Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Ai không lao động? - Nhóm lớp: mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
227
lượt xem
28
download

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Ai không lao động? - Nhóm lớp: mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: Trẻ nhớ nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật trong câu chuyện Rèn luyện Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3, so sánh 2 tập hợp có cùng số lượng 3. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1:1. Trẻ kể được những lời thoại ngắn của nhân vật, hiểu được ý nghĩa câu chuyện. Biết hoạt động theo nhóm, chơi cùng bạn, vâng lời cô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Ai không lao động? - Nhóm lớp: mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Th gi i ng v t tài: ai không lao ng? Nhóm l p: m m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c ích yêu c u: Tr nh n i dung câu chuy n, nh các nhân v t trong câu chuy n Rèn luy n Tr bi t m n 3, nh n bi t ch s 3, so sánh 2 t p h p có cùng s lư ng 3. Rèn luy n k năng x p tương ng 1:1. Tr k ư c nh ng l i tho i ng n c a nhân v t, hi u ư c ý nghĩa câu chuy n. Bi t ho t ng theo nhóm, chơi cùng b n, vâng l i cô. Chu n b : Chuy n tranh ho c r i: Ba qu táo. R th hình con sóc,voi, mía, h t d cho m i tr và s lư ng. b ng n , tranh hình c a cô: sóc, h t d , voi các chú sóc có ánh s t 1 n 3. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: K chuy n: Qu táo c a ai? àm tho i: Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào? Bác nông dân nh t ư c bao nhiêu qu táo? Nhà chu t có m y m con? Nhà sóc có m y m con? S táo có b ng s chu t không? S táo và s sóc như th nào v i nhau? M i con v t mang m y qu táo? Làm th nào bi t s táo và s chu t b ng nhau? 2. Ho t ng 2: Xem ai tài gi i? Cô dán m t s th hình con sóc lên b ng, cho tr m s con sóc m i tr l y trong r c a mình s con sóc gi ng trên b ng c a cô. Cô trò chuy n cùng tr : con sóc s ng âu? Con sóc ăn th c ăn gì? Cô cho m t b n lên b ng, ch n th c ăn trong r cho sóc ăn, m i con sóc ăn m t h t d . ( dư i các b n cũng cho sóc ăn h t d trong r c a mình, m i con sóc ăn m t h t d ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr ch n s tương ng v i s sóc và tương ng v i s h t d . s tương ng v i s voi và mía. Cô ki m tra k t qu c a tr . Ho t ng 3: ưa sóc v úng nhà Chia tr thành 3 nhóm, m i nhóm ng trư c v ch, trư c v ch có r ng các chú sóc có ánh s t 1 n 3. Trên b ng có chia 3 ô, m i ô là m t ngôi nhà ánh s t 1 n 3. Khi nghe hi u l nh c a cô: Tr ch y v phía b ng, t i sông (2 v ch ngang song song cách nhau 20cm) tr b t qua sông ưa sóc v n nhà theo úng s trên mình sóc. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản