CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Chia sẻ: 0989538874

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . - Quản lý hồ...

Nội dung Text: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

 

  1.  Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn  Trong C«ng ty cæ phÇn kinh doanh vËt t vµ x©y dùng I   ­   Chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   cña   P.   Tæ   chøc   Hµnh   chÝnh–  Thanh tra b¶o vÖ : 1.Chøc n¨ng :  Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc Tæ chøc  lao   ®éng   ,   tiÒn   l¬ng  ,   hµnh   chÝnh   qu¶n   trÞ   ,  thanh  tra b¶o vÖ . 2. NhiÖm vô :  - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y  SXKD vµ bè trÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu ph¸t  triÓn cña C«ng ty . - Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch CBCNV trong toµn C«ng ty ,  gi¶i   quyÕt   thñ   tôc   vµ   chÕ   ®é   tuyÓn   dông,th«i  viÖc ,bæ nhiÖm,b∙i miÔn ,kû luËt,khen thëng,nghØ  hu …. Lµ thµnh viªn thêng trùc cña Héi ®ßng thi  ®ua vµ Héi ®ång kû luËt cña C«ng ty . - Qui   ho¹ch   c¸n   bé   ,   tham   mu   cho   Gi¸m   ®èc   C«ng  ty,quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c«ng t¸c  c¸c c¸n bé l∙nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ  c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . - X©y dùng kÕ ho¹ch,ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , båi dìng  nghiÖp thi tay nghÒ cho c¸n bé,nh©n viªn vµ c«ng  nh©n trong toµn C«ng ty .  - Qu¶n lý lao ®éng,tiÒn l¬ng CBCNV , x©y dùng kÕ  ho¹ch   lao   ®éng,tiÒn   l¬ng   vµ   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng  hµng n¨m cña C«ng ty . - Nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc ,x©y  dùng   c¸c   ®Þnh   móc   lao   ®éng,gi¸   thµnh   cña   lao  ®éng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm .  - Qu¶n lý c«ng v¨n giÊy tê , sæ s¸ch hµnh chÝnh vµ  con dÊu , thùc hiÖn c«ng tÊc lu tr÷ , cÊt tµi  liÖu thêng vµ tµi liÖu quan träng  . - X©y   dùng   lÞch   c«ng   t¸c,   lÞch   giao   ban,héi   häp  sinh ho¹t ®Þnh kú vµ bÊt thêng .  - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh kiÓm tra néi bé . TiÕp  nhËn c¸c ®¬n th khiÕu n¹i,tè c¸o , ®Ò xuÊt ph¬ng  ¸n gi¶i quyÕt , xö lý .  - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, b¶o vÖ §¶ng,  c¬ quan , tham gia víi ®Þa ph¬ng vÒ c«ng t¸c an  ninh quèc phßng . 
  2. - Qu¶n   lý c«ng   t¸c  b¶o  hiÓm  x∙  héi  cho  ngêi  lao  ®éng , c«ng t¸c an toµn lao ®éng , tham gia b¶o  vÖ m«i trêng , phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty  vµ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty .  - §iÒu hµnh vµ qu¶n lý   viÖc sö dông xe con tõ 4  chç ®Õn 16 chç .  - Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n  c«ng .  II­ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh :  1.Chøc n¨ng :      - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vuÞc tµi  chÝnh , tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ nghiÖp vô  kÕ to¸n cña C«ng ty .  2.NhiÖm vô :       - Gióp   gi¸m   ®èc   C«ng   ty   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   tµi  chÝnh   kÕ   to¸n   æ   C«ng   ty   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc .  - Phæ biÕnhíng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c  c¸   nh©n   trong   C«ng   ty   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   chÝnh  s¸ch tµi chÝnh,kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh, h­ íng dÉn viÖc thu thËp chøng tõ , hãa ®¬n theo  ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc .  - TÝnh to¸n , lËp chøng tõ kÕ to¸n , ®jnh kho¶n  kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n toµn bé tµi s¶n , vËt t,  tiÒn   vèn   lu©n   chuyÓn   trong   mäi   ho¹t   ®äng   s¶n  xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc  thuéc   vµo   sæ   s¸ch   kÕ   to¸n   ®óng   theo   qui   ®Þnh  cña Nhµ níc .  - Chñ   ®éng   tÝnh   to¸n,   c©n   ®èi   c¸c   kho¶n   vay   vµ  huy ®éng c¸c nguån vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh  cã hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn .  - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch thu  nép hµng qói .  - Thùc hiÖn viÖc nép Ng©n s¸ch ,theo dâi b¸o c¸o  vµ thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch víi  c¬ quan thuÕ theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc .  - Thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng,tiÒn thëng,tiÒn  ¨n  gia  ca  ,  tiÒn   thuª   chuyªn   gia  vµ   céng  t¸c  viªn, c«ng t¸c phÝ, chi phÝ v¨n phßng, mua s¾m  vËt   t  ,tµi   s¶n,   thiÕt   bÞ   ,   m¸y   mãc,   chi   phÝ  thuª ngoµi,c¸c kho¶n chi BHXH ,BHYT , kinh phÝ  C«ng ®oµn vµ c¸c kho¶n kh¸c theo qui ®Þnh cña  Nhµ níc vµ qui chÕ cña C«ng ty . 
  3. - Theo tiÕn ®é c«ng viÖc thùc hiÖn viÖc t¹m øng  vµ quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh cho c¸c chñ hîp  ®ång . - Theo dâi vµ ph¶n ¶nh kÞp thêi c¸c kho¶n c«ng nî  ph¶i thu,ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng thu nî . - Qu¶n lý qòi tiÒn mÆt,tiÒn göi ng©n hµng, qu¶n  lý vÒ m¹t gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n, vËt t ,tiÒn  vèn vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c thuéc quyÒn qu¶n  lý sö dông cña C«ng ty . - Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng,  c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n  ®Þnh kú (6 th¸ng hoÆc 1 n¨m), vµ kiÓm kª theo  yªu cÇu cña Nhµ níc. - Tham gia nghiªn cøu x©y dùng c¸c qui chÕ qu¶n  lý   cña   c«ng   ty,   qui   chÕ   ph©n   phèi   tiÒn   l¬ng,  tiÒn thëng. - Phèi   hîp   víi   c¸c   phßng   chøc   n¨ng,   tiÕn   hµnh  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch,  c¸c qui ®Þnh cña c«ng ty nh»m ng¨n ngõa nh÷ng  vô viÖc tham «, l∙ng phÝ, vi ph¹m chÕ ®é chÝnh  s¸ch Nhµ níc. - TÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm,  hoÆc   tõng   c«ng   tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   lç,   l∙i   cña  tõng c«ng tr×nh vµ tæng hîp lç, l∙i trong toµn  c«ng ty. - Tæng hîp c¸c sè liÖu, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi  chÝnh ®Ó c«ng ty cã biÖn ph¸p ®iÒu hµnh SXKD cã  hiÖu qu¶. - Qu¶n   lý  lu  tr÷  chøng  tõ,   tµi  liÖu   sæ  s¸ch   kÕ  to¸n,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   hµng   th¸ng,   quý,   n¨m  cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ. - C¸c c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc c«ng ty giao. III/ CHøC N¡NG, NHIÖM Vô CñA PHßNG KÕ HO¹CH, Kü THUËT 1.Chøc n¨ng:     - Tham   mu,   gióp   viÖc   cho   Gi¸m   ®èc   tæ   chøc   vµ  triÓn   khai   c¸c   c«ng   viÖc   trong   lÜnh   vùc   kÕ  ho¹ch, ®Çu t  vµ liªn doanh, liªn kÕt trong vµ  ngoµi níc. - Tham mu cho Gi¸m ®èc tæ chøc vµ triÓn khai chØ  ®¹ovÒ   c«ng   t¸c   khoa   häc   kü   thuËt,   chÊt   lîng  c«ng tr×nh. §«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh  viªn thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o 
  4. chÊt lîng theo ®óng qui tr×nh qui ph¹m kü thuËt  cña ngµnh vµ Nhµ níc. 2.NhiÖm vô: 2.1. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt: - Gi¸m   s¸t   chÊt   lîng,   an   toµn   tiÕn   ®é   c¸c   c«ng  tr×nh cu¶ toµn c«ng ty. - Tham gia xÐt duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi  c¸c   c«ng   tr×nh   thuéc   c«ng   ty   qu¶n   lý   vµ   giao  cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Chñ  tr×   lËp  biÖn   ph¸p   KHCN    cña   C«ng   ty  (1­5  n¨m) - Th«ng tin phæ biÕn c¸c qui tr×nh, qui ph¹m kü  thuËt míi cho c¸c ®¬n vÞ, biªn so¹n, híng dÉn  qui  tr×nh  kü   thuËt   néi  bé  ®Ó   c¸c  ®¬n   vÞ  trùc  thuéc   thùc   hiÖn   kÕt   hîp   víi   bé   phËn   kü   thuËt  cña c¸c ®¬n vÞ lËp ch¬ng tr×nh ¸p dông tiÕn bé  khoa häc kü thuËt vµ ®æi m¬Ý c«ng nghÖ theo kÕ  ho¹ch khoa häc c«ng nghÖ ®∙ xÐt duyÖt. - Chñ   tr×   xem   xÐt   s¸ng   kiÕn   c¶i   tiÕn,   ¸p   dông  tiÕn bé KHKT, chuÈn bÞ hå s¬ tr×nh Héi ®ång xÐt  duyÖt (theo ph©n cÊp) - KÕt hîp c¸c ®¬n vÞ tæ chøc x¸c ®Þnh c«ng tr×nh  chÊt lîng cao, chñ tr× ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh chÊt  lîng cao ®Ó ban l∙nh ®¹o xÐt duyÖt. - Tham gia lËp kÕ ho¹ch ®Çu t lËp kÕ ho¹ch ®Çu t  thiÕt bÞ míi theo ch¬ng tr×nh  KH chi nh¸nh ®x  ddîc duyÖt. - KiÓm tra ®Þnh kú viÖc sö dông thiÕt bÞ trªn c¸c  c«ng tr×nh, xëng s¶n xuÊt, híng dÉn ®Ó lËp ph­ ¬ng ¸n b¶o dìng, söa ch÷a hoÆc lËp hå s¬ thanh  lý c¸c thiÕt bÞ cò, qu¸ niªn h¹n sö dông, kh«ng  ®¶m b¶o an toµn ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc xö lý. - Híng dÉn, tæ chøc, ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp  vô cña phßng ®ãi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.2 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu t: - X©y   dùng   kÕ   ho¹ch:   C¨n   cø   vµo   nghÞ   quyÕt   cña  §H§C§ thêng niªn, c¨n cø sè kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ  ®¨ng   ký,   Phßng   KÕ   ho¹ch   –   Kü   thuËt   cã   tr¸ch  nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ tõng quy, tõng  n¨m tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ b¸o c¸o  H§QT quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc thùc hiÖn: Híng dÉn kiÓm tra, theo dâi  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   chØ   tiªu,   kÕ   hoach   trong  quý, n¨m cña ®¬n vÞ.
  5. - VÒ Hîp ®ång kinh tÕ: +  Dù  th¶o   Hîp  ®ång   kinh   tÕ  ®Çu   t,  ph¸t   triÓn  s¶n xuÊt nh: mua vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ… +   §Ò   xuÊt   ®¬n   vÞ   vµ   ph¬ng   thøc   tæ   chøc   thùc  hiÖn hîp ®ång. + Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång + Thanh quyÕt to¸n hîo ®ång khi kÕt thóc. + Qu¶n lý vµ lu tr÷ c¸c Hîp ®ång gèc cña C«ng  ty ký. - Thanh quyÕt to¸n: + Theo dâi thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång C«ng  ty trùc tiÕp ký, hoÆc trùc tiÕp ®Çu t. +  Híng   dÉn  c¸c   ®¬n  vÞ   trong   viÖc  lËp   dù  to¸n  trong viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång. - C«ng   t¸c   ®Çu   t:   C¨n   cø   vµo   nhiÖm   vô   s¶n   xuÊt  kinh doanh.          + X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t  ng¾n h¹n vµ dµi  h¹n cña toµn C«ng ty.      + Híng dÉn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn x©y  dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn dù      ¸n ®Çu t.        + Chñ tr× lµm c¸c thñ tôc xÐt duyÖt c¸c dù  ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, theo dâi qu¶n  lý tµi s¶n d©y chuyÒn thiÕt bÞ, thanh lý, chuyÓn  nhîng thiÕt bÞ trong c«ng ty.      + Qu¶n lý vµ theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c liªn  doanh   cña   C«ng   ty   phï   hîp   víi   c¸c   qui   ®Þnh   vÒ  liªn doanh. - B¸o c¸o theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vµ Tæng C«ng  ty theo niªn ®é. - Híng   dÉn,   tæ   chøc   vµ   ®µo   t¹c   vÒ   chuyªn   m«n  nghiÖp vô cña phßng ®èi víi ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.3 NhiÖm vô KiÓm tra, kiÓm so¸t: ­ KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o  vÖ tµi s¶n vµ vèn trong toµn C«ng ty. - KiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   chÕ   ®é  qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. - KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch  s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n. 2.4   Híng   dÉn,   tæ   chøc,   ®µo   t¹o   vÒ   chuyªn   m«n,  nghÞªp   vô   cña   phßng   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh  viªn.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản