Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Chia sẻ: titanboys

Nội dung: Các hoạt động cần phải thực hiện để giao và nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là gì; Các đối tác nào thường liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; Khi giao nhận hàng hóa XNK, trách nhiệm, chi phí, rủi ro sẽ phân bổ như thế nào; Làm sao để tránh những tranh chấp trong hoạt động XNK

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

 

 1. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) CHƯƠNG 2: H P Đ NG XU T NH P KH U Ths. Nguy n Duy Quang Email: ndqtn@vnokco.com Tel: 0908822689
 2. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) 1. Các ho t ñ ng c n ph i th c hi n ñ giao và nh n hàng hóa xu t nh p kh u là gì? 2. Các ñ i tác nào thư ng liên quan ñ n ho t ñ ng xu t nh p kh u hàng hóa? 3. Khi giao và nh n hàng hóa XNK, trách nhi m, chi phí, r i ro s phân b như th nào? 4. Làm sao ñ tránh nh ng tranh ch p trong ho t ñ ng giao nh n XNK? 5. Khi x y ra t n th t, các nhà xnk ph i làm gì?
 3. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010: 2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010 3. Cách dùng Incoterms 2010 4. Nh ng ñi m m i c a Incoterms 2010 so v i Incoterms 2000
 4. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung:
 5. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung: - Incoterms = International + commercial + terms (các ñi u ki n thư ng m i qu c t ) - Incoterms là b t p quán thương m i qu c t do ICC ban hành. - Incoterms gi i thích các ñi u ki n thương m i b ng ba ch cái, th hi n t p quán giao d ch gi a các doanh nghi p trong các h p ñ ng mua bán hàng hóa
 6. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung: - Incoterms ñư c xu t b n ñ u tiên năm 1936 g m 7 ñi u ki n. Đ n nay, ñã 7 l n s a ñ i b sung. G m có Incoterms 1953; Incoterms 1967; Incoterms 1976; Incoterms 1980; Incoterms 1990; Incoterms 2000 và Incoterms 2010 - Incoterms ch y u mô t các nghĩa v , chi phí và r i ro trong quá trình hàng hóa ñư c giao t ngư i bán sang ngư i mua
 7. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 - Ngư i chuyên ch : là m t bên mà v i ngư i ñó vi c v n chuy n ñư c ký k t h p ñ ng - Th t c h i quan: là nh ng yêu c u c n ñáp ng ñ tuân th nh ng quy ñ nh v h i quan và có th bao g m ch ng t , an ninh, thông tin và nghĩa v ki m tra th c t - Giao hàng: ñ a ñi m t i ñó r i ro v vi c hàng hóa b m t mát ho c hư h ng ñư c chuy n giao t ngư i bán sang ngư i mua
 8. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 - Ch ng t giao hàng: là m t ch ng t v n t i ho c m t ch ng t ñi n t tương ng, ch ng mình cho vi c giao hàng. - Đóng gói: . Vi c ñóng gói hàng hóa nh m ñáp ng yêu c u c a h p ñ ng mua bán hàng hóa . Vi c ñóng gói hàng hóa sao cho phù h p v i quá trình v n chuy n . Vi c s p x p hàng hóa có bao bì trong container ho c trong các phương ti n v n t i khác
 9. 2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010 Incoterms 2010 có 11 ñi u ki n: Nhóm E Nhóm F Nhóm C Nhóm D EXW FCA CFR DAT FAS CIF DAP FOB CPT DDP CIP
 10. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.1. Đ nh nghĩa: Ex-works: có nghĩa là ngư i bán giao hàng khi ñ t hàng hóa dư i quy n ñ nh ño t c a ngư i mua t i cơ s c a ngư i bán ho c t i m t ñ a ñi m ch ñ nh.
 11. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A1: Nghĩa v chung B1: Nghĩa v chung - Cung c p hàng hóa và hóa - Ph i thanh toán ti n hàng ñơn thương m i phù h p v i như quy ñ nh trong h p ñ ng h p ñ ng mua bán mua bán A2: Gi y phép, ki m tra an B2: Gi y phép, ki m tra an ninh và các th t c khác ninh và các th t c khác N u có quy ñ nh, ph i h tr N u có quy ñ nh, Ph i t ch u ngư i mua; ch u chi phí và r i r i ro và phí t n ñ l y gi y ro ñ l y gi y phép xu t kh u, phép xu t kh u, nh p kh u hay gi y t khác ñ xu t kh u hay gi y t khác ñ XNK.
 12. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A3: H p ñ ng v n t i và BH B3: H p ñ ng v n t i và BH - Không có nghĩa v ký k t - Không có nghĩa v ký k t h p ñ ng v n t i và h p ñ ng h p ñ ng v n t i và h p ñ ng B o hi m ñ i v i ngư i mua B o hi m ñ i v i ngư i bán - Tuy nhiên, ph i cung c p cho ngư i mua, n u ngư i mua yêu c u và ch u r i ro và chi phí, nh ng thông tin mà ngư i mua c n ñ mua b o hi m
 13. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A4: GIAO HÀNG B4: NH N HÀNG - Ph i giao hàng b ng vi c ñ t - Ngư i mua ph i nh n hàng hàng hóa dư i quy n ñ nh khi hàng ñã ñư c giao theo ño t c a ngư i mua t i ñ a m c A4 và A7 ñi m giao hàng quy ñ nh. N u không có th a thu n v m t ñ a ñi m c th t i nơi giao hàng, thì có th ch n m t ñ a ñi m giao hàng phù h p nh t v i m c ñích c a mình. - Giao vào ngày ho c th i h n ñã th a thu n
 14. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A5: CHUY N R I RO B5: CHUY N R I RO - Ph i ch u t t c r i ro v m t - Ch u m i r i ro v m t mát mát hư h ng c a hàng hóa hay hư h ng c a hàng hóa k cho ñ n khi hàng hóa ñư c t khi hàng ñư c giao giao theo ñi u A4 tr trư ng - N u ngư i mua không thông h p m t mát ho c hư h ng báo cho ngư i bán như quy trong các trư ng h p quy ñ nh ñ nh ñi u B7, thì ngư i mua t i ñi u B5 ph i ch u m i r i ro v m t mát hay hư h ng c a hàng hóa k t ngày quy ñ nh ho c ngày cu i cùng c a th i h n quy ñ nh
 15. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A6: PHÂN CHIA CHI PHÍ B6: PHÂN CHIA CHI PHÍ - Ph i tr m i chi phí có liên a) Tr m i chi phí liên quan t i quan ñ n hàng hóa cho ñ n hàng hóa khi hàng ñã giao khi hàng ñã ñư c giao theo b) Tr m i chi phí phát sinh do m c A4, tr nh ng kho n s không nh n hàng t khi hàng do ngư i mua chi tr theo ñư c ñ t dư i quy n c a ñi u B6 mình c) Tr t t c các lo i thu , l phí, chi phí TTHQXK và chi phí khác d) Hoàn tr t t c chi phí và l phí mà ngư i bán chi ra khi giúp ngư i mua theo m c A2
 16. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I MUA B7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I BÁN - Ph i thông báo các thông - Ngư i mua ph i, khi ngư i tin c n thi t ñ t o ñi u ki n mua có quy n quy t ñ nh cho ngư i mua ti n hành ngày và/ho c ñi m nh n nh n hàng hàng t i ñ a ñi m ñã th a thu n, thông báo k p th i cho ngư i bán v vi c ñó A8: Ch ng t giao hàng B8: B ng ch ng c a vi c Không có nghĩa v giao hàng Ph i cung c p cho ngư i bán b ng ch ng thích h p v vi c ñã nh n hàng
 17. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A9: KI M TRA – ĐÓNG GÓI, BAO BÌ – B9: KI M TRA HÀNG HÓA KÝ MÃ HI U - Ph i tr các phí t n cho b t - Ph i tr các chi phí v kỳ vi c ki m tra b t bu c ki m tra (như ki m tra ch t nào trư c khi g i hàng, k lư ng, cân, ño, ñ m) c n c vi c ki m tra theo yêu thi t ñ giao hàng theo quy c u c a cơ quan có th m ñ nh m c A4 quy n c a nư c xu t kh u - Ph i ñóng gói hàng hóa và ch u chi phí tr khi quy ñ nh hàng không c n ñóng gói - Bao bì ph i ñư c ghi ký mã hi u thích h p
 18. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ B10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN LIÊN QUAN - N u có quy ñ nh, ph i giúp - Ph i thông báo cho ngư i ñ ngư i mua ñ l y các bán m t cách k p th i các ch ng t và thông tin k c thông tin an ninh ñ ngư i thông tin an ninh mà ngư i bán có th th c hi n theo mua c n ñ xu t và/ho c m c A10 nh p kh u hàng hóa - Ph i hoàn tr cho ngư i và/ho c v n t i ñ n ñ a ñi m bán t t c chi phí và l phí cu i cùng mà ngư i bán ñã chi ñ có ñư c nh ng ch ng t và thông tin theo m c A10.
 19. 2.1.3. Sơ ñ phân chia Nghĩa v - R i ro và Chi phí EXW: Giá hàng: Không g m: Phí v n chuy n Phí b o hi m EXW H i quan H i quan Xu t kh u Nh p kh u Ngư i bán C ng b c C ng t i Ngư i mua hàng R i ro và trách nhi m c a ngư i mua • Nh n hàng t i ñ a ñi m c a ngư i bán • T thuê phương ti n v n t i và mua b o hi m hàng hóa • Làm th và ch u chi phí thông quan xu t kh u, quá c nh, 19 nh p kh u.
 20. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.4. Hư ng d n s d ng EXW: - Có th s d ng cho m i phương th c v n t i và v n t i ña phương th c - Quy ñ nh c th ñ a ñi m t i nơi giao hàng ch ñ nh vì chi phí và r i ñ n ñi m ñó do ngư i bán ch u. - Nghĩa v c a ngư i bán là ít nh t. C n lưu ý: . Ngư i bán không nghĩa v x p hàng. N u làm, thì r i ro và chi phí do ngư i mua ch u. . Ngư i bán không có nghĩa v làm th t c h i quan mà ch h tr khi ngư i mua làm th t c h i quan . Ngư i mua có nghĩa v cung c p thông tin cho ngư i bán liên quan ñ n xu t kh u hàng hóa.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản