Chức năng của Báo chí

Chia sẻ: camry24

Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông ngày càng được ưa chuộng trong nhịp sống hiện đại của chúng ta hiện nay không chỉ bởi sự đa dạng về hình thức và chức năng của mình mà còn bởi báo chí tự thân nó đã là một phương tiện truyền thông đa tiện ích. Những tờ báo đầu tiên của nước ta mới xuất hiện vào những năm 60 của thế kỉ XIX. So với nhiều nước khác, báo chí Việt Nam sinh sau đẻ muộn hơn các nước châu Âu hàng mấy trăm năm. Nhưng chỉ...

Nội dung Text: Chức năng của Báo chí

Ch c năng c a Báo chí
C m nh n v nh ng t m lòng chia s n i au
Báo chí là m t trong nh ng phương ti n truy n thông ngày càng ư c ưa
chu ng trong nh p s ng hi n i c a chúng ta hi n nay không ch b i s a d ng
v hình th c và ch c năng c a mình mà còn b i báo chí t thân nó ã là m t
phương ti n truy n thông a ti n ích.
Nh ng t báo u tiên c a nư c ta m i xu t hi n vào nh ng năm 60 c a
th k XIX. So v i nhi u nư c khác, báo chí Vi t Nam sinh sau mu n hơn
các nư c châu Âu hàng m y trăm năm. Nhưng ch m i hơn m t th k t n t i và
phát tri n, báo chí Vi t Nam ã có m t l ch s phát tri n phong phú, mang
nh ng s c thái riêng bi t và bư c phát tri n c a nó g n ch t v i nh ng bi n
thiên c a l ch s .
Không c p n phong cách hay ngôn ng , chu n m c hay c u trúc…
ây báo chí ư c c p n khía c nh ch c năng. Tuy v y, trong các ch c
năng r t cơ b n c a báo chí ch xin ư c c p n góc truy n t k p th i
thông tin mang tính c p bách, liên quan n s s ng còn c a con ngư i và t m
lòng thi n lương y tinh th n nhân văn cao c c a nh ng con ngư i s ng quanh
ta
Trên th c t , ã có r t nhi u nh ng i n hình ư c tôn vinh, nh ng cái
x u ư c phơi bày và… nhi u l m nh ng t m lòng ư c s chia. Chính báo chí
là ngu n thông tin k p th i mang n cho con ngư i nh ng tri th c t nh ng
mi n xa xôi, cách chúng ta n hàng nghìn kilomet m i chúng ta có nh ng
suy nghĩ, hành ng thi t th c chung tay óng góp nhân lên ni m vui hay chia
b t nh ng n i bu n cho nh ng ngư i xung quanh. M t cánh c a cu c s ng m i
y tình yêu thương m ra trư c m t nh ng cu c i ít g p may m n, nh ng s
ph n b t h nh - ch c năng y báo chí ã làm th t t t nh ng năm qua.
Theo tôi, dù là báo in hay báo nói, báo hình hay báo m ng t t c u
nh m m c ích chuy n t i nh ng thông tin h u ích nh t n v i nh ng c gi ,
1
thính gi hay khán gi c a mình. Cách ây 2 năm, r t tình c , khi lư t web xem
tin t c trên VnExpress tôi d ng m t t i dòng tít: M t tr sơ sinh b t nhi u
ph n cơ th . V n r t yêu tr , khi tri nh n nh ng thông tin trên bài vi t tôi không
th c m ư c nư c m t. Tôi day d t như th chính mình v a ph m ph i cái
hành ng vô nhân tính là b a con mà mình m i sinh ư c 3 ngày trong
vư n nhà ngư i khác m c cho côn trùng g m nh m thân th non nơt c a nó.
C cho r ng vì hoàn c nh không cho phép hay l d mà ph i b a con nh ,
nhưng t i sao ngư i m y không b con nơi mà may ra còn có th có ngư i
nhìn th y nó trư c khi nó b nh ng con côn trùng hay con gì ó “g m nh m”.
Trong chúng ta không ai có quy n truy v n lương tâm c a k khác, b i ã
là con ngư i thì không ai l i chưa t ng m c m t l i l m trong i, tuy nhiên tôi
c c l c ph n i nh ng hành ng vô nhân o như th b i trên i này không
có gì thiêng liêng và cao c hơn tình m u t : vì tình m u t mà nh ng ngư i m
ã cho nh ng a con c a mình ra tr n, cũng vì tình m u t mà nh ng ngư i
con cũng như nh ng ngư i m h có th làm b t c i u gì vì nhau. V y… t i
sao ã sinh con ra trên i l i tư c b i quy n t i thi u ư c có m , tư c b i
quy n ư c s ng, quy n ư c làm ngư i c a nó?
(…) “cu c i qu th t c m i ngày m t thêm áng bu n”(…)
Tôi xin ư c trích d n bài báo m i ngư i cùng c m nh n


Th Ba, 18/07/2006,08:45
M t tr sơ sinh b t m t nhi u ph n cơ th
TPO - M t cháu bé sơ sinh
ang n m t i phòng h i s c c p c u
BV a khoa Qu ng Nam trong tình
tr ng nguy k ch. Cháu b m t m t s
b ph n c a cơ th như chân ph i,
b ph n sinh d c.
Bác sĩ B nh vi n a khoa
Qu ng Nam cho bi t : Cháu này là bé
Cháu bé ang ư c c p c ut i
2
BV K Qu ng Nam
trai, ư c nh ng ngư i dân t i thôn 3 Tam Th nh, huy n Núi Thành phát hi n
trong vư n ông H Lân cùng thôn vào lúc 21 gi ngày 15/7.
Cháu m i sinh kho ng 3 ngày; nh p vi n vào lúc 0 gi 15 phút ngày ngày
16/7, trong tình tr ng : M t chân ph i ngay g n kh p háng ph i mép v t da và
cơ rách t nham nh ; vùng b n c ng chân và bàn chân trái có nhi u v t rách
th ng da và xây xát da nh không liên t c; m t 2 tinh hoàn; mép da bìu dái rách
nham nh ; 1/3 dương v t b m t và mép rách nham nh ...
Nh n nh ban u là có th do v t s t nh n ho c súc v t gây nên.
Nhi u ý ki n cho r ng m c a cháu có th ang tu i v thành niên, thi u
hi u bi t v s c kh e sinh s n nhưng khi "lâm n n" ã i phó b ng cách b
con. Các bác sĩ cho bi t : Nhi u kh năng cháu khó qua kh i vì quá y u.
c xong bài vi t tôi c th c th m ch i. Ch i ư c bi t nh ng
thông tin v em bé b t h nh y. Tôi b ám nh b i câu k t bài: Nhi u kh năng
cháu khó qua kh i vì quá y u. Và tôi h i h p i ch , nhưng t t c ch là m t
kho ng tr ng.
Im l ng.
Tôi hoang mang.
Và cho n m t ngày b t g p l i tít báo: S ph n cháu bé b b rơi
trong vư n hoang.
L i m t l n n a…tôi b t khóc.
Nhưng l n này tôi khóc vì m t c m xúc r t l , r t khó t . Khóc b i s c
s ng l kì n khó tin trong cơ th bé nh và r t nhi u nh ng t n thương kia.
Cu c s ng c a con ngư i ta ôi khi ph i i di n v i nh ng n i au
tư ng ch ng như không th vư t qua ư c, nhưng r i v i ni m ham s ng, b n
năng s ng r t ngư i, s chia s c a c ng ng và nh ng ngh l c phi thư ng…
con ngư i v n vư t qua ư c n i s hãi ó s ng ti p. Và cũng ôi khi con
ngư i ph i i m t v i cái ch t c n k … i u mà không ai có thê ch ng l i. phép
màu nào ã ti p s c con ngư i có th ch ng ch i, c m s và dành gi t l i
cu c s ng c a mình. Qu là m t i u kỳ di u!


3
Cu c s ng là chi n u! và s c chi n u ó ti m tàng trong b n thân
m i con ngư i cho dù ó ch là m t a tr . ã ư c sinh ra trên i nh t nh
ph i s ng cho ra m t con ngư i và không ai có th tư c i c a chúng ta quy n
ư c s ng, ư c làm ngư i ó. Nghe thì có v tri t lí và em bé m i ch có 3
ngày tu i ch c h n không nghe, không hi u nh ng i u ó. Nhưng dư i nh ng
l i ao to búa l n ó ch là m t ý nghĩa s ng vô cùng gi n d như ti ng g i cha,
thưa m hàng ngày c a m i con ngư i ó là: u c s ng – quy n mà không m t
ai có th tư c b c a m i con ngư i. và ã s ng trên i thì ph i có o lý.
Và em bé y ã chi n u.
Hình nh c a em bé y hi n ra như m t thiên th n trư c m t tôi: khuôn
m t b b m, ôi m t en to thơ ngây trong veo vô t i và dư ng như th m sâu
trong ôi m t sáng tinh nhanh y là n i bu n v thân ph n b t h nh. Nhưng vư t
lên trên t t c gi ây chúng ta l i ư c th y em bé y v n s ng! M t ni m h nh
phúc trào dâng trong tim tôi như th v a tìm
l i m t th quý giá ã ánh m t: Ni m tin
vào tình yêu thương gi a con ngư i v i con
ngư i.. (…) “Không! Cu c i chưa h n ã
áng bu n hay v n áng bu n nhưng l i áng
bu n theo m t nghĩa khác” (…)
Tôi trân tr ng và c m ph c vô cùng
trư c hành ng thương yêu, chia s y tinh
th n trách nhi m và tình ng lo i sâu s c
mà gia ình anh ch Quang Nghi – Mai Anh
118 Hàng B c, Hoàn Ki m, Hà N i ã dành
cho em. Gi a dòng i bươn tr i b n b , c âm nh c và tâm h n ngư i cũng
ng p chìm vào nh ng lo toan tính toán chuy n áo cơm, l i danh, chuy n bán
buôn c tình c m c trí tu v n còn có nh ng t m lòng, nh ng vòng tay…
“còn gì p trên i hơn th
Ngư i yêu ngư i s ng yêu nhau”4
Gi ây em ã có m t cái tên: Thi n Nhân. Cái tên y yêu thương, trìu
m n mà m i ngư i ã t cho em như m t l i nguy n c u: lòng nhân ái, s yêu
thương chia s c a c ng ng s giúp em có ngh l c và v ng vàng hơn trong
cu c s ng m i v i m t gia ình m i – nh ng ngư i th c s yêu thương em.
Th t áng trân tr ng làm sao nh ng con ngư i giàu tình thương và nhân
ái như gia ình anh Quang Nghi, ch Mai Anh. Ngư i ngoài còn ng lòng tr c
n trư c s ph n b t h nh c a em. V y thì t i sao ngư i ã d t ru t sinh ra em
l i không có ư c i u gi n d ó?
Bài báo còn vi t: “Như m t b n năng, Thi n Nhân r t m c c m v
nh ng khi m khuy t trên cơ th mình, dù cháu ch m i 20 tháng tu i. M i
khi bác sĩ khám b nh, hay ngư i l mu n xem v t thương, Nhân l y hai tay
gi ch t qu n và thư ng khóc thét lên” Xót xa lam sao!
Hai mươi tháng tu i ã t ý th c ư c khi m khuy t trên cơ th mình, n i
au, s m t mát c a b n thân mình. V i m t em bé i u ó tư ng ch ng là i u
không tư ng, m t n i au tư ng như không sao lành l i ư c. Nhưng bên c nh
em gi ây ã có gia ình, có c ng ng, em không còn ph i i m t v i nh ng
ngày s hãi n a, dù bi t trư c m t em s ph i i m t v i r t nhi u nh ng khó
khăn: m i năm s ph i thay chân gi cho phù h p v i l n c a cơ th , nh ng
kì th và m c c m là không th tránh kh i khi em ra ngoài xã h i và tham gia
nh ng ho t ng. Nhưng chúng ta hy v ng s c s ng ti m tàng ã giúp em s ng
sót s l i m t l n n a giúp em ng v ng trên cu c i không ph lòng
nh ng ngư i ã u mang và th c s yêu thương em b ng c t m lòng cùng trái
tim m nóng tình ngư i. Xin ư c k t thúc bài vi t b ng câu:
“B u ơi thương l y bí cùng
Tuy r ng khác gi ng nhưng chung m t giàn”
5
K t Lu n
Trong chuy n t i nh ng tin t c k p th i nh t nv i c gi , báo chí là
phương ti n truy n thông ư c ưa chu ng. Ngoài vi c duy trì văn hóa c, ngay
t c th i còn giúp cho ngư i c nh hư ng hành ng, bên c nh ó báo chí
giúp t t c m i ngư i cùng nhìn nh n v n , s chia và chung tay góp s c
cu c s ng này ngày càng tr nên t t p hơn.
Báo chí là m t kênh truy n bá, ph bi n m t cách nhanh nh y và tinh t
m i thông tin trong i s ng hàng ngày, là vũ khí u tranh ch ng l i cái ác cái
x u, là tư ng ài tôn vinh nh ng t m gương ngư i t t vi c t t, là kim ch nam
nh hư ng cho tư tư ng và hành ng c a m i con ngư i trong xã h i
Báo chí ang t ng ngày t ng gi góp mình vào công cu c bài tr cái ác
cái x u ra kh i c ng ng. ưa con ngu i xích l i g n nhau b ng tình yêu
thương, s s chia và lòng nhân ái. Như ã nói, ch c năng y báo chí ã làm r t
t t nh ng năm qua.
“Cám ơn i m i s m mai th c d y
Ta có thêm ngày m i yêu thương”
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản