Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Cho tôi đi làm mưa với - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: phuonguyen123

- Trẻ lắng nghe và cảm nhận đúng giai điệu bài hát, thuộc lời bài hát. - Tham gia biểu diễn một cách sáng tạo theo nhóm. - Hát đúng lời, đúng nhạc một số bài hát đã học. - Bé hiểu biết về mưa và tầm quan trọng của mưa đối với thiên nhiên, cây cối. - Phát triển khả năng hoạt động theo nhóm.

Nội dung Text: Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Cho tôi đi làm mưa với - Nhóm lớp: Lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Nư c và các hi n
tư ng t nhiên
tài: Cho tôi i làm mưa v i
Nhóm l p: Lá
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:

- Tr l ng nghe và c m nh n úng giai i u bài hát, thu c l i bài hát.

- Tham gia bi u di n m t cách sáng t o theo nhóm.

- Hát úng l i, úng nh c m t s bài hát ã h c.

- Bé hi u bi t v mưa và t m quan tr ng c a mưa i v i thiên nhiên, cây
c i.

- Phát tri n kh năng ho t ng theo nhóm.

II. Chu n b :
- Bài gi ng so n trên ph n m m PP.

- Nh c bài hát: cho tôi i làm mưa v i

- Các d ng c âm nh c bi u di n ( cho m i nhóm)

III. Ti n Hành:

1. Ho t ng 1: Mùa mưa n r i.

Trò chơi: xem tai ai thính:

Cô cho tr nghe âm thanh và oán xem âm thanh ó là gì?

Trò chuy n v tr i mưa: các hi n tư ng c a cơn mưa?

Ích l i c a mưa v i cây tr ng.

Gi i thi u bài hát: cho tôi i làm mưa v i

2. Ho t ng 2: Bài hát: Cho tôi i làm mưa v i

Tr l ng nghe m t l n bài hát: Cho tôi i làm mưa v i.

Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Trò chuy n v n i dung bài hát

L ng nghe t ng o n và hát t ng o n bài hát:

Chú ý s a sai l i và sai giai i u c a tr .

Hát h t bài hát theo nh c.

Bi u di n:

M i nhóm ch n m t nh c c và hát theo nh c bài hát: cho tôi i làm mưa
v i.

3. Ho t ng 3: Trò chơi: Hát theo hình v

Khi cô m hình v nào lên, các nhóm ch n bi u tư ng nhóm mình giơ lên,
nhóm nào ưa bi u tư ng lên trư c thì ư c hát bài hát tương ng v i hình v , các
nhóm khác có th hát theo ho c bi u di n l i n u nhóm b n chưa thu c.

K t thúc.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản