Chuẩn mực số 16 – VAS 16 - CHI PHÍ ĐI VAY

Chia sẻ: ngoanthoakttc

Mục đích: Ghi nhận chi phí đi vay Vốn hóa chi phí đi vay. - Áp dụng : Chuẩn mực này được áp dụng cho kế toán chi phí đi vay

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chuẩn mực số 16 – VAS 16 - CHI PHÍ ĐI VAY

LOGO www.themegallery.com
Chuẩn mực số 16 – VAS 16

CHI PHÍ ĐI VAY
Ban hành và công bố theo quyết
định số 165/2002 QĐ-BTC ngày
31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ tài
chính
LOGO
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH


Nội dung chính của VAS 16
1


2 So sánh VAS 16 và IAS 23

3 Những vấn đề đang được đề cập trên các diễn đàn.

4 Bài tập và câu hỏi tình huống.www.themegall
LOGO
VAS 16

NỘI DUNG
CHÍNH
QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC
www.themegall
LOGO
VAS 16
Các thuật ngữ
Quy Định Chung
Mục đíchÁp dụng


www.themegall
LOGO
MỤC ĐÍCH & ÁP DỤNG
Mục đích: Ghi nhận chi phí đi vay
Vốn hóa chi phí đi vay.


Áp dụng: Chuẩn mực này được áp
dụng cho kế toán chi phí đi vay
www.themegall
LOGO
VAS 16
Các thuật ngữ
Quy Định Chung
Mục đíchÁp dụng


www.themegall
LOGO
CÁC THUẬT NGỮ


Chi phí đi vay:
Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp
đến các khoản vay của doanh nghiệp.
Tài sản dở dang:
Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản
đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài
(> 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định
trước hoặc để bán.
www.themegall
LOGO
VAS 16

Lãi tiền vay ngắn hạn,
Lãi tiền vay ngắn hạn,
lãi tiền vay dài hạn,
lãi tiền vay dài hạn,
ể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu chi
kể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu chi

Phần phân bổ các khoản chiếttkhấu
Phần phân bổ các khoản chiế khấu
phụtrội iliên quan đến những khoản vay
hụ trộ liên quan đến những khoản vay
do phát hành trái phiếu
do phát hành trái phiếu
Chi phí đi vay
Chi phí đi vay
Phần phân bổ các khoản chi phí phụ
Phần phân bổ các khoản chi phí phụ
phát sinh liên quan đến quá trình
phát sinh liên quan đến quá trình
làm thủ ttụcvay
làm thủ ục vay

Chi phí tài chính của
Chi phí tài chính của
tài sản thuê tài chính
tài sản thuê tài chínhwww.themegall
LOGO
CÁC THUẬT NGỮ


Chi phí đi vay:
Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp
đến các khoản vay của doanh nghiệp.
Tài sản dở dang:
Là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản
đang trong quá trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài
(> 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định
trước hoặc để bán.
www.themegall
LOGO
VAS 16Là TS đang trong quá trình đầu tư xây
dựng chưa hoàn thành hoặc đã hoàn
thành nhưng chưa đang đi vào SX

Tài sản
dở dang
dang
Sản phẩm dở dang đang trong quá trình
SX của những ngành nghề có chu kỳ
SX
SX dài trên 12 tháng
SX
www.themegall
LOGO
VAS 16

NỘI DUNG
CHÍNH
QUY ĐỊNH CHUNG NỘI DUNG CHUẨN MỰC
www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
Ghi nhận chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan
trực tiếp đến ĐTXD hoặc
sản xuất TSDD
Chi phí đi vay
Được tính vào giá trị của tài
sản đó (được vốn hóa).
Phải ghi nhận chi phí sản
Điều kiện: - TS chắc chắn
xuất kinh doanh trong kỳ khi
thu được lợi ích kinh tế trong
phát sinh.
tương lai
- CP có thể xác
định được một cách đáng tin
cậy
www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐI VAY
ĐƯỢC VỐN HÓA


Khoản vốn 
vay riêng biệt
Khoản vốn 
vay chung
www.themegall
LOGO
Khoản vốn vay riêng biệtSử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng
hoặc sản xuất một tài sản dở dang.Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời
các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào
mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm
trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hóawww.themegall
LOGO
Vốn hóa chi phí đi vay đối với khoản
vốn vay riêng biệt
Thu nhập phát sinh
Thu nhập phát sinh
Chi phí đi vay Chi phí đi vay
Chi phí đi vay Chi phí đi vay từ hoạttđộng
= - từ hoạ động
được vốn hóa cho thực ttếphát sinh của
thực ế phát sinh của
được vốn hóa cho đầu ttưttạmthời i
đầu ư ạm thờ
mỗi ikì kế toán. khoản vay riêng biệt.
mỗ kì kế toán. khoản vay riêng biệt. của khoản vay đó.
của khoản vay đó.
www.themegall
LOGO
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐI VAY
ĐƯỢC VỐN HÓA


Khoản vốn 
vay riêng biệt
Khoản vốn 
vay chung
www.themegall
LOGO
Vốn hóa chi phí đi vay đối với các
khoản vốn vay chung.


Chi phí lũy kế bình quân
Chi phí lũy kế bình quân
Số chi phí đi vay gia quyền phát sinh cho
Số chi phí đi vay Tỉỉlệ
gia quyền phát sinh cho T lệ
được vốn hóa
= *
đầu ttưxây dựng hoặc sx
đầu ư xây dựng hoặc sx
được vốn hóa vốn hóa
vốn hóa
cho mỗi ikì kế toán. tài sản dở dang cho đến
cho mỗ kì kế toán. (%)
tài sản dở dang cho đến (%)
cuối ikì kế toán.
cuố kì kế toán.
Sử dụng cho
mục đích đầu
tư xây dựng
hoặc sản
xuất một tài
sản dở dang
www.themegall
LOGO
Vốn hóa chi phí đi vay đối với khoản
vốn vay chung

Số tháng chi phí thực tế
Chi phí lũy Chi phí
phát sinh trong kỳ kế
 
kế bình = ∑  cho từng * toán 
 tài sản 
quân gia Số tháng phát sinh
quyền trong kỳ kế toánTổng số tiền lãi vay thực tế của
các khoản vay phát sinh trong kì
 
Tỷ lệ vốn
=  *100%
hóa
 
Số dư bình quân gia quyền của
các khoản vay gốc
www.themegall
LOGO
Vốn hóa chi phí đi vay đối với khoản
vốn vay chung


Số tháng mà từng khoản vay
Số dư bình Số dư
phát sinh trong lỳ kế toán
 
của từng
quân gia
∑
= * 
quyền của các khoản
 
Số tháng phát sinh
khoản vay gốc vay gốc
của kỳ kế toán
Chi phí đi vay được vốn hóa trong kì không được
vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kì
đó.www.themegall
LOGO
Vốn hóa chi phí đi vay đối với khoản
vốn vay chung

Phương pháp lãi
suất thực tế
hoặc phương
pháp đường
thẳng
Chiết khấu Phân bổ giá
trị khoản
chiết khấu
hoặc phụ Điều chỉnh
trội và điều lại lãi
chỉnh lại tỷ tiền vay
lệ vốn hóa
Phụ trội
www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VỐN HÓA
Không bao gồm
g
việc goữnài ằn n
i á t b sảấp
ht
ay
ng x ỹ í phải than khôn c ch
ộ khi c,hoặ thay
oạt đ átc hđ ikph g
m h ồmuấ , ch bắt các ts khá trạngkhoản
A Gồ G n x c ýển i iao đổi đến thái
B ính
ả hg
C
ng, s ền,chuly k ct
hông ủa tài sản này.
n
dự i, k

và qu nsnợ trả lã ợ cấp.
ti
x.
t
thuậ nhậ tr
ầu
đCác chi phí Các chi phí Hoạt động để
đầu tư xây đi vay đưa TS dở
dựng hoặc sx phát sinh dang vào sử
một tài sản
dụng đang
bắt đầu
được
phát sinh
tiến hành.www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
TẠM NGỪNG VỐN HÓA


Cho đến khi việc
đầu tư xây dựng
Khi đó chi phí đi hoặc sx được tiếp
vay được ghi nhận tục.
Khi quá trình đầu vào chi phí sxkd
từ xd hoặc sx tài trong kì.
sản dở dang bị
gián đoạn một
cách bất thường
(trừ khi sự gián
đoạn đó là cần
thiết).
www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
CHẤM DỨT ViỆC VỐN HÓA

Có t h ể
việc quản lý Chấm dứt
òn
chung vẫn c vốn hóa
tiếp tục.Khi các hoạt Chi phí phát sinh
động chủ yếu sau đó sẽ được
cần thiết cho ghi nhận là chi
việc đưa ts vào phí SXKD
sử dụng hoặc trong kì
bán đã hoàn
thành.www.themegall
LOGO
CHẤM DỨT ViỆC VỐN HÓAKhi quá trình đầu tư xây dựng
hoàn thành theo từng bộ phận


Và mỗi bộ phận có thể sử dụng
Chấm dứt việc
được khi vẫn tiếp tục
vốn hóa.
xây dựng các bộ phận khác

Tất cả các hoạt động chủ yếu
cần thiết để đưa từng bộ phận vào
sử dụng hoặc bán đã hoàn thành.
www.themegall
LOGO
VAS 16

Ghi nhận
Xác nhận chi phí đi vay
chi phí đi vay
được vốn hóa
NỘI DUNG
Thời điểm bắt
CHUẨN MỰC
đầu vốn hóa


Tạm dừng
Trình bày
vốn hóa Chấm dứt
BCTC
việc vốn hóa
www.themegall
LOGO
TRÌNH BÀY
BÁO CÁOTÀi CHÍNH

A
Chính sách kế toán được áp
dụng cho các chi phí đi vay.


B
Tổng số chi phí đi vay
được vốn hóa trong kì.

C
Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác
định chi phí đi vay được vốn hóa.
www.themegall
LOGO
SO SÁNH VAS 16 VÀ IAS 23

IAS 23
1 2 3
Chi phí đi
Chi
vay gồm:
vay Chi phí lãi vay tính thep 
VAS 16: TChi phí tê tài chính. a tài 
ưn  thu ài chính cư IAS
ơng tự nhủ Chênh lệch tỉ giá phát 
phương pháp lãi suất  sả sinh từ các khoản vay 
ngoại trừ việc không quy
thực tế. bằng ngoại tệ nếu được 
điều chỉnh vào chi phí 
định chênh lệch tỉ giá phát
lãi tiền vay.
sinh từ các khoản vay
bằng ngoại tệ là chi phí đi
vay.VAS 16


www.themegall
LOGO
Ghi nhận chi phí đi vay
IAS 23 có 2 phương pháp:
Chi phí lãi vay liên
quan trực tiếp đến
Phương pháp  mua sắm, xây dựng
chuẩn hoặc TSDD được vốn
hóa vào tài sản đóChi phí đi vay được
Phương pháp 
ghi nhận vào chi phí
thay thế 
SXKD trong kì phát
được chấp 
sinh
nhận.


www.themegall
LOGO
Ghi nhận chi phí đi vay

VAS 16
Nếu chi phí đi vay liên quan trực
Phảiitính vào giá
Phả tính vào giá
tiếp đến việc đầu tư , xây dựng
trịị tài sản đó.
tr tài sản đó.
TSDD và có đủ điều kiện vốn
hóa.
www.themegall
LOGO
Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của
TS và giá trị có thể thu hồi được
VAS 16 không đề
cập đến vấn đề
này.
Khi thực hiện vốn hóa:

Phải ighi giảm hoặcc
Phả ghi giảm hoặ
xóa ssổgiá trị ịcòn lại i
xóa ổ giá tr còn lạ
ủa tài ản theo yêu
ccủatài ssảntheo yêu


>
Giá trị 
Giá trị  ccầuccủacác chuẩn
ầu ủa các chuẩn
thuần
ghi sổ  mực.
mực.
của tài sản
www.themegall
Công ty mình có xây dựng nhà máy chi nhánh tại tỉnh khác do
LOGO đó phải vay tiền ngân hàng đứng tên công ty vì chỉ có công ty
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐƯỢC
mới đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng còn chi nhánh thì
ĐỀ CẬP TRÊN CÁC DiỄN ĐÀN
không- để xây dựng nhà máy và mua sắm một số TSCĐ là máy
móc thiết bị. Bắt đầu vay từ tháng 7 nhưng những chi phí phát
sinh cho công trình bắt đầu từ tháng 3-2010. Vậy chi phái lãi vay
có phải vốn hoá không và chỉ vốn hoá cho công trình xây dựng
hay cho cả các TSCĐ khác. Những TS này chưa đưa vào sử
dụng và việc xây dựng nhà máy bằng cả tiền tự có và cả tiền đi
vay.
Đọc chuẩn mực thì có thuật ngữ : đầu tư xây dựng hoặc sản
xuất tài sản dở dang.Tài sản dở dang: Là tài sản đang trong quá
trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất
cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử
dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.
Vậy mua TS chứ không phải sản xuất ra từ tiền đi vay nhưng
mới đang lắp đặt chưa đưa vào SXKD thì có phải là thuộc dạng
này không?
Mình hỏi hơi loằng ngoằng nhưng đang ốm mà sắp hết thời
hạn nộp BCTC nên mong các bác bớt chút thời gian trả lời giúp
www.themegall
LOGO
Bạn xem xét tài sản đó có đáp ứng "... đang trong quá
trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài (trên 12
tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích
định trước hoặc để bán.." hay không?
Nếu TSCĐ bạn mua về mà theo yêu cầu kỹ thuật
thông thường thì cần thiết phải có thời gian lắp đặt...
trong thời gian từ 12 tháng để đưa TS vào trạng thái
sẵn sàng sử dụng thì được vốn hóa. Còn trường hợp
nhà xưởng chưa xây xong mà bạn mua TSCD về để
đó chờ xong xưởng mới lắp vào, thì cho dù có 36
tháng cũng không dc chứ đừng nói 12 tháng, hehe...
www.themegall
LOGO
Hihi mình cũng không mong được vốn hoá đâu,
nhưng sợ cho vào chi phí mấy nữa nó ko đúng
chế độ lại bị phạt thôi. Vậy thế mình chỉ vốn
hoá theo tỷ lệ phần xây dựng nhà xưởng thôi
đúng không? vì xây cũng trên 12 tháng từ tháng
3 đến nay chưa xong nhưng thời điểm vay lại
lửng lơ từ tháng 7. Còn TSCĐ mua bằng vốn vay
nhưng mua xong để đấy chưa sử dụng, chờ nhà
xưởng xong thì dùng thì cứ cho phần lãi vay của
nó treo lên 242 nhỉ?
www.themegall
LOGO
Câu hỏi tình huống

 Trong trường hợp một DN vay tiền để mua một mảnh
đất và sau đó phải thực hiện các hoạt động như bồi
thường, san lấp, giải phóng mặt bằng trước khi đất này
được đưa vào sử dụng
a) Vậy giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng này có
nên được gọi là đầu tư xây dựng hoặc sản xuất hay
không và theo đó mà chi phí vay cho trường h ợp này
có đủ điều kiện để vốn hóa hay không?
b) Nếu được vốn hóa, thì vốn hóa cả phần chi phí vay để
mua quyền sử dụng đất, hay chỉ vốn hóa phần tiền
vay phục vụ hoạt động san lấp, giải phóng mặt bằng?
www.themegall
LOGO www.themegallery.com
Trương Hưng Thịnh
Nguyễn Hữu Cảm
Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Trương Thị Ái Nhân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản