Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: corolla

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

Nội dung Text: Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Ch i m: Th gi i ng v t

tài: Làm quen ch vi t i, t, c

Nhóm l p: Lá
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.comI. M c ích yêu c u:


- PTTC: Có kh năng quan sát và tìm tòi qua tranh nh.


- PTNN: Có kh năng nghe hi u và di n t ch , phát âm chu n.


- PTNT: Nh n bi t và phát âm úng ch i – t – c qua các trò chơi.


- PTTM: Yêu thích c nh, tranh và t v màu s c.


II. Chu n b :

- Ch i – t – c in thư ng và vi t thư ng (ch to) c a cô.


- Tranh con voi, sư t , con cáo và t : con voi, sư t , con cáo.


- B ng quay ch , các th ch r i.


- Bài so n trên Power point


III. Ti n Hành:


1. Ho t ng 1: * Hát và trò chuy n:


Cô và cháu hát bài: “ Ta i vào r ng xanh”


Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc

con vaät


Chúng ta v a i vào r ng xanh.


Th các con có bi t trong r ng xanh có nh ng con v t gì không?


Cô cùng tr trò chuy n v nh ng con v t s ng trong r ng. (K t h p

trò chuy n và quan sát trên máy tính)


2. Ho t ng 2: * TR làm quen ch i- t-c thông qua các giác quan và

ngôn ng :


- Ch i:


+ Câu :


“B n chân trông t a c t ình


Vòi dài tay l n dáng hình oai phong


Lúc ra tr n khi xi c rong


Th hàng kéo g u không qu n gì?”


( ó là con gì?)Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
+ Cháu xem tranh (trên máy tính) con voi và t con voi.


+ Cháu tìm ch ã h c.


+ Gi i thi u ch i ( c m u)


- Phân tích: Ch i g m 1 nét th ng và 1 ch m phía trên.


+ L p, cá nhân c ch i.


+ Cô gi i thi u i in thư ng, I in hoa và i vi t thư ng.


- Ch t


+ Cô gi i thi u tranh sư t và t sư t . (Tranh trên máy tính)


+ Cháu tìm ch gi ng nhau.


+ Gi i thi u ch t ( c m u)


- Phân tích: Ch t g m 1 nét s th ng và 1 nét g ch ngang n m g n

phía trên ta ư c ch t.


+ L p, cá nhân c (t)


+ Cô gi i thi u t in thư ng, T in hoa và t vi t thư ng
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
- Ch c


+ Cô gi i thi u tranh con cáo và t con cáo. (Tranh trên máy tính)


+ Cháu tìm ch chưa h c gi ng nhau.


+ Gi i thi u ch c ( c m u)


- Phân tích: Ch c g m 1 nét cong h bên ph i.


+ L p, cá nhân c (c)


+ Cô gi i thi u c in thư ng, c vi t thư ng, C in hoa.


* So sánh ch i- t- c.


3. Ho t ng 3: Trò chơi:


- Cháu tìm ch i qua các th r i.


- Tìm các con v t có tên mang ch cái i- t- c.


K t h p giáo d c tr b o v môi trư ng, b o v con v t.


4. K t thúc: nh n xét gi h c.
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản