Chủ điểm: Ngôi trường của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
15
download

Chủ điểm: Ngôi trường của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố và rèn luyện kỹ năng ghi nhớ nội dung câu chuyện. Phát huy tính sáng tạo và kể chuyện sáng tạo ở trẻ. - Tạo sự tự tin và luôn biết sáng tạo ra các tình huống. - Rèn kỹ năng làm việc theo nhóm. Biết kết hợp cùng bạn, lắng nghe ý kiến của bạn và đưa ra ý kiến của mình. - Phát triển thẩm mỹ thông qua các hoạt động tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Ngôi trường của bé - Đề tài: Món quà của cô giáo - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Ngôi trư ng c a bé tài: Món quà c a cô giáo Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - C ng c và rèn luy n k năng ghi nh n i dung câu chuy n. Phát huy tính sáng t o và k chuy n sáng t o tr . - T o s t tin và luôn bi t sáng t o ra các tình hu ng. - Rèn k năng làm vi c theo nhóm. Bi t k t h p cùng b n, l ng nghe ý ki n c a b n và ưa ra ý ki n c a mình. - Phát tri n th m m thông qua các ho t ng t o hình. II. Chu n b : - Truy n tranh ho c r i: Món quà c a cô giáo - Mũ các nhân v t -R ng keo dán, gi y màu và các nguyên v t li u trang trí - Trang v b ng chì câu chuy n: Món quà c a cô giáo. Tùy theo nhóm cô chia mà chia câu chuy n thành bao nhiêu b c tranh - B ng n có ánh s th t ô tương ng v i s b c tranh. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: truy n k : Món quà c a cô giáo àm tho i: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô giáo hưu sao ã h a gì v i các b n? Khi x p hàng vào l p, i u gì ã x y ra? T i sao mèo khoang b ngã? T i sao b n g u xù không dám nh n quà? Cu i cùng thì nh ng ai ã nh n l i? Theo con? G u xù và các b n có ngoan không? T i sao? 2. Ho t ng 2: Thi xem nhóm nào k chuy n gi i. Cô chia l p làm 3 nhóm, theo ba nhân v t: cún m, g u xù, mèo khoang. Cô óng vai cô giáo Hưu sao. Cô g i ý cho các b n suy nghĩ ra nh ng tình hu ng khác nhau trong l p k câu chuy n m t cách sáng t o. Ví d : trong gi chơi, các b n giành chơi, cãi nhau ho c không bi t c t chơi.v.v.. Sau khi l a ch n tình hu ng khác cho câu chuy n, cô và các b n cùng di n l i câu truy n trên theo tình hu ng m i. Các nhóm s th o lu n v tình hu ng m i, cách gi i quy t tình hu ng m i câu chuy n ư c sinh ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Có th k l i vài l n và thay i vai c a m i nhóm. 3. Ho t ng 3: Cùng làm sách k chuy n Cô yêu c u m i nhóm l y 1 b c tranh cô v nét en trư c r i ch n: bút màu sáp, gi y màu, keo dán, kéo, gi y báo.v.v… trang trí tranh truy n cho p. Sau khi m i nhóm trang trí xong, cô yêu c u m i nhóm m t i di n lên b c tranh vào úng th t câu truy n. C l p quan sát và nh n xét, có th tr khác lên s a và nói lên ý ki n c a mình. Cu i cùng, cô giúp các b n óng t p truy n l i, làm bìa truy n vào góc thư vi n. 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản