Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Chia sẻ: titanboys

Nội dung: Các hoạt động cần phải thực hiện để giao và nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là gì; Các đối tác nào thường liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; Khi giao nhận hàng hóa XNK, trách nhiệm, chi phí, rủi ro sẽ phân bổ như thế nào; Làm sao để tránh những tranh chấp trong hoạt động XNK

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C
T (INCOTERMS 2010)


CHƯƠNG 2: H P Đ NG XU T NH P KH U
Ths. Nguy n Duy Quang
Email: ndqtn@vnokco.com
Tel: 0908822689
CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I
QU C T (INCOTERMS 2010)
1. Các ho t ñ ng c n ph i th c hi n ñ giao và
nh n hàng hóa xu t nh p kh u là gì?
2. Các ñ i tác nào thư ng liên quan ñ n ho t ñ ng
xu t nh p kh u hàng hóa?
3. Khi giao và nh n hàng hóa XNK, trách nhi m,
chi phí, r i ro s phân b như th nào?
4. Làm sao ñ tránh nh ng tranh ch p trong ho t
ñ ng giao nh n XNK?
5. Khi x y ra t n th t, các nhà xnk ph i làm gì?
CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I
QU C T (INCOTERMS 2010)


1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s
thu t ng trong Incoterms 2010:
2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010
3. Cách dùng Incoterms 2010
4. Nh ng ñi m m i c a Incoterms 2010
so v i Incoterms 2000
1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s
thu t ng trong Incoterms 2010

1.1. Gi i thi u chung:
1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t
ng trong Incoterms 2010


1.1. Gi i thi u chung:
- Incoterms = International + commercial +
terms (các ñi u ki n thư ng m i qu c t )
- Incoterms là b t p quán thương m i qu c t
do ICC ban hành.
- Incoterms gi i thích các ñi u ki n thương m i
b ng ba ch cái, th hi n t p quán giao d ch
gi a các doanh nghi p trong các h p ñ ng
mua bán hàng hóa
1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s
thu t ng trong Incoterms 2010

1.1. Gi i thi u chung:
- Incoterms ñư c xu t b n ñ u tiên năm 1936 g m 7
ñi u ki n. Đ n nay, ñã 7 l n s a ñ i b sung. G m
có Incoterms 1953; Incoterms 1967; Incoterms
1976; Incoterms 1980; Incoterms 1990; Incoterms
2000 và Incoterms 2010
- Incoterms ch y u mô t các nghĩa v , chi phí và r i
ro trong quá trình hàng hóa ñư c giao t ngư i
bán sang ngư i mua
1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s
thu t ng trong Incoterms 2010

1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010
- Ngư i chuyên ch : là m t bên mà v i ngư i ñó vi c
v n chuy n ñư c ký k t h p ñ ng
- Th t c h i quan: là nh ng yêu c u c n ñáp ng ñ
tuân th nh ng quy ñ nh v h i quan và có th bao
g m ch ng t , an ninh, thông tin và nghĩa v ki m
tra th c t
- Giao hàng: ñ a ñi m t i ñó r i ro v vi c hàng hóa b
m t mát ho c hư h ng ñư c chuy n giao t ngư i
bán sang ngư i mua
1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s
thu t ng trong Incoterms 2010

1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010
- Ch ng t giao hàng: là m t ch ng t v n t i ho c
m t ch ng t ñi n t tương ng, ch ng mình cho
vi c giao hàng.
- Đóng gói:
. Vi c ñóng gói hàng hóa nh m ñáp ng yêu c u c a
h p ñ ng mua bán hàng hóa
. Vi c ñóng gói hàng hóa sao cho phù h p v i quá
trình v n chuy n
. Vi c s p x p hàng hóa có bao bì trong container
ho c trong các phương ti n v n t i khác
2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010


Incoterms 2010 có 11 ñi u ki n:
Nhóm E Nhóm F Nhóm C Nhóm D


EXW FCA CFR DAT


FAS CIF DAP


FOB CPT DDP


CIP
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a
ñi m giao hàng] Incoterms 2010


2.1.1. Đ nh nghĩa:
Ex-works: có nghĩa là ngư i bán giao hàng khi
ñ t hàng hóa dư i quy n ñ nh ño t c a ngư i
mua t i cơ s c a ngư i bán ho c t i m t ñ a
ñi m ch ñ nh.
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA

A1: Nghĩa v chung B1: Nghĩa v chung
- Cung c p hàng hóa và hóa - Ph i thanh toán ti n hàng
ñơn thương m i phù h p v i như quy ñ nh trong h p ñ ng
h p ñ ng mua bán mua bán

A2: Gi y phép, ki m tra an B2: Gi y phép, ki m tra an
ninh và các th t c khác ninh và các th t c khác
N u có quy ñ nh, ph i h tr N u có quy ñ nh, Ph i t ch u
ngư i mua; ch u chi phí và r i r i ro và phí t n ñ l y gi y
ro ñ l y gi y phép xu t kh u, phép xu t kh u, nh p kh u
hay gi y t khác ñ xu t kh u hay gi y t khác ñ XNK.
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA

A3: H p ñ ng v n t i và BH B3: H p ñ ng v n t i và BH
- Không có nghĩa v ký k t - Không có nghĩa v ký k t
h p ñ ng v n t i và h p ñ ng h p ñ ng v n t i và h p ñ ng
B o hi m ñ i v i ngư i mua B o hi m ñ i v i ngư i bán
- Tuy nhiên, ph i cung c p
cho ngư i mua, n u ngư i
mua yêu c u và ch u r i ro và
chi phí, nh ng thông tin mà
ngư i mua c n ñ mua b o
hi m
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA

A4: GIAO HÀNG B4: NH N HÀNG
- Ph i giao hàng b ng vi c ñ t - Ngư i mua ph i nh n hàng
hàng hóa dư i quy n ñ nh khi hàng ñã ñư c giao theo
ño t c a ngư i mua t i ñ a m c A4 và A7
ñi m giao hàng quy ñ nh. N u
không có th a thu n v m t
ñ a ñi m c th t i nơi giao
hàng, thì có th ch n m t ñ a
ñi m giao hàng phù h p nh t
v i m c ñích c a mình.
- Giao vào ngày ho c th i h n
ñã th a thu n
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA

A5: CHUY N R I RO B5: CHUY N R I RO
- Ph i ch u t t c r i ro v m t - Ch u m i r i ro v m t mát
mát hư h ng c a hàng hóa hay hư h ng c a hàng hóa k
cho ñ n khi hàng hóa ñư c t khi hàng ñư c giao
giao theo ñi u A4 tr trư ng - N u ngư i mua không thông
h p m t mát ho c hư h ng báo cho ngư i bán như quy
trong các trư ng h p quy ñ nh ñ nh ñi u B7, thì ngư i mua
t i ñi u B5 ph i ch u m i r i ro v m t
mát hay hư h ng c a hàng
hóa k t ngày quy ñ nh ho c
ngày cu i cùng c a th i h n
quy ñ nh
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A6: PHÂN CHIA CHI PHÍ B6: PHÂN CHIA CHI PHÍ
- Ph i tr m i chi phí có liên a) Tr m i chi phí liên quan t i
quan ñ n hàng hóa cho ñ n hàng hóa khi hàng ñã giao
khi hàng ñã ñư c giao theo b) Tr m i chi phí phát sinh do
m c A4, tr nh ng kho n s không nh n hàng t khi hàng
do ngư i mua chi tr theo ñư c ñ t dư i quy n c a
ñi u B6 mình
c) Tr t t c các lo i thu , l
phí, chi phí TTHQXK và chi
phí khác
d) Hoàn tr t t c chi phí và l
phí mà ngư i bán chi ra khi
giúp ngư i mua theo m c A2
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I MUA B7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I BÁN
- Ph i thông báo các thông - Ngư i mua ph i, khi ngư i
tin c n thi t ñ t o ñi u ki n mua có quy n quy t ñ nh
cho ngư i mua ti n hành ngày và/ho c ñi m nh n
nh n hàng hàng t i ñ a ñi m ñã th a
thu n, thông báo k p th i
cho ngư i bán v vi c ñó
A8: Ch ng t giao hàng B8: B ng ch ng c a vi c
Không có nghĩa v giao hàng
Ph i cung c p cho ngư i
bán b ng ch ng thích h p
v vi c ñã nh n hàng
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A9: KI M TRA – ĐÓNG GÓI, BAO BÌ – B9: KI M TRA HÀNG HÓA
KÝ MÃ HI U - Ph i tr các phí t n
cho b t
- Ph i tr các chi phí v kỳ vi c ki m tra b t bu c
ki m tra (như ki m tra ch t nào trư c khi g i hàng, k
lư ng, cân, ño, ñ m) c n c vi c ki m tra theo yêu
thi t ñ giao hàng theo quy c u c a cơ quan có th m
ñ nh m c A4 quy n c a nư c xu t kh u
- Ph i ñóng gói hàng hóa và
ch u chi phí tr khi quy ñ nh
hàng không c n ñóng gói
- Bao bì ph i ñư c ghi ký
mã hi u thích h p
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ B10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ
LIÊN QUAN LIÊN QUAN
- N u có quy ñ nh, ph i giúp - Ph i thông báo cho ngư i
ñ ngư i mua ñ l y các bán m t cách k p th i các
ch ng t và thông tin k c thông tin an ninh ñ ngư i
thông tin an ninh mà ngư i bán có th th c hi n theo
mua c n ñ xu t và/ho c m c A10
nh p kh u hàng hóa - Ph i hoàn tr cho ngư i
và/ho c v n t i ñ n ñ a ñi m bán t t c chi phí và l phí
cu i cùng mà ngư i bán ñã chi ñ có
ñư c nh ng ch ng t và
thông tin theo m c A10.
2.1.3. Sơ ñ phân chia Nghĩa v -
R i ro và Chi phí EXW:
Giá hàng:
Không g m:
Phí v n chuy n
Phí b o hi m
EXW

H i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng b c C ng t i Ngư i mua
hàng
R i ro và trách nhi m c a ngư i mua
• Nh n hàng t i ñ a ñi m c a ngư i bán
• T thuê phương ti n v n t i và mua b o hi m hàng hóa
• Làm th và ch u chi phí thông quan xu t kh u, quá c nh, 19
nh p kh u.
2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao
hàng] Incoterms 2010
2.1.4. Hư ng d n s d ng EXW:

- Có th s d ng cho m i phương th c v n t i và v n
t i ña phương th c
- Quy ñ nh c th ñ a ñi m t i nơi giao hàng ch ñ nh
vì chi phí và r i ñ n ñi m ñó do ngư i bán ch u.
- Nghĩa v c a ngư i bán là ít nh t. C n lưu ý:
. Ngư i bán không nghĩa v x p hàng. N u làm, thì
r i ro và chi phí do ngư i mua ch u.
. Ngư i bán không có nghĩa v làm th t c h i quan
mà ch h tr khi ngư i mua làm th t c h i quan
. Ngư i mua có nghĩa v cung c p thông tin cho
ngư i bán liên quan ñ n xu t kh u hàng hóa.
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010

2.2.1. Đ nh nghĩa:
FCA: có nghĩa là ngư i bán giao hàng cho ngư i
chuyên ch ho c cho m t ngư i khác do ngư i
mua ch ñ nh, t i cơ s c a ngư i bán ho c t i
ñ a ñi m ch ñ nh khác.
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA

A1: Nghĩa v chung B1: Nghĩa v chung
- Cung c p hàng hóa và hóa - Ph i thanh toán ti n hàng
ñơn thương m i phù h p v i như quy ñ nh trong h p ñ ng
h p ñ ng mua bán mua bán
- Cung c p t t c b ng ch ng
phù h p B2: Gi y phép, ki m tra an
A2: Gi y phép, ki m tra an ninh và các th t c khác
ninh và các th t c khác N u có quy ñ nh, Ph i t ch u
N u có quy ñ nh, ph i h tr r i ro và phí t n ñ l y gi y
ngư i mua; ch u chi phí và r i phép nh p kh u hay gi y t
ro ñ l y gi y phép xu t kh u, khác ñ làm TTHQNK và quá
hay gi y t khác ñ xu t kh u c nh nư c khác
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A3: H p ñ ng v n t i và BH B3: H p ñ ng v n t i và BH
- Không có nghĩa v ký k t - Ph i ký k t h p ñ ng v n
h p ñ ng v n t i và h p t i v i chí phí c a mình ñ
ñ ng B o hi m ñ i v i v n chuy n hàng hóa t
ngư i mua ñi m ch ñ nh
- Tuy nhiên, ph i cung c p - Không có nghĩa v ñ i v i
cho ngư i mua, n u ngư i ngư i bán v ký k t h p
mua yêu c u và ch u r i ro ñ ng b o hi m
và chi phí, nh ng thông tin
mà ngư i mua c n ñ mua
b o hi m
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A4: GIAO HÀNG B4: NH N HÀNG
- Ph i giao hàng cho ngư i - Ngư i mua ph i nh n hàng
chuyên ch ho c m t ngư i khi hàng ñã ñư c giao theo
khác do ngư i mua ch ñ nh m c A4
ñ a ñi m, n u có, vào ngày
ho c trong th i h n quy ñ nh
cho vi c giao hàng
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A4: GIAO HÀNG B4: NH N HÀNG
- S hoàn thành khi:
. N u ñ a ñi m giao hàng là cơ
s c a ngư i bán, thì khi
hàng ñã ñư c b c lên phương
ti n v n t i c a ngư i chuyên
ch ñư c ngư i mua ch ñ nh
. Không ph i t i cơ s ngư i
bán, khi hàng hóa ñư c ñ t
dư i quy n ñ nh ño t c a
ngư i mua và trên phương
ti n chuyên ch c a ngư i
bán và s n sàng ñ d
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A5: CHUY N R I RO B5: CHUY N R I RO
- Ph i ch u t t c r i ro v - Ch u m i r i ro v m t mát
m t mát hư h ng c a hàng hay hư h ng c a hàng hóa
hóa cho ñ n khi hàng hóa k t khi hàng ñư c giao
ñư c giao theo ñi u A4 tr - N u ngư i mua không
trư ng h p m t mát ho c thông báo ho c ngư i
hư h ng trong các trư ng chuyên ch c a ngư i mua
h p quy ñ nh t i ñi u B5 không nh n hàng thì ngư i
mua ph i ch u m i r i ro v
m t mát hay hư h ng c a
hàng hóa
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A6: PHÂN CHIA CHI PHÍ B6: PHÂN CHIA CHI PHÍ
- Ph i tr m i chi phí có liên a) Tr m i chi phí liên quan t i
quan ñ n hàng hóa cho ñ n hàng hóa khi hàng ñã giao,
khi hàng ñã ñư c giao theo ngo i tr chi phí h i quan xu t
m c A4, tr nh ng kho n s kh u
do ngư i mua chi tr theo ñi u b) Tr m i chi phí phát sinh do
B6 . không ch ñ nh ngư i chuyên
- Ph i tr chi phí v th t c h i ch
quan xu t kh u, cũng như t t . Ngư i chuyên ch không
c các kho n thu , l phí và nh n hàng
chi phí khác ñ xu t kh u (n u . Ngư i mua không thông báo
có) m t cách thích h p theo B7
c) Tr các phí liên quan NK
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I MUA B7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I BÁN
- Ph i thông báo ñ y ñ cho - Tên ngư i v n t i ho c
ngư i mua bi t hàng hóa ngư i khác ñư c ch ñ nh
ñã ñư c giao ho c khi nh n hàng, th i gian h p lý,
ngư i chuyên ch hay phương th c v n t i, ñ a
ngư i khác do ngư i mua ñi m nh n hàng t i ñ a ñi m
ch ñ nh không nh n hàng quy ñ nh
A8: Ch ng t giao hàng B8: B ng ch ng c a vi c
- Cung c p cho ngư i mua giao hàng
b ng ch ng v vi c giao Ph i ch p nh n b ng ch ng
hàng. Giúp ñ ngư i mua v vi c giao hàng
l y ch ng t v n t i
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A9: KI M TRA – ĐÓNG GÓI, BAO BÌ – B9: KI M TRA HÀNG HÓA
KÝ MÃ HI U - Ph i tr các phí
t n cho
- Ph i tr các chi phí v b t kỳ vi c ki m tra b t bu c
ki m tra (như ki m tra ch t trư c khi g i hàng, ngo i
lư ng, cân, ño, ñ m) c n tr vi c ki m tra theo yêu
thi t ñ giao hàng theo quy c u c a cơ quan có th m
ñ nh m c A4 quy n c a nư c xu t kh u
- Ph i ñóng gói hàng hóa và
ch u chi phí tr khi quy ñ nh
hàng không c n ñóng gói
- Bao bì ph i ñư c ghi ký
mã hi u thích h p
2.2 Giao cho ngư i chuyên ch FCA – Free Carrier:
FCA [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010
2.2.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí:

NGƯ I BÁN NGƯ I MUA
A10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ B10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ
LIÊN QUAN LIÊN QUAN
- N u có quy ñ nh, ph i giúp - Ph i thông báo cho ngư i
ñ ngư i mua ñ l y các bán m t cách k p th i các
ch ng t và thông tin k c thông tin an ninh ñ ngư i
thông tin an ninh mà ngư i bán có th th c hi n theo
mua c n ñ xu t và/ho c m c A10
nh p kh u hàng hóa và/ho c - Ph i hoàn tr cho ngư i
v n t i ñ n ñ a ñi m cu i bán t t c chi phí và l phí
cùng, chi phí do ngư i mua mà ngư i bán ñã chi ñ có
ch u ñư c nh ng ch ng t và
thông tin theo m c A10.
2.2.3. Sơ ñ phân chia Nghĩa v -
R i ro và Chi phí FCA:

Giá hàng hóa:
Có ho c không g m:
Phí chuyên ch
Nhưng g m phí
thông quan xu t kh u


FCA H i quan H i quan
Xu t kh u nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro c a ngư i bán R i ro và trách nhi m c a ngư i mua
• X p hàng vào phương ti n
• Thuê phương ti n chuyên ch
•Làm th t c xu t kh u
•Mua b o hi m hàng hóa
•Làm th t c nh p kh u 31
2.2. Giao cho ngư i chuyên ch FCA
2.2.4. Hư ng d n s d ng FCA:

- Có th s d ng cho m i phương th c v n t i và v n
t i ña phương th c
- FCA ñòi h i ngư i bán ph i thông quan xu t kh u
- FCA ñòi h i ngư i mua thông quan nh p kh u, tr
thu và các phí phí liên quan ñ n thông quan nh p
kh u
- N u các bên ñ nh giao hàng t i cơ s c a ngư i
bán thì nên quy ñ nh ñ a ch cơ s ngư i bán là nơi
giao hàng. N u giao t i ñ a ñi m khác, thì ph i ch
rõ ñ a ñi m giao hàng ñó.
2.3 Giao hàng d c m n tàu: FREE ALONGSIDE
SHIP - FAS [c ng xu t kh u qui ñ nh]Incoterms 2010

Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
- Làm th t c xu t -Thuê tàu, tr cư c,
kh u thông báo ngư i bán
- Đ t hàng hóa d c -Làm th t c NK
m n con tàu do ngư i -Ch u r i ro v hàng
mua ch ñ nh hóa khi hàng ñã ñư c
-Cung c p ch ng t ñ t d c m n tàu cho
ngư i mua ch ñ nh
FAS
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M
Giá hàng:
G m:
Cư c phí v n t i
Phí nh p kh u
FAS

H i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro ngư i bán R i ro và trách nhi m ngư i mua
• Giao hàng d c m n tàu ch ñ nh • Thuê phương ti n chuyên ch và mua b o hi m
• Làm th t c thông quan xu t kh u. • B c hàng lên tàu
• Làm th t c nh p kh u 34
2.4 Giao hàng lên tàu: FREE ON BOARD - FOB
[c ng xu t kh u qui ñ nh]Incoterms 2010
Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
- Làm th t c xu t -Thuê tàu, tr cư c,
kh u thông báo ngư i bán
- Giao hàng lên tàu do -Làm th t c NK
ngư i mua ch ñ nh -Ch u r i ro v hàng
-Cung c p ch ng t hóa khi hàng ñã qua
h n lan can tàu c ng
xu t kh u qui ñ nh
FOB
CHUY N GIAO TRÁCH NHI MFOBH i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro c a ngư i bán R i ro và trách nhi m c a ngư i mua
•Giao hàng qua lan can tàu • Thuê tàu và mua b o hi m hàng hóa
• Làm th t c xu t kh u. •Làm th t c nh p kh u
NHÓM C
Đ c ñi m:

Ngư i bán thuê phương ti n v n t i nhưng
không ch u chi phí và r i ro liên quan ñ n
t n th t, t n h i hàng hóa ho c các chi phí
phát sinh do các s ki n phát sinh sau khi
giao hàng.
37
2.5 Ti n hàng và cư c phí : COST AND FREIGHT -
CFR [c ng nh p kh u qui ñ nh] Incoterms 2010
CFR có th vi t nhi u cách
-C&F
-C and F
-C & FR
-C and FR
-CNF
Ví d : CFR Kobe port, Japan
As per Incoterms 2000
Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
- Thuê tàu, tr cư c -Làm th t c NK
-Làm th t c xu t -Ch u r i ro v hàng
kh u hóa khi hàng ñã qua
- Giao hàng lên tàu h n lan can tàu
do ngư i mua ch c ng xu t kh u qui
ñ nh ñ nh
-Cung c p ch ng t
CFR
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M
Giá hàng:
G m cư c v n t i
Phí v n chuy n,
b c hàng qua lan can tàu
CFR Phí xu t kh uH i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng t i Ngư i mua
b c hàng
R i ro c a ngư i bán R i ro và trách nhi m c a ngư i mua
• Thuê t i c ng quy ñ nh • Mua b o hi m hàng hóa
• Giao hàng qua lan can tàu • Làm th t c thông quan nh p kh u
40
• Làm th t c thông quan xu t kh u
2.6 Ti n hàng, b o hi m và cư c phí : COST, INSURANCE
AND FREIGHT - CIF [c ng nh p kh u qui ñ nh]Incoterms

Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
-Thuê tàu, tr cư c -Làm th t c NK
-Mua b o hi m, tr phí -Ch u r i ro v hàng
-Làm th t c xu t kh u hóa khi hàng ñã qua
- Giao hàng lên tàu do
h n lan can tàu c ng
ngư i mua ch ñ nh xu t kh u qui ñ nh
-Cung c p ch ng t
CIF
Giá hàng:
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M G m
-Phí v n t i
-Phí b o hi m
-Phí ch &b c hàng qua
lan can tàu
CIF -Phí xu t kh u


H i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñích Ngư i mua
b c hàng
R i ro c a ngư i bán R i ro và trách nhi m ngư i mua
• Thuê tàu và mua b o hi m hang hóa •Làm th t c thông quan nh p kh u
•Giao hàng qua lan can tàu
•Làm th t c thông quan xu t kh u 42
2.7 CƯ C PHÍ TR T I : CARRIAGE PAID TO –
CPT [Đ a ñi m nh p kh u qui ñ nh]

Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
-Thuê phương ti n vt, -Làm th t c NK
tr cư c -Ch u r i ro v hàng
-Làm th t c xu t kh u hóa khi hàng ñã giao
- Giao hàng cho ngư i cho ngư i chuyên ch
chuyên ch
-Cung c p ch ng t
CPT
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M
Giá hàng g m:
-Cư c v n t i
-Phí x p hàng t i
nơi quy ñ nh
CPT - Phí xu t kh uH i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i mua C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro ngư i bán R i ro và trách nhi m ngư i mua
• Thuê phương ti n v n t i t i nơi ñ n • Mua b o hi m
• Giao hàng t i nơi quy ñ nh • Làm th t c thông quan nh p kh u
• làm th t c thông quan xu t kh u
44
2.8 CƯ C PHÍ VÀ B O HI M TR T I : CARRIAGE AND
INSURANCE PAID TO – CIP [Đ a ñi m nh p kh u qui ñ nh]

Ngư i bán Ngư i mua
- Chu n b hàng hóa -Tr ti n, nh n hàng
-Thuê phương ti n vt, tr -Làm th t c NK
cư c -Ch u r i ro v hàng hóa
-Mua b o hi m, tr phí khi hàng ñã giao cho
-Làm th t c xu t kh u ngư i chuyên ch
- Giao hàng cho ngư i
chuyên ch
-Cung c p ch ng t
CIP
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M
Giá hàng g m:
-Cư c v n t i
-Phí b o hi m
-Phí x p hàng t i
CIP nơi quy ñ nh
- Phí xu t kh u

H i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro ngư i bán R i ro và trách nhi m c a ngư i mua
• Thuê v n t i và mua b o hi m • Làm th t c nh p kh u
• Giao t i ñi m ñích quy ñ nh
• Làm th t c thông quan xu t kh u 46
NHÓM D
Đ c ñi m:
Ngư i bán ch u toàn b chi phí và r i
ro ñ v n chuy n hàng hóa t i nơi
quy ñ nh.


47
2.9.DAT
(Delivery at Terminal) (…nơi/c ng ñ n quy ñ nh)
hàng ñ n ñích ñã d xu ng
Phương th c v n t i: T t c

Nghĩa v c a ngư i bán:
Làm th t c xu t kh u
Thuê phương ti n v n t i, tr cư c v n t i
D hàng hóa xu ng ñ a ñi m/c ng quy ñ nh

Nghĩa v c a ngư i mua:
Làm th tuc và tr chi phí thông quan nh p kh u
Nh n hàng t i nơi qui ñ nh và ch u r i ro v hàng hóa k
t khi nh n hàng 48
2.10. DAP (Delivery At Place)
hàng ñ n ñích s n sàng ñ d xu ng (…nơi ñ n quy ñ nh)
Phương th c v n t i: T t c

Nghĩa v c a ngư i bán:
- Làm th t c xu t kh u
- Thuê phương ti n v n t i, tr cư c v n t i

Nghĩa v c a ngư i mua:
- Làm th tuc và tr chi phí thông quan nh p kh u
- Nh n hàng t i nơi qui ñ nh và ch u r i ro v hàng
hóa k t khi nh n hàng 49
2.11 GIAO T I ĐÍCH ĐÃ TR THU : DELIVERED DUTY
PAID - DDP [Đ a ñi m nh p kh u qui ñ nh]

- Ngư i bán ch u m i r i ro và chi phí cho t i
khi hàng ñư c giao t i ñ a ñi m qui ñ nh c a
nư c ngư i mua.
- Ngư i mua không ch u r i ro và chi phí nào
DDP
CHUY N GIAO TRÁCH NHI M
DDP

H i quan H i quan
Xu t kh u Nh p kh u
Ngư i bán C ng C ng ñ n Ngư i mua
b c hàng
R i ro và trách nhi m c a ngư i bán
• Thu x p và tr cư c phí v n chuy n, b o hi m hàng hóa
• Làm th t c thông quan xu t kh u
• Giao hàng sau khi qua biên gi i, làm th t c nh p kh u
51
3. Các lưu ý khi s d ng Incoterms

3.1 Incoterms là qui ñ nh pháp lý tùy nghi – t p quán,
không b t bu c s d ng.
3.2 Mu n s d ng Incoterms ph i d n chi u vào h p
ñ ng
3.3 Cho phép các bên có th a thu n khác v i
Incoterms nh ng ph i ghi vào h p ñ ng
3.4 D n chi u incoterms c n ghi năm
3.5 Incoterms ch dùng trong thương m i qu c t hàng
hóa h u hình
3.6 Trư ng h p v n t i container, ñư ng b , ñư ng
s t nên cuy n sang các ñi u ki n FCA, CPT, CIP, DAT
Các v n ñ th c ti n v Incoterms

1. So sánh 2 ñi u ki n FOB và CIF. Theo Anh/Ch ,
xu t kh u theo ñi u ki n FOB có an toàn hơn xu t
kh u theo ñi u ki n CIF không? T i sao?
2. Theo Anh/Ch , nh p kh u theo ñi u ki n FOB
có an toàn hơn nh p kh u theo ñi u ki n CIF
không? T i sao?
3. Nh ng ñi m m i c a Incoterms 2010 so v i
Incoterms 2000.
4. Tình hình s d ng Incoterms t i Vi t Nam
V N D NG INCOTERMS

B1: M t nhà NK Tp.HCM, nh p kh u phân bón hóa h c
c a m t nhà xu t kh u Korea, phân bón ñư c cung c p
t i Philippines. Hãy ch n ñi u ki n thương m i phù h p
h p cho các trư ng h p sau:
TH1: Ngư i bán mu n cung c p hàng an toàn t i nơi ñ n
nhưng th t c nh p kh u do ngư i mua t lo.
TH2: Nhưng giá cao quá cao, ngư i mua không ch p
nh n. Ngư i bán ñ ngh : ngư i bán thuê tàu và mua b o
hi m cho hàng hóa.
TH3: Giá v n chưa h p d n, ngư i bán ñ ra phương án:
ngư i bán ch giao hàng d c m n tàu t i c ng ñi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản