Chủ đề: Ước mơ của bé - Đề tài: Hạt gạo làng ta - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
135
lượt xem
18
download

Chủ đề: Ước mơ của bé - Đề tài: Hạt gạo làng ta - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ thuộc nội dung bài hát. Vận động nhịp nhàng và múa đúng theo giai điệu bài hát. Phối hợp với bạn trong việc biểu diễn. - Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo. - Phát triển các vận động khéo léo và khả năng vận động theo định hướng không gian. - Lắng nghe và vận động theo giai điệu, tiết tấu và độ nhanh, chậm của bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ước mơ của bé - Đề tài: Hạt gạo làng ta - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ư c mơ c a bé tài: H t g o làng ta Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr thu c n i dung bài hát. V n ng nh p nhàng và múa úng theo giai i u bài hát. Ph i h p v i b n trong vi c bi u di n. - Khuy n khích tr tham gia vào các ho t ng ngh thu t, sáng t o. - Phát tri n các v n ng khéo léo và kh năng v n ng theo nh hư ng không gian. - L ng nghe và v n ng theo giai i u, ti t t u và nhanh, ch m c a bài hát. II. Chu n b : - Nh c, máy hát ho c àn bài: H t g o làng ta. - Tranh l n, v theo b c c n i dung bài thơ: H t g o làng ta. - Các dùng, nh c c ph c v bi u di n. - Quang gánh (n u có), các bó lúa v và tô màu b ng bìa (chu n b s n trong ho t ng góc c a ngày hôm trư c) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: H t g o làng ta Trò chuy n v i tr v b c tranh v theo n i dung bài thơ ư c ph nh c: H t g o làng ta. Trò chuy n và gi i thi u v n i dung bài hát. Cùng tr l ng nghe và thư ng th c giai i u bài hát: H t g o làng ta. Cô hát t ng o n và cho các b n hát theo. T ng nhóm nh hát l i cùng cô bài hát. C l p hát l i v i cô bài hát. 2. Ho t ng 2: Xem ai múa gi i Tr cùng cô nghe và hát l i m t l n bài hát: H t g o làng ta. Chia tr thành các nhóm, m i nhóm 4-5 tr . Các tr cùng ch n các trang trí và d ng c cho ho t ng múa. M i nhóm s cùng bàn b c xem nhóm mình s bi u di n bài hát như th nào? S d ng các nh c c và trang ph c, dùng nào? L n lư t t ng nhóm bi u di n (hát, múa, v n ng theo nh c) bài hát: H t g o làng ta. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: Gánh lúa v kho. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M i tr mang m t gánh lúa (ho c m t bó lúa) và ng trư c v ch, khi nào có nh c nhanh, tr i theo t ng ô m t theo hư ng mũi tên v nhà kho, khi nào nh c ch m tr ph i ng l i, ch nh c nhanh l i i ti p. Khi v ư c t i kho, tr có th quay l i ti p t c mang bó lúa khác. Trò chơi ti p t c n khi bài hát ng ng h n. 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i: Trò chuy n v công vi c c a nhà nông Trò chơi: gánh lúa 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi trong l p: Góc t o hình: trang trí các dùng s d ng cho ti t h c sau. Góc âm nh c: hát múa bài: H t g o làng ta. Góc xây d ng: xây d ng khu nông tr i. Góc bán hàng: phân vai: mùa thu ho ch. Góc h c t p: tách, chia s lư ng 6 thành nhi u nhóm theo các cách khác nhau. 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản