thu c nhóm gia c m trong câu chuy n? Có bao nhiêu con v t thu c nhóm gia súc trong câu chuy n? Ho t ng 2: Bé n thăm nông tr i Tr quan sát các b c tranh v ho t ng c a các con v t thu c nhóm gia c m và ho t ng c a các con v t thu c nhóm gia súc. m s con v t có trong m i nhóm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v c i m và ho t ng c a các con v t thu c m i nhóm. Trò chuy n v l i ích c a các con v t. Ho t ng 3: Quy n sách c a bé Chia tr thành các nhóm, m i nhóm 2-3 b n, m i nhóm l y m t quy n allbum và ch n các hình con v t cùng nhóm v i con v t bìa b vào các trang allbum. Tr cũng có th các thêm các hình trong các t báo, t p chí b thêm vào. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản