Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

2
1.409
lượt xem
181
download

Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. - Gồm: Kì trung gian ( chiếm thời gian dài) và các kỳ của quá trình......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

 1. CHU KÌ TEÁ BAØO VAØ BAØI MÔÙI Baøi 18 QUAÙ TRÌNH NGUYEÂN PHAÂN I. CHU KÌ TEÁ BAØO II. QUAÙ TRÌNH NGUYEÂN PHAÂN 1. Phaân chia nhaân a. Kì ñaàu b. Kì giöõa c. Kì sau d. Kì cuoái 2. Phaân chia teá baøo chaát Teá baøo ÑV Teá baøo TV III. YÙ NGHÓA CUÛA NGUYEÂN PHAÂN
 2. I. CHU KÌ TEÁ BAØO: Chu kì teá baøo laø gì? Laø trình töï caùc giai ñoaïn maø teá baøo caàn phaûi traûi qua trong khoaûng thôøi gian giöõa 2 laàn phaân baøo. Goàm: kì trung gian (chieám thôøi gian daøi) vaø caùc kì cuûa quaù trình nguyeân phaân (chieám thôøi gian ngaén).
 3. Kì trung gian Kì trung gian goàm nhöõng Pha G1 pha naøo ? Teá baøo toång hôïp caùc chaát caàn cho söï taêng tröôûng nhö protein, baøo quan… Ñaëc ñieåm cuûa töøng Pha S pha nhö theá naøo? Nhaân ñoâi ADN, moãi NST nhaân ñoâi thaønh 1 NST keùp dính nhau ôû taâm ñoäng. Pha G2 Teá baøo toång hôïp taát caû nhöõng gì caàn cho quaù trình phaân baøo.
 4. QUAÙ TRÌNH NGUYEÂN PHAÂN
 5. II. QUAÙ TRÌNH NGUYEÂN PHAÂN: Quaù trình NP 1. Phaân chia nhaân goàm nhöõng giai Kì ñaàu ñoaïn naøo ? Kì giöõa Kì sau Kì cuoái 2. Phaân chia TBC Teá baøo ÑV Teá baøo TV
 6. Kì ñaàu Caùc NST keùp sau khi nhaân ñoâi ôû kì trung gian, daàn ñöôïc co xoaén. Maøng nhaân daàn tieâu bieán, thoi phaân baøo daàn xuaát hieän.
 7. Kì giöõa Caùc NST keùp co xoaén cöïc ñaïi vaø taäp trung thaønh 1 haøng ôû maët phaúng xích ñaïo. Thoi phaân baøo ñöôïc dính vaøo 2 phía cuûa NST taïi taâm ñoäng
 8. Kì sau Caùc nhieãm saéc töû (cromatit) taùch nhau ra vaø di chuyeån treân thoi phaân baøo veà 2 cöïc cuûa teá baøo
 9. Kì cuoái NST daõn xoaén, maøng nhaân daàn xuaát hieän hình thaønh 2 nhaân môùi coù soá NST baèng nhau vaø baèng soá NST cuûa TB ban ñaàu
 10. ÔÛ teá baøo ÑV Thaét maøng teá baøo ôû vò trí maët phaúng xích ñaïo hình thaønh 2 TB con taùch bieät
 11. ÔÛ teá baøo TV Xuaát hieän 1 vaùch ngaên ôû maët phaúng xích ñaïo chia thaønh 2 TB con
 12. Sô ñoà toùm taét caùc giai ñoaïn trong chu kì phaân baøo Pha G1 Kì trung gian Pha S Pha G2 Chu kì teá baøo Kì ñaàu Giai ñoaïn phaân chia nhaân Kì giöõa Caùc giai ñoaïn cuûa quaù Kì sau trình nguyeân phaân Giai ñoaïn phaân Kì cuoái chia TBC
 13. III. YÙ NGHÓA CUÛA NGUYEÂN PHAÂN: -Sinh vật nhaân thöïc ñôn baøo -Sinh vaät nhaân thöïc ña baøo -Sinh vaät sinh saûn sinh döôõng
 14. Ñoái vôùi SV nhaân thöïc Ñoái vôùi sinh ñôn baøo coù yù nghóa: vaät nhaân thöïc Nguyeân phaân laø cô cheá ñôn baøo, NP sinh saûn, Töø 1 TB meï coù yù nghóa gì? qua nguyeân phaân taïo thaønh 2 teá baøo con gioáng y heät nhau
 15. Quaù trình sinh saûn cuûa truøng ñeá giaøy
 16. YÙ nghóa cuûa sinh vaät nhaân thöïc ña baøo: Nguyeân phaân laøm taêng soá löôïng teá baøo giuùp cô theå sinh tröôûng vaø taùi sinh nhöõng moâ hoaëc cô quan bò toån thöông
 17. ÔÛ caùc loaøi SS sinh döôõng, nguyeân phaân coù yù nghóa gì? YÙ nghóa cuûa SV sinh saûn sinh döôõng: Nguyeân phaân laø hình thöùc taïo ra caùc caù theå con coù kieåu gen gioáng kieåu gen cuûa cô theå meï
 18. Söï naûy choài cuûa sinh vaät trong töï nhieân
 19. Nhaän xeùt YÙ nghóa nguyeân phaân? Hieän töôïng taùi sinh
Đồng bộ tài khoản