CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Chia sẻ: 0989538874

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . - Quản lý hồ...

Nội dung Text: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn 
Trong C«ng ty cæ phÇn kinh doanh vËt t vµ x©y dùng


I   ­   Chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   cña   P.   Tæ   chøc   Hµnh   chÝnh– 
Thanh tra b¶o vÖ :
1.Chøc n¨ng : 
Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc Tæ chøc 
lao   ®éng   ,   tiÒn   l¬ng  ,   hµnh   chÝnh   qu¶n   trÞ   ,  thanh 
tra b¶o vÖ .
2. NhiÖm vô : 
- Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y 
SXKD vµ bè trÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu ph¸t 
triÓn cña C«ng ty .
- Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch CBCNV trong toµn C«ng ty , 
gi¶i   quyÕt   thñ   tôc   vµ   chÕ   ®é   tuyÓn   dông,th«i 
viÖc ,bæ nhiÖm,b∙i miÔn ,kû luËt,khen thëng,nghØ 
hu …. Lµ thµnh viªn thêng trùc cña Héi ®ßng thi 
®ua vµ Héi ®ång kû luËt cña C«ng ty .
- Qui   ho¹ch   c¸n   bé   ,   tham   mu   cho   Gi¸m   ®èc   C«ng 
ty,quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c«ng t¸c 
c¸c c¸n bé l∙nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ 
c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc .
- X©y dùng kÕ ho¹ch,ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , båi dìng 
nghiÖp thi tay nghÒ cho c¸n bé,nh©n viªn vµ c«ng 
nh©n trong toµn C«ng ty . 
- Qu¶n lý lao ®éng,tiÒn l¬ng CBCNV , x©y dùng kÕ 
ho¹ch   lao   ®éng,tiÒn   l¬ng   vµ   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng 
hµng n¨m cña C«ng ty .
- Nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc ,x©y 
dùng   c¸c   ®Þnh   móc   lao   ®éng,gi¸   thµnh   cña   lao 
®éng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm . 
- Qu¶n lý c«ng v¨n giÊy tê , sæ s¸ch hµnh chÝnh vµ 
con dÊu , thùc hiÖn c«ng tÊc lu tr÷ , cÊt tµi 
liÖu thêng vµ tµi liÖu quan träng  .
- X©y   dùng   lÞch   c«ng   t¸c,   lÞch   giao   ban,héi   häp 
sinh ho¹t ®Þnh kú vµ bÊt thêng . 
- Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh kiÓm tra néi bé . TiÕp 
nhËn c¸c ®¬n th khiÕu n¹i,tè c¸o , ®Ò xuÊt ph¬ng 
¸n gi¶i quyÕt , xö lý . 
- Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, b¶o vÖ §¶ng, 
c¬ quan , tham gia víi ®Þa ph¬ng vÒ c«ng t¸c an 
ninh quèc phßng . 
- Qu¶n   lý c«ng   t¸c  b¶o  hiÓm  x∙  héi  cho  ngêi  lao 
®éng , c«ng t¸c an toµn lao ®éng , tham gia b¶o 
vÖ m«i trêng , phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty 
vµ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty . 
- §iÒu hµnh vµ qu¶n lý   viÖc sö dông xe con tõ 4 
chç ®Õn 16 chç . 
- Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n 
c«ng . 

II­ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : 
1.Chøc n¨ng : 
   
- Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vuÞc tµi 
chÝnh , tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ nghiÖp vô 
kÕ to¸n cña C«ng ty . 
2.NhiÖm vô :  
   
- Gióp   gi¸m   ®èc   C«ng   ty   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   tµi 
chÝnh   kÕ   to¸n   æ   C«ng   ty   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc 
thuéc . 
- Phæ biÕnhíng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c 
c¸   nh©n   trong   C«ng   ty   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   chÝnh 
s¸ch tµi chÝnh,kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh, h­
íng dÉn viÖc thu thËp chøng tõ , hãa ®¬n theo 
®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc . 
- TÝnh to¸n , lËp chøng tõ kÕ to¸n , ®jnh kho¶n 
kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n toµn bé tµi s¶n , vËt t, 
tiÒn   vèn   lu©n   chuyÓn   trong   mäi   ho¹t   ®äng   s¶n 
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc 
thuéc   vµo   sæ   s¸ch   kÕ   to¸n   ®óng   theo   qui   ®Þnh 
cña Nhµ níc . 
- Chñ   ®éng   tÝnh   to¸n,   c©n   ®èi   c¸c   kho¶n   vay   vµ 
huy ®éng c¸c nguån vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh 
cã hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn . 
- LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch thu 
nép hµng qói . 
- Thùc hiÖn viÖc nép Ng©n s¸ch ,theo dâi b¸o c¸o 
vµ thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch víi 
c¬ quan thuÕ theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc . 
- Thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng,tiÒn thëng,tiÒn 
¨n  gia  ca  ,  tiÒn   thuª   chuyªn   gia  vµ   céng  t¸c 
viªn, c«ng t¸c phÝ, chi phÝ v¨n phßng, mua s¾m 
vËt   t  ,tµi   s¶n,   thiÕt   bÞ   ,   m¸y   mãc,   chi   phÝ 
thuª ngoµi,c¸c kho¶n chi BHXH ,BHYT , kinh phÝ 
C«ng ®oµn vµ c¸c kho¶n kh¸c theo qui ®Þnh cña 
Nhµ níc vµ qui chÕ cña C«ng ty . 
- Theo tiÕn ®é c«ng viÖc thùc hiÖn viÖc t¹m øng 
vµ quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh cho c¸c chñ hîp 
®ång .
- Theo dâi vµ ph¶n ¶nh kÞp thêi c¸c kho¶n c«ng nî 
ph¶i thu,ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng thu nî .
- Qu¶n lý qòi tiÒn mÆt,tiÒn göi ng©n hµng, qu¶n 
lý vÒ m¹t gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n, vËt t ,tiÒn 
vèn vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c thuéc quyÒn qu¶n 
lý sö dông cña C«ng ty .
- Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng, 
c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n 
®Þnh kú (6 th¸ng hoÆc 1 n¨m), vµ kiÓm kª theo 
yªu cÇu cña Nhµ níc.
- Tham gia nghiªn cøu x©y dùng c¸c qui chÕ qu¶n 
lý   cña   c«ng   ty,   qui   chÕ   ph©n   phèi   tiÒn   l¬ng, 
tiÒn thëng.
- Phèi   hîp   víi   c¸c   phßng   chøc   n¨ng,   tiÕn   hµnh 
kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, 
c¸c qui ®Þnh cña c«ng ty nh»m ng¨n ngõa nh÷ng 
vô viÖc tham «, l∙ng phÝ, vi ph¹m chÕ ®é chÝnh 
s¸ch Nhµ níc.
- TÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm, 
hoÆc   tõng   c«ng   tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   lç,   l∙i   cña 
tõng c«ng tr×nh vµ tæng hîp lç, l∙i trong toµn 
c«ng ty.
- Tæng hîp c¸c sè liÖu, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi 
chÝnh ®Ó c«ng ty cã biÖn ph¸p ®iÒu hµnh SXKD cã 
hiÖu qu¶.
- Qu¶n   lý  lu  tr÷  chøng  tõ,   tµi  liÖu   sæ  s¸ch   kÕ 
to¸n,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   hµng   th¸ng,   quý,   n¨m 
cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ.
- C¸c c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc c«ng ty giao.

III/ CHøC N¡NG, NHIÖM Vô CñA PHßNG KÕ HO¹CH, Kü THUËT
1.Chøc n¨ng:
   
- Tham   mu,   gióp   viÖc   cho   Gi¸m   ®èc   tæ   chøc   vµ 
triÓn   khai   c¸c   c«ng   viÖc   trong   lÜnh   vùc   kÕ 
ho¹ch, ®Çu t  vµ liªn doanh, liªn kÕt trong vµ 
ngoµi níc.
- Tham mu cho Gi¸m ®èc tæ chøc vµ triÓn khai chØ 
®¹ovÒ   c«ng   t¸c   khoa   häc   kü   thuËt,   chÊt   lîng 
c«ng tr×nh. §«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh 
viªn thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o 
chÊt lîng theo ®óng qui tr×nh qui ph¹m kü thuËt 
cña ngµnh vµ Nhµ níc.
2.NhiÖm vô:
2.1. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt:
- Gi¸m   s¸t   chÊt   lîng,   an   toµn   tiÕn   ®é   c¸c   c«ng 
tr×nh cu¶ toµn c«ng ty.
- Tham gia xÐt duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi 
c¸c   c«ng   tr×nh   thuéc   c«ng   ty   qu¶n   lý   vµ   giao 
cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh.
- Chñ  tr×   lËp  biÖn   ph¸p   KHCN    cña   C«ng   ty  (1­5 
n¨m)
- Th«ng tin phæ biÕn c¸c qui tr×nh, qui ph¹m kü 
thuËt míi cho c¸c ®¬n vÞ, biªn so¹n, híng dÉn 
qui  tr×nh  kü   thuËt   néi  bé  ®Ó   c¸c  ®¬n   vÞ  trùc 
thuéc   thùc   hiÖn   kÕt   hîp   víi   bé   phËn   kü   thuËt 
cña c¸c ®¬n vÞ lËp ch¬ng tr×nh ¸p dông tiÕn bé 
khoa häc kü thuËt vµ ®æi m¬Ý c«ng nghÖ theo kÕ 
ho¹ch khoa häc c«ng nghÖ ®∙ xÐt duyÖt.
- Chñ   tr×   xem   xÐt   s¸ng   kiÕn   c¶i   tiÕn,   ¸p   dông 
tiÕn bé KHKT, chuÈn bÞ hå s¬ tr×nh Héi ®ång xÐt 
duyÖt (theo ph©n cÊp)
- KÕt hîp c¸c ®¬n vÞ tæ chøc x¸c ®Þnh c«ng tr×nh 
chÊt lîng cao, chñ tr× ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh chÊt 
lîng cao ®Ó ban l∙nh ®¹o xÐt duyÖt.
- Tham gia lËp kÕ ho¹ch ®Çu t lËp kÕ ho¹ch ®Çu t 
thiÕt bÞ míi theo ch¬ng tr×nh  KH chi nh¸nh ®x 
ddîc duyÖt.
- KiÓm tra ®Þnh kú viÖc sö dông thiÕt bÞ trªn c¸c 
c«ng tr×nh, xëng s¶n xuÊt, híng dÉn ®Ó lËp ph­
¬ng ¸n b¶o dìng, söa ch÷a hoÆc lËp hå s¬ thanh 
lý c¸c thiÕt bÞ cò, qu¸ niªn h¹n sö dông, kh«ng 
®¶m b¶o an toµn ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc xö lý.
- Híng dÉn, tæ chøc, ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp 
vô cña phßng ®ãi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.
2.2 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu t:
- X©y   dùng   kÕ   ho¹ch:   C¨n   cø   vµo   nghÞ   quyÕt   cña 
§H§C§ thêng niªn, c¨n cø sè kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ 
®¨ng   ký,   Phßng   KÕ   ho¹ch   –   Kü   thuËt   cã   tr¸ch 
nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ tõng quy, tõng 
n¨m tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ b¸o c¸o 
H§QT quyÕt ®Þnh.
- Tæ chøc thùc hiÖn: Híng dÉn kiÓm tra, theo dâi 
viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   chØ   tiªu,   kÕ   hoach   trong 
quý, n¨m cña ®¬n vÞ.
- VÒ Hîp ®ång kinh tÕ:
+  Dù  th¶o   Hîp  ®ång   kinh   tÕ  ®Çu   t,  ph¸t   triÓn 
s¶n xuÊt nh: mua vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ…
+   §Ò   xuÊt   ®¬n   vÞ   vµ   ph¬ng   thøc   tæ   chøc   thùc 
hiÖn hîp ®ång.
+ Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång
+ Thanh quyÕt to¸n hîo ®ång khi kÕt thóc.
+ Qu¶n lý vµ lu tr÷ c¸c Hîp ®ång gèc cña C«ng 
ty ký.
- Thanh quyÕt to¸n:
+ Theo dâi thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång C«ng 
ty trùc tiÕp ký, hoÆc trùc tiÕp ®Çu t.
+  Híng   dÉn  c¸c   ®¬n  vÞ   trong   viÖc  lËp   dù  to¸n 
trong viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång.
- C«ng   t¸c   ®Çu   t:   C¨n   cø   vµo   nhiÖm   vô   s¶n   xuÊt 
kinh doanh.
         + X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t  ng¾n h¹n vµ dµi 
h¹n cña toµn C«ng ty.
     + Híng dÉn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn x©y 
dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn dù      ¸n ®Çu t.
       + Chñ tr× lµm c¸c thñ tôc xÐt duyÖt c¸c dù 
¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, theo dâi qu¶n 
lý tµi s¶n d©y chuyÒn thiÕt bÞ, thanh lý, chuyÓn 
nhîng thiÕt bÞ trong c«ng ty.
     + Qu¶n lý vµ theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c liªn 
doanh   cña   C«ng   ty   phï   hîp   víi   c¸c   qui   ®Þnh   vÒ 
liªn doanh.
- B¸o c¸o theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vµ Tæng C«ng 
ty theo niªn ®é.
- Híng   dÉn,   tæ   chøc   vµ   ®µo   t¹c   vÒ   chuyªn   m«n 
nghiÖp vô cña phßng ®èi víi ®¬n vÞ thµnh viªn.
2.3 NhiÖm vô KiÓm tra, kiÓm so¸t:
­ KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o 
vÖ tµi s¶n vµ vèn trong toµn C«ng ty.
- KiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   chÕ   ®é 
qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh.
- KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch 
s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ 
b¶n.
2.4   Híng   dÉn,   tæ   chøc,   ®µo   t¹o   vÒ   chuyªn   m«n, 
nghÞªp   vô   cña   phßng   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh 
viªn.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản