Chủ đề: Ở lớp bé học gì? - Đề tài: Bé học a, ă, â - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
149
lượt xem
14
download

Chủ đề: Ở lớp bé học gì? - Đề tài: Bé học a, ă, â - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ thuộc bài thơ: bé học với chữ a. Thuộc mặt chữ: a, ă, â. Biết sao chép chữ a, ă, â và nhận ra chữ a, ă, â trong một số từ. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. - Sáng tạo trong hoạt động đọc thơ. II. Chuẩn bị: - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các mảnh giấy có các từ có chứa chữ a, ă, â (in mờ) cho trẻ đồ chữ, bút chì. - Các thẻ hình có từ chứa chữ a, ă, â. - Một số mô hình: chữ a...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ở lớp bé học gì? - Đề tài: Bé học a, ă, â - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : l p bé h c gì? tài: Bé h c a, ă, â Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr thu c bài thơ: bé h c v i ch a. Thu c m t ch : a, ă, â. Bi t sao chép ch a, ă, â và nh n ra ch a, ă, â trong m t s t . - Tích c c tham gia vào các ho t ng. - Sáng t o trong ho t ng c thơ. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. - Các m nh gi y có các t có ch a ch a, ă, â (in m ) cho tr ch , bút chì. - Các th hình có t ch a ch a, ă, â. - M t s mô hình: ch a (biti’s), m t trăng, mũ ch â…, III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Thơ “Bé h c a, ă, â” Tr và cô cùng c thơ và di n t n i dung bài thơ b ng các ho t ng: ch n ch và ráp cùng mô hình: Ví d : l n m t: c bài thơ L n 2: khi c câu: “Bé m i h c ch a” các bé nào c m trong tay ch a s bư c vào trong vòng tròn ho c bư c lên phía trư c. Trăng khuy t trên u A hóa thân thành ă Tr có d u (ă) và ch a ng c nh nhau ráp thành ch ă Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ti p t c các ho t ng mô ph ng cho n h t bài. 2. Ho t ng 2: Ch a, ă â Cô và tr cùng quan sát máy tính và trò chuy n v : - C u t o ch a, ă, â - Các t có ch a, ă, â - Tìm các th tranh có ch a, ă, â…v..v… 3. Ho t ng 3: Bé t p vi t ch : Tr dùng bút chì l i các ch a, ă, â có trong các t trong gi y c a tr . K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản