Chủ điểm: Giao thông - Đề tài: Một số phương tiện giao thông - Lớp : Mầm

Chia sẻ: corolla

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: giao thông - đề tài: một số phương tiện giao thông - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Chủ điểm: Giao thông - Đề tài: Một số phương tiện giao thông - Lớp : Mầm

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch i m: Giao thông

tài: M t s phương ti n giao thông

L p:M m
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
I. M c ích yêu c u:


- Tr nh n bi t m t s lo i phương ti n giao thông, phân bi t và g i

tên các lo i phương ti n giao thông.


- Luy n k năng quan sát, so sánh. Ôn luy n k năng m. K năng so

sánh to, nh .


- Tr nh n bi t m t s phương ti n giao thông theo nơi ho t ng c a

chúng.


- Phát tri n ngôn ng , khuy n khích tr nói nguyên câu.


- Giáo d c thái l phép v i cô giáo, hòa ng v i b n và bi t

như ng nh n b n.


II. Chu n b :


-M ts chơi phương ti n giao thông: xe p, xe máy, ôtô, tàu h a,

máy bay, tàu th y, ca nô…


- M i tr m t t gi y có v các phương ti n giao thông lo i, ho t

ng các nơi khác nhau.


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Bút sáp, d , chì màu.


- Các th hiènh các phương ti n giao thông.


- B ng n , ho c b ng gi y rô ki có dán gai dán, 2 b ng, m i b ng ư c

chia làm 3 ph n theo khu v c ho t ng c a các phương ti n giao thông:

ư ng th y (sông), ư ng b , ư ng không.


III. Ho t ng:


1. Ho t ng 1: Bé làm quen v i các phương ti n giao thông.


Cho tr c m xem các phương ti n giao thông ã chu n b .


àm tho i tr nh n bi t:


- Tên g i c a t ng lo i phương ti n


- c i m bên ngoài c a chúng: to hay nh , có m y

bánh? Có bao nhiêu c a (ô tô)


Cho tr so sánh s khác nhau và gi ng nhau gi a ô tô và xe máy?


- Gi ng nhau: u là phương ti n v n chuy n ngư i, v t

d ng và hàng hóa.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Khác nhau: ô tô có 4 bánh xe, xe máy có 2 bánh ( m),

khác nhau v kích thư c (cho tr so sánh), khác nhau v c i m bên

ngoài.


- Vì sao ô tô ch ư c nhi u hơn xe máy?


Ho t ng 2: Trò chơi: Tìm phương ti n theo yêu c u:


Chia tr thành 2 nhóm, khi cô nói cô c n cô c n, tr áp c n gì?

c n gì?


Cô yêu c u nhóm m t tìm m t lo i phương ti n giao thông, nhóm

2 tìm m t lo i phương ti n giao thông (nh ng th hình phương ti n giao

thông ư c cô xung quanh l p.


Sau khi tr l y cc1 phương ti n giao thông theo yêu c u c a cô, cô

và tr cùng v m t góc và chơi trò chơi ti p theo.


Trò chơi: phương ti n nòa bi n m t


Cô gi i thi u v i tr l n lư t t ng lo i phương ti n giao thông mà

lúc nãy tr ã tìm lên bàn. Cho tr quan sát và m xem trên bàn có

bao nhiêu phương ti n.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Sau ó cô yêu c u tr nh m m t và c t m t phương ti n i, yêu c u

tr tìm ra phương ti n v a bi n m t. Trò chơi b t u v i 5 phương ti n

giao thông và k t thúc khi ch còn 1, 2 phương ti n trên bàn.


Ho t ng 3: Xem ai x p úng.


Chia tr thành 2 nhóm, m i nhóm x p thành hàng d c ng trư c

v ch xu t phát cách b ng 1,5m


Khi nghe hi u l nh c a cô, tr ng u hàng ch y qua v ch xu t

phát, n 2 vòng x p liên ti p nhau, b t qua 2 vòng, ch y n b ng, ch n

phương ti n giao thông trong r và dán úng v ch ho t ng c a phương

ti n ó.


K t thúc trò chơi, ki m tra k t qu m i nhóm.


K t thúc: nh n xét, ánh giá gi h c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản