Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Năm giác quan - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
288
lượt xem
63
download

Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Năm giác quan - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ nhận biết năm giác quan của con người, gọi đúng tên và biết chức năng từng cơ quan cảm giác: mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), tai (thính giác), mắt (thị giác), tay (xúc giác). Luyện các cơ quan cảm giác của trẻ: sờ, nếm, ngửi, quan sát, nghe Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, biết nêu lên ý kiến, thảo luận cùng các bạn. Phát triển thẩm mỹ, ngôn ngữ mạch lạc, khả năng trình bày logic. Giáo dục trẻ biết nghe lời cô và chơi cùng bạn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Năm giác quan - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: B n thân tài: Năm giác quan Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh n bi t năm giác quan c a con ngư i, g i úng tên và bi t ch c năng t ng cơ quan c m giác: mũi (kh u giác), lư i (v giác), tai (thính giác), m t (th giác), tay (xúc giác). Luy n các cơ quan c m giác c a tr : s , n m, ng i, quan sát, nghe Rèn luy n kh năng làm vi c theo nhóm, bi t nêu lên ý ki n, th o lu n cùng các b n. Phát tri n th m m , ngôn ng m ch l c, kh năng trình bày logic. Giáo d c tr bi t nghe l i cô và chơi cùng b n. II. Chu n b : Túi ni lông ng các v t có mùi: hành, d m, d u thơm, v.v… Các v t có v : ư ng, mu i, chanh, bánh quy, chocolate, v.v… M t h p gi y kín (ch ch a m t l v a bàn tay c a bé ưa vào) ng các v t có k t c u d bi t như: c c á nh trơn bóng, mi ng v cây xù xì, bông gòn, gi y nhám… Kéo, gi y, màu, băng ghi âm Gi y A4 có v b ph n cơ th và các b ph n r i tương ng v i kích thư c cơ th . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ti n hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Ai quan tr ng nh t? àm tho i: Trong câu chuy n nói v nh ng b ph n (giác quan) nào c a con ngư i? K tên và nêu ch c năng c a l n lư t t ng giác quan. Chia tr thành 5 nhóm, m i nhóm b c thăm xem nhóm mình là giác quan nào? Sau khi b c thăm, m i nhóm s th o lu n v giác quan ó: v trí trên cơ th , hình dáng, ch c năng, v.v… L n lư t t ng nhóm trình bày. 2. Ho t ng 2: Giác quan c a bé: 1) Giác quan th nh t: THÍNH GIÁC: là kh năng bi t ư c s v t qua nghe ngóng b ng l tai. Cho tr quan sát trên máy tính và ch n l a các hình nh trên máy tính: cô cho bé nghe các âm thanh tương ng v i các hình nh: ti ng còi xe, ti ng xe ch y, ti ng chim hót, ti ng hát, v.v.. Cũng có th cho tr nghe âm thanh trư c, oán âm thanh, sau ó cô cho tr ki m ch ng l i âm thanh khi xem hình tương ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2) Giác quan th hai: KH U GIÁC: là kh năng bi t ư c s v t b ng cách ng i qua l mũi. Trò chơi: Chi c túi th n kỳ: cho tr nh m m t l i, ưa t ng v cho tr ng i và b o tr hãy oán xem ó là gì? Th o lu n v i tr v nh ng mùi tr ng i ư c: ó là mùi thoang tho ng, thơm n ng hay mùi hăng h c, mùi hôi, v.v.. Sau khi cùng tr th o lu n, cô cho tr xem các hình nh tương ng v i mùi v c a chúng. Phân bi t mùi hôi, mùi thơm, mùi d ch u, mùi khó ch u. 3) Giác quan th ba: V GIÁC: là kh năng bi t ư c lo i gì b ng cách n m b ng lư i. Hãy cho tr n m m t lo i th c ăn nào ó, và b o tr nói lên v c a món ăn ó. Sau ó, có th cho tr xem hình nh m t s lo i th c ăn mà tr ã t ng ăn và nói lên v c a chúng là gì: ng t, chua, ng, m n, cay, v.v… 4) Giác quan th tư: TH GIÁC: là kh năng bi t ư c s v t b ng cách nhìn. Trò chơi: Ai tinh m t: Cô b y m t s dùng c a bé lên bàn, cho bé quan sát. Sau ó yêu c u tr nh m m t, cô c t b t v t. Yêu c u tr tìm v t ã m t: g i tên và miêu t chúng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cũng có th t ch c trò chơi: i tìm v t: Ví d : Cô ra yêu c u tìm v t: v t tròn, dùng che n ng, màu xanh Tr quan sát và tìm ra v t theo yêu c u c a cô. 5) Giác quan th năm: XÚC GIÁC: là kh năng nh n th c ư c s v t ho c c tính c a chúng qua vi c s vào chúng b ng tay. B o tr luân phiên nhau ưa tay vào h p s vào m t v t nào ó. H i tr có c m giác như th nào và di n t ra xem (ví d như là mát tay, trơn, nhám, m m, c ng, v.v..) Cho tr xem hình nh và oán xem khi s vào nh ng hình nh ó tr có c m giác như th nào? 3. Ho t ng 3: Xem ai khéo tay? Cô phát cho m i b n m t t gi y A4 và r có ch a các b ph n c a cơ th . Trên t gi y A4 có v s n m t b ph n: thân mình, khuôn m t. Tr ch n các b ph n khác dán lên sao cho tranh p. K t thúc: Nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản