Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mây đen xấu xí - Lớp : Mầm

Chia sẻ: corolla

- Trẻ nhớ và hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. - Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, biết trả lời, đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết, hình ảnh trong câu chuyện. - Hiểu được tính cách của nhân vật: mây trắng, mây đen. - Biết giúp đỡ mọi người

Nội dung Text: Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mây đen xấu xí - Lớp : Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên

tài: Mây en x u xí

L p:M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comI. M c ích yêu c u:

- Tr nh và hi u n i dung, ý nghĩa c a câu chuy n.

- Nghe và hi u ngôn ng truy n, bi t tr l i, t tên câu chuy n và b c l

c m xúc c a mình v các tình ti t, hình nh trong câu chuy n.

- Hi u ư c tính cách c a nhân v t: mây tr ng, mây en.

- Bi t giúp m i ngư i.

II. Chu n b :

- Tranh phông: cánh ng khô héo, b u tr i, cây.

- M t n cô mây

- Mũ nhân v t r i: ám mây tr ng và ám mây en cho m i tr .

III. Ho t ng:

1. Ho t ng 1: Mây và gió.

Tr hát và v n ng theo bài: “mây và gió”

Trò chuy n v i tr v n i dung bài hát:

- Bé v a hát v i u gì?

- Mây có âu?

- Khi b u tr i có nhi u ám mây en kéo n thì b u tr i s như th nào?
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Khi b u tr i sáng, có n ng thì các ám mây có màu gì?

- Gi i th u câu truy n: “mây en x u xí”.

Ho t ng 2: Câu Truy n: “Mây en x u xí”

Cô k chuy n theo tranh và trò chuy n cùng tr :

- Mây tr ng ã nói gì v i mây en?

- Khi mây en khóc thì chuy n gì x y ra?

- Theo con cô mây nào làm vi c t t?

K l i câu chuy n theo tranh nhân v t r i và trò chuy n v i tr v ý nghĩa

câu chuy n.

Ho t ng 3: Bé cùng k chuy n

Cô và tr mang m t n , mũ nhân v t và cùng di n l i câu chuy n: “mây en

x u xí”

Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i

Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc

K t thúc
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản